ค้นหา:
 
  ศธ ว 1576 เวียนหนังสือ 18 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  12-11-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ ว 1576   เวียนหนังสือ จำนวน  18  เรื่อง  

เอกสารแนบ

ด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 18  เรื่อง ดังนี้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด  ที่ สอ.มทร.2561/0708    เรื่อง  ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก

2. สำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี  ที่  ศธ 521008/1251    เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี

3. คณะกรรมการกฤษฎีกา  ที่ สว(สนช)(ลคก)0008/(ต)/ว654    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ ศธ 0581.17/3897    เรื่อง ส่งประกาศ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 2 ฉบับ

5. กระทรวงการคลัง  ที่ กค 0402.5/ว98    เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน

6. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ที่ ศทม.1346/2561   เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน” ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 10

7. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ที่ ศธ 0587/ว3487    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

8. มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ ศธ 6803.13/ว137   เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน” รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4

9. สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ที่ พปส 0002.5/ว11   เรื่อง ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

10. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ศทม.1633/2561    เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร” ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4

11. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว(กสม)0008/(ส)ว464   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

12. กระทรวงการคลัง  ที่ กค 0402.5/ว92    เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

13. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0419.4/ว443    เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

14. กรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0414.4/ว435    เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเบิกแทนกันสำหรับเจ้าของงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

15. กรมบัญชีกลาง  ที่ กค(กวจ)0405.2/ว439    เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

16. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0419.4/ว444    เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

17. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0591(3)/ว1512   เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการการอุดมศึกษา และประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ( เพิ่มเติม  )

18. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ที่ วท 5401/ว12236   เรื่อง  ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนธันวาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนพฤศจิกายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการผลิตน้ำนมข้าวโพดเพื่อการค้า (โครงการบ่มเพาะนักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่)
     คำสั่งที่ 019/2563

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมการปลูกผักปลอดภัยและการบรรจุผลิตภัณฑ์เชิงการค้า (โครงการบ่มเพาะนักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่)
     คำสั่งที่ 018/2563

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 การอบรมปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
     คำสั่งที่ 015/2563

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 การอบรมปฏิบัติการจัดการฟาร์มเนื้อไก่
     คำสั่งที่ 014/2563

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 2 อบรมการพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน
     คำสั่งที่ 013/2563  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.