ค้นหา:
 
  ศธ ว 1359 เวียนหนังสือ 17 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  03-10-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ ว 1359

เอกสารแนบ 

ด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 17  เรื่อง ดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว1361    ส่งสำเนาหนังสือ 8 เรื่อง

   1.1) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 386ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

   1.2) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 385ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

   1.3) กระทรวงการต่างประเทศที่ กต 0200.3/8151ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

   1.4) กรมประชาสัมพันธ์ที่ นร 0219.02/2129ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561

   1.5) กรมการจัดหางานที่ รง 0306/ว132492ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

   1.6) มูลนิธิธรรมดีที่ ธด 0103/2561ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561   เอกสารแนบ

   1.7) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ที่ สว (กกต) 0008/(ส) ว 535  ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

   1.8) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ที่ ส.336/2561ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      ที่ ศบ363/2561    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “Less Paper ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ : บทเรียนความสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยี PKI-based Digital Signature”

3. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ที่ มศ 0010/(ว)855     เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์นักวิจัยและนักวิชาการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

4. บริษัทเขาใหญ่ พาโนราม่า จำกัด    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน

5. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ที่ วท5401.0503.0200/ว26/2561    เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานแสดงเทคโนโลยีระบบขนส่งสมัยใหม่และชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปี 2561

6. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ที่ มว.1871/2561    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและการส่งผลงานวิชาการทางการศึกษาฯ

7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ที่ MFU.5900/08923    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "Education as a Mechanism for Regional Sustainable Development

สถาบันคลังสมองแห่งชาติ  ที่ สคช01.ว570/2561   เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ"บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2"

9. สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ที่ สสคท.1251/2561    เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561

10. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ที่ นร 0208.01/ว3737    เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "คนรุ่นใหม่สดใส เลือดใหม่ NBT"

11. มหาวิทยาลัยบูรพา    ที่ ศธ 6200/ว06511    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2561

12. มหาวิทยาลัยทักษิณ  ที่ ศธ 64.14/ว0949    เรื่อง มอบวารสารอินทนิลทักษิณสาร

13. มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  ที่ ศธ 0552.08/ว903    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ที่ ศธ 0582.40/254   เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการจัดการโครงการและขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 10

15. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0505(3)/ว1516    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการปิดรับสมัครกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

16. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ที่ ทส.0701/4445    เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี 2561

17. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ที่ วช.0005/ว.6071    เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนสิงหาคม) 
   หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.