ค้นหา:
 
  ศธ ว 1359 เวียนหนังสือ 17 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  03-10-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ ว 1359

เอกสารแนบ 

ด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 17  เรื่อง ดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว1361    ส่งสำเนาหนังสือ 8 เรื่อง

   1.1) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 386ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

   1.2) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 385ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

   1.3) กระทรวงการต่างประเทศที่ กต 0200.3/8151ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

   1.4) กรมประชาสัมพันธ์ที่ นร 0219.02/2129ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561

   1.5) กรมการจัดหางานที่ รง 0306/ว132492ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

   1.6) มูลนิธิธรรมดีที่ ธด 0103/2561ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561   เอกสารแนบ

   1.7) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ที่ สว (กกต) 0008/(ส) ว 535  ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

   1.8) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ที่ ส.336/2561ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      ที่ ศบ363/2561    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “Less Paper ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ : บทเรียนความสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยี PKI-based Digital Signature”

3. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ที่ มศ 0010/(ว)855     เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์นักวิจัยและนักวิชาการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

4. บริษัทเขาใหญ่ พาโนราม่า จำกัด    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน

5. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ที่ วท5401.0503.0200/ว26/2561    เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานแสดงเทคโนโลยีระบบขนส่งสมัยใหม่และชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปี 2561

6. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ที่ มว.1871/2561    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและการส่งผลงานวิชาการทางการศึกษาฯ

7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ที่ MFU.5900/08923    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "Education as a Mechanism for Regional Sustainable Development

สถาบันคลังสมองแห่งชาติ  ที่ สคช01.ว570/2561   เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ"บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2"

9. สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ที่ สสคท.1251/2561    เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561

10. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ที่ นร 0208.01/ว3737    เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "คนรุ่นใหม่สดใส เลือดใหม่ NBT"

11. มหาวิทยาลัยบูรพา    ที่ ศธ 6200/ว06511    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2561

12. มหาวิทยาลัยทักษิณ  ที่ ศธ 64.14/ว0949    เรื่อง มอบวารสารอินทนิลทักษิณสาร

13. มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  ที่ ศธ 0552.08/ว903    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ที่ ศธ 0582.40/254   เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการจัดการโครงการและขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 10

15. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0505(3)/ว1516    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการปิดรับสมัครกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

16. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ที่ ทส.0701/4445    เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี 2561

17. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ที่ วช.0005/ว.6071    เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.