ค้นหา:
 
   ศธ ว 1503 เวียนหนังสือ 23 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  29-10-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

เวียนหนังสือ 23 เรื่อง

เอกสารแนบ

ด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 23  เรื่อง ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      ที่ ศทม.1106/2561    เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “IDP-IS : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard : IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP” รุ่นที่ 1

2. บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)  ที่ ทม.0563/2561  1  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด  ที่ สอ.มทร.2561/0664   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดสวัสดิการรถรับ-ส่งสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2561

4. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ที่ สว(กกต)0008/(ส)575    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง(เพิ่มเติม)

5. สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด  ที่ 892/2561    เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2562

6. กรมศิลปากร  ที่ วธ 0401/4002    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 2/2561

7. กรมศิลปากร  ที่ วธ 0401/3977    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 2/2561

8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่ ศธ 0523.18/ว176    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี

9. กรมศิลปากร  ที่ วธ 0401/4006   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561

10. ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล     ที่ ศพบ.1459/ว621    เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ที่ ศธ 0582.37/3992   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

12. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ที่ สว(สนช)(กสม)0008/(ต)ว605  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการ

13. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ที่ สขค 0105/ว344   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล

14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่ ศธ 0523.18/ว 178    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

15. มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ที่ ม.คต.01/3756/2561 ว.070    เรื่อง การแต่งตั้งอธิการบดี

16. ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล  ที่ ศพบ1459/ว621    เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

17. สถาบันคลังสมองแห่งชาติ  ที่ สคช.05.ว498/2561    เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 6

18. กรมประมง  ที่ กษ 0503.4/ว1133   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

19. มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่ ศธ 0523.31/ว179  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร  ( POSTER )

20. สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย  ที่ สยท./3842    เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและการใช้ค่าK"

21. สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย  ที่ สยท./3841   เรื่อง เรียนเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

22. มหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่ ศธ0527.02/ว2660    เรื่อง ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น

23. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ที่  พม 0504(สทพ)/ว14    เรื่อง ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตาม พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนธันวาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนพฤศจิกายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
     บริษัท ซีพีเอฟ (ธุรกิจไก่) รับสมัครงาน
     

     บริษัท ซีพีเอฟ รับสมัครสัตวบาลฟาร์ม
     

     เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโท
     เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

     วิพากษ์หลักสูตร ภายใต้โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์
     วิพากษ์หลักสูตร ภายใต้โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์

     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่๒/๒๕๖๒
     ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย จัดประชุมสภาคณบดี ครั้งที่๒/๒๕๖๒ และจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Smart Agriculture กับทางออกของประเทศไทย“ โดยมีคณบดีสาขาการเกษตรจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๓๕ คน อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าประชุม จำนวน ๑๕๐ คน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ พร้อมกับเข้าร่วมพิธีเปิด “งานประเพณี ๔ จอบแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ ของนักศึกษาคณะเกษตร จาก ๔ ภูมิภาคของประเทศไทย  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.