ค้นหา:
 
  ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  05-11-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ เวียนหนังสือ 21  เรื่อง 

เอกสารแนบ

ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 21  เรื่อง ดังนี้

1. วิศวกรรมสถานแห่งชาติ    ที่ วสท.893/2561    เรื่อง เชิญร่วมสัมมนาและชมงานแสดงนิทรรศการแห่งชาติ 2561

2. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ0512.13/วจ411/2561    เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

3. กรมบัญชีกลาง   ที่ กค0411.6/ว442    เรื่อง การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง

4. สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย   เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

5. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ สนจ.429/2561    เรื่อง ขอเชิญส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ ศธ 0512.6(2755)/ว383    เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานปาฐกถาศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

7. บริษัท สมบัติเลิศ จำกัด    เรื่อง  ขอเชิญร่วมประกวดสวนภายใต้หัวข้อ "Happy Garden"

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ที่ ศธ0578.08/557    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2561 (The 5th Thailand Rail Academic Symposium-TRAS 2018)

9. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  ที่ วท 5307/ว2311    เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา

10. มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  ที่ ศธ 0552.11/ว486  ห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น MVC ด้วย Laravel Framework"

11. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ที่ ศร 0012.1/ว095    เรื่อง  เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

12. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ที่  ศทม.1311/2561    เรื่อง  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 6

13. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ที่ ศธ 0555.35/ว 121     เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" (5th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference : RUNIRAC V)

14. สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561  เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ “Data Analytics with Pentaho BI, Weka , R, and Hadoop : from Business Intelligence to Data Science” และ “รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet?”

15. มหาวิทยาลัยบูรพา  ที่ ศธ 6228/ว1794   เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด

16. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ที่ ศธ 0585.15/ว1002    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาในโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ

17. มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ ศธ 0517/ว7470    เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019

18. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ ศธ 0514.24/ว1900     เรื่อง มอบวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแก่นดนตรี และการแสดงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

19. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ที่ นต.ท.47/2561    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น" คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

20. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์    ที่ มรพ.วรส.4.3.001/2561    เรื่อง ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

21. คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่ ศธ 0523.3.1/1/ว22    เรื่อง ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการและวิจัยเพื่อเผยแพร่  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนสิงหาคม) 
   หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.