ค้นหา:
 
  ศธ ว 1576 เวียนหนังสือ 18 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  12-11-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ ว 1576   เวียนหนังสือ จำนวน  18  เรื่อง  

เอกสารแนบ

ด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 18  เรื่อง ดังนี้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด  ที่ สอ.มทร.2561/0708    เรื่อง  ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก

2. สำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี  ที่  ศธ 521008/1251    เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี

3. คณะกรรมการกฤษฎีกา  ที่ สว(สนช)(ลคก)0008/(ต)/ว654    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ ศธ 0581.17/3897    เรื่อง ส่งประกาศ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 2 ฉบับ

5. กระทรวงการคลัง  ที่ กค 0402.5/ว98    เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน

6. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ที่ ศทม.1346/2561   เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน” ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 10

7. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ที่ ศธ 0587/ว3487    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

8. มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ ศธ 6803.13/ว137   เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน” รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4

9. สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ที่ พปส 0002.5/ว11   เรื่อง ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

10. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ศทม.1633/2561    เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร” ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4

11. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว(กสม)0008/(ส)ว464   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

12. กระทรวงการคลัง  ที่ กค 0402.5/ว92    เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

13. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0419.4/ว443    เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

14. กรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0414.4/ว435    เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเบิกแทนกันสำหรับเจ้าของงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

15. กรมบัญชีกลาง  ที่ กค(กวจ)0405.2/ว439    เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

16. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0419.4/ว444    เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

17. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0591(3)/ว1512   เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการการอุดมศึกษา และประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ( เพิ่มเติม  )

18. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ที่ วท 5401/ว12236   เรื่อง  ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนสิงหาคม) 
   หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.