ค้นหา:
 
  ศธ ว 1361 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  03-10-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ ว 1361

เอกสารแนบ

ด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 28 เรื่อง ดังนี้

1. สำนักสิริพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  ที่ ศธ 0526.07/ว393  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2561  เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา "การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง Digital Disruption ของสถาบันอุดมศึกษาของไทย"

2. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0505(3)/ว1192  ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ งานวันดินโลก ปี 2561

3. มหาวิทยาลัยบูรพา  ที่ ศธ 6200/ว05362  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "Innovation Fair 2018"

4. บริษัท อีสเทิร์นเสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สนามกอลฟ์พัทยาคันทรีคลับ)  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  เรื่อง โครงการรับนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ

5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ วช 0006/ว4905  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างรายงาน Business Intelligence (BI) ด้วยโปรแกรม Tableau กับข้อมูลในระบบ NRMS สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน

6. กรมทรัพย์สินทางปัญญา  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การประกวด DIP Character Design Contest   (  POSTER  )

7. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   ที่ ศธ 0558/ว0636  ลงวันที่  20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10

8.  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว1277    เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ

     8.1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ที่ ศธ 0205/10843 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

     8.2) กรมบัญชีกลาง    ที่ กค 0416.4/ว 332  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

9. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ที่ วท 6001/1080    เรื่อง ขอเชิญส่งอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  Thailand Food Innovation-Regional Boot Camps

10. สำนักงานคณะกรมการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดชลบุรี      ที่ ลต(ชบ)0001/ว393  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนช่วยประชาสัมพันธ์การติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง

11. มหาวิทยาลัยบูรพา      ที่ ศธ 6222/0387    เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตร “Train the Trainer” Techer Workshop for TOEFL ITP

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ที่ ศธ 0582.40/213   เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจกศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจกศึกษา" รุ่นที่ 10

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ที่ ศธ 0585.01/2194    เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของบัณฑิตในการสวมชุดครุยวิทยฐานะ

14. บริษัท อีทัช จำกัด  ที่ ET 055/61    เรื่อง ขอเชิญเข้าศึกษาดูงาน Dream Trip with Alibaba

15. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งชาติบัณฑิตยสภา  ที่ น.ว.1487/2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการหลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูง รุ่นที่ 2 

POSTER  )

16. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว1377    เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 6 ฉบับ 

     16.1) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 395  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

     16.2) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 400  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561

     16.3) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0235/11866  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

     16.4) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0235/3463  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 256

     16.5) กระทรวงวัฒนธรรม  ที่ วธ 0205/953  ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

     16.6) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ศธ 0306/ว 3080 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

17. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ที่  14/5674/2561   เรื่อง เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2018

18. มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ  ที่ ว4/2561    เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 7

19. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว1414    เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ

     19.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0201.3/12461  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561​

     19.2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0201.6/12194  ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561

     19.3 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0209/1278  ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

     19.4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ที่ พล 095/2561 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

20. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ที่  ศธ 0302/ว3155    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม "ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ"

21. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  ที่ ศธ 0550.6/ว217    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ราชภัฎกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ.2561

22. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ที่ ศธ 0533.13/ว951    เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร

23. สมาคมส่งเสริมการวิจัย  ที่ สสว.62/2561    เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

24. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0509(3)/ว 1387    เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ"

25. มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ ศธ 0517.02/ว 08412    เรื่อง ขอความประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 (ภาคปลาย)

26. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร  ที่ ศธ 0536/ว3200    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

27. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ที่ ศธ 0567.15/278    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 80th Anniversary Suan Sunandha Rajabhat University, “International Conference on Innovation, Smart Culture and Well-Beings”

28. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ ศธ0514.10/ว3168    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมกราคม) 
     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒
     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒

     วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562
     วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประกันระดับคณะ”
     คำสั่งที่ 132/2562

     แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
     คำสั่งที่ 130/2562  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการและวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.