ค้นหา:
 
   ศธ ว 1503 เวียนหนังสือ 23 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  29-10-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

เวียนหนังสือ 23 เรื่อง

เอกสารแนบ

ด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 23  เรื่อง ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      ที่ ศทม.1106/2561    เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “IDP-IS : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard : IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP” รุ่นที่ 1

2. บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)  ที่ ทม.0563/2561  1  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด  ที่ สอ.มทร.2561/0664   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดสวัสดิการรถรับ-ส่งสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2561

4. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ที่ สว(กกต)0008/(ส)575    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง(เพิ่มเติม)

5. สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด  ที่ 892/2561    เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2562

6. กรมศิลปากร  ที่ วธ 0401/4002    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 2/2561

7. กรมศิลปากร  ที่ วธ 0401/3977    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 2/2561

8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่ ศธ 0523.18/ว176    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี

9. กรมศิลปากร  ที่ วธ 0401/4006   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561

10. ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล     ที่ ศพบ.1459/ว621    เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ที่ ศธ 0582.37/3992   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

12. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ที่ สว(สนช)(กสม)0008/(ต)ว605  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการ

13. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ที่ สขค 0105/ว344   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล

14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่ ศธ 0523.18/ว 178    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

15. มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ที่ ม.คต.01/3756/2561 ว.070    เรื่อง การแต่งตั้งอธิการบดี

16. ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล  ที่ ศพบ1459/ว621    เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

17. สถาบันคลังสมองแห่งชาติ  ที่ สคช.05.ว498/2561    เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 6

18. กรมประมง  ที่ กษ 0503.4/ว1133   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

19. มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่ ศธ 0523.31/ว179  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร  ( POSTER )

20. สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย  ที่ สยท./3842    เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและการใช้ค่าK"

21. สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย  ที่ สยท./3841   เรื่อง เรียนเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

22. มหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่ ศธ0527.02/ว2660    เรื่อง ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น

23. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ที่  พม 0504(สทพ)/ว14    เรื่อง ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตาม พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมกราคม) 
     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒
     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒

     วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562
     วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประกันระดับคณะ”
     คำสั่งที่ 132/2562

     แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
     คำสั่งที่ 130/2562  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการและวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.