ค้นหา:
 
  ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  05-11-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ เวียนหนังสือ 21  เรื่อง 

เอกสารแนบ

ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 21  เรื่อง ดังนี้

1. วิศวกรรมสถานแห่งชาติ    ที่ วสท.893/2561    เรื่อง เชิญร่วมสัมมนาและชมงานแสดงนิทรรศการแห่งชาติ 2561

2. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ0512.13/วจ411/2561    เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

3. กรมบัญชีกลาง   ที่ กค0411.6/ว442    เรื่อง การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง

4. สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย   เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

5. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ สนจ.429/2561    เรื่อง ขอเชิญส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ ศธ 0512.6(2755)/ว383    เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานปาฐกถาศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

7. บริษัท สมบัติเลิศ จำกัด    เรื่อง  ขอเชิญร่วมประกวดสวนภายใต้หัวข้อ "Happy Garden"

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ที่ ศธ0578.08/557    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2561 (The 5th Thailand Rail Academic Symposium-TRAS 2018)

9. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  ที่ วท 5307/ว2311    เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา

10. มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  ที่ ศธ 0552.11/ว486  ห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น MVC ด้วย Laravel Framework"

11. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ที่ ศร 0012.1/ว095    เรื่อง  เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

12. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ที่  ศทม.1311/2561    เรื่อง  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 6

13. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ที่ ศธ 0555.35/ว 121     เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" (5th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference : RUNIRAC V)

14. สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561  เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ “Data Analytics with Pentaho BI, Weka , R, and Hadoop : from Business Intelligence to Data Science” และ “รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet?”

15. มหาวิทยาลัยบูรพา  ที่ ศธ 6228/ว1794   เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด

16. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ที่ ศธ 0585.15/ว1002    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาในโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ

17. มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ ศธ 0517/ว7470    เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019

18. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ ศธ 0514.24/ว1900     เรื่อง มอบวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแก่นดนตรี และการแสดงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

19. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ที่ นต.ท.47/2561    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น" คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

20. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์    ที่ มรพ.วรส.4.3.001/2561    เรื่อง ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

21. คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่ ศธ 0523.3.1/1/ว22    เรื่อง ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการและวิจัยเพื่อเผยแพร่  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมกราคม) 
     ประชุมการทบทวนยืนยันคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     ประชุมการทบทวนยืนยันคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
     โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

     กิจกรรม“จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 2
     กิจกรรม“จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 2

     รับความรู้เรื่องข้าว และปฏิบัติการปลูกข้าวของนักเรียนโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ศรีราชา
     รับความรู้เรื่องข้าว และปฏิบัติการปลูกข้าวของนักเรียนโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ศรีราชา

     ประชุมหารือแนวทางการบริหารและพัฒนางานสหกิจศึกษา
     ประชุมหารือแนวทางการบริหารและพัฒนางานสหกิจศึกษา  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.