ค้นหา:
 
  ศธ ว 1361 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  03-10-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ ว 1361

เอกสารแนบ

ด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 28 เรื่อง ดังนี้

1. สำนักสิริพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  ที่ ศธ 0526.07/ว393  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2561  เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา "การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง Digital Disruption ของสถาบันอุดมศึกษาของไทย"

2. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0505(3)/ว1192  ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ งานวันดินโลก ปี 2561

3. มหาวิทยาลัยบูรพา  ที่ ศธ 6200/ว05362  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "Innovation Fair 2018"

4. บริษัท อีสเทิร์นเสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สนามกอลฟ์พัทยาคันทรีคลับ)  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  เรื่อง โครงการรับนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ

5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ วช 0006/ว4905  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างรายงาน Business Intelligence (BI) ด้วยโปรแกรม Tableau กับข้อมูลในระบบ NRMS สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน

6. กรมทรัพย์สินทางปัญญา  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การประกวด DIP Character Design Contest   (  POSTER  )

7. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   ที่ ศธ 0558/ว0636  ลงวันที่  20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10

8.  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว1277    เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ

     8.1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ที่ ศธ 0205/10843 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

     8.2) กรมบัญชีกลาง    ที่ กค 0416.4/ว 332  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

9. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ที่ วท 6001/1080    เรื่อง ขอเชิญส่งอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  Thailand Food Innovation-Regional Boot Camps

10. สำนักงานคณะกรมการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดชลบุรี      ที่ ลต(ชบ)0001/ว393  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนช่วยประชาสัมพันธ์การติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง

11. มหาวิทยาลัยบูรพา      ที่ ศธ 6222/0387    เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตร “Train the Trainer” Techer Workshop for TOEFL ITP

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ที่ ศธ 0582.40/213   เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจกศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจกศึกษา" รุ่นที่ 10

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ที่ ศธ 0585.01/2194    เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของบัณฑิตในการสวมชุดครุยวิทยฐานะ

14. บริษัท อีทัช จำกัด  ที่ ET 055/61    เรื่อง ขอเชิญเข้าศึกษาดูงาน Dream Trip with Alibaba

15. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งชาติบัณฑิตยสภา  ที่ น.ว.1487/2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการหลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูง รุ่นที่ 2 

POSTER  )

16. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว1377    เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 6 ฉบับ 

     16.1) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 395  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

     16.2) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 400  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561

     16.3) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0235/11866  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

     16.4) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0235/3463  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 256

     16.5) กระทรวงวัฒนธรรม  ที่ วธ 0205/953  ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

     16.6) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ศธ 0306/ว 3080 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

17. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ที่  14/5674/2561   เรื่อง เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2018

18. มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ  ที่ ว4/2561    เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 7

19. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว1414    เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ

     19.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0201.3/12461  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561​

     19.2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0201.6/12194  ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561

     19.3 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0209/1278  ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

     19.4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ที่ พล 095/2561 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

20. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ที่  ศธ 0302/ว3155    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม "ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ"

21. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  ที่ ศธ 0550.6/ว217    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ราชภัฎกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ.2561

22. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ที่ ศธ 0533.13/ว951    เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร

23. สมาคมส่งเสริมการวิจัย  ที่ สสว.62/2561    เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

24. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0509(3)/ว 1387    เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ"

25. มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ ศธ 0517.02/ว 08412    เรื่อง ขอความประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 (ภาคปลาย)

26. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร  ที่ ศธ 0536/ว3200    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

27. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ที่ ศธ 0567.15/278    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 80th Anniversary Suan Sunandha Rajabhat University, “International Conference on Innovation, Smart Culture and Well-Beings”

28. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ ศธ0514.10/ว3168    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนสิงหาคม) 
   หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.