ค้นหา:
 
  ศธ ว 1244 เวียนหนังสือ จำนวน 17 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  29-08-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ ว 1244

เอกสารแนบ

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 17 เรื่อง 

 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ที่ ศธ 5801/6096    เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การบริหารพัสดุเบื้องต้น" รุ่นที่ 5

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ที่ ศธ 5801/5560/261   เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การบริหารการจัดการโครงการเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง (PROJECT MANAGEMENT FOR PROCUREMENT)" รุ่นที่ 2

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ที่ ศธ 5801/5559/2561  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) " รุ่นที่ 2

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    ที่ ศธ 5801/6281/2561  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การบริหารจัดการโครงการขั้นสูง" (PROJECT LIFE-CYCLE MANAGEMENT)

5. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0592(4)/ว1268   เรื่อง การดำเนินกิจการขอรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง

6. เลขาธิการวุฒิสภา  ที่ สว(กกต)0008/(ส)ว535    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)

7. มหาวิทยาลัยบูรพา  ที่ ศธ 6200/05508    เรื่อง รับสมัครหัวหน้าส่วนงาน

8. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ที่ มว.1460/2561   เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งอธิการบดี

9. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ที่ มว.1474/2561   เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

10. บริษัท อินเตอร์ อิสเทริน์ คอนเทนเนอร์ จำกัด  ที่ HR 61/008   เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงาน

11. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ที่ ศทม.1053/2561   เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร รุ่นที่ 3”        

12. สถาบันคลังสมองแห่งชาติ  ที่ สคช 05.ว481/2561    เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 19

13. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ พณ 0806/ว1872    เรื่อง การพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์

14. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ที่ นมร.01/0038    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร

15. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด  ที่ สอ.มทร.2561/0915   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

16. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ ศธ 6902(17)/887   เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "การบริหารสัญญาและการตรวจสอบพัสดุประจำปี ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

17. กรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0401/031726    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 17"  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.