ค้นหา:
 
  ศธ 1604 เวียนหนังสือ 10 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  15-11-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 1604 หนังสือ จำนวน 10 เรื่อง

เอกสารแนบ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 10 เรื่อง ดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่  ศธ 0501(1)/ว1542    เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1.1) หนังสือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ที่ สว(สนช)(กมธ3) 0019/3718  ลงวันที่ 10 กันยายน 2561

1.2) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ วช 0005/6072 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

1.3) หนังสือบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ลงวันที่ 13 กันยายน 2561

2. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่  ศธ 0501(1)/ว1532   เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

2.1) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/2187 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561

2.2) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0209/1413 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561

2.3) หนังสือคณะกรรมการธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ  ที่ สว ผสนช) (กสม) 0008/(ต)ว 604 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561

3. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่  ศธ 0501(1)/ว1536   เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง

3.1) หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5104.2/2521 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561

3.2) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 12770 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561

3.3) หนังสือสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน

3.4) หนังสือมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

3.5) หนังสือบริษัท เซ้นส์ เอนเทอร์เทนเมนต์ จำกัด ที่ ZENSE BD 70_165/61

4. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่  ศธ 0506/ว1520    เรื่อง หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

5. กระทรวงการคลัง  ที่ กค 0408.5/ว103  เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลือกรายชื่อสำนักงาน ในพื้นที่พิเศษ

6. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่  ศธ 0591(2)/ว1624    เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและวิธีการและระยะเวลาตรวจสอบและประเมิน

7. มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ ศธ 0517/ว7470    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่  ศธ 0516.15/ว931    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เส้นทางสายไหมของจีนกับการเดินหน้าของกลุ่มประเทศกลุ่มแม่น้ำโขง

9. สถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์  ที่ สม.19/2561    เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาพิเศษเสริมทักษะด้านสื่อสารองค์กรยุคดิจิทัล

10. มหาวิทยาลัยบูรพา  ที่ ศธ 6200/ว07875    เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนสิงหาคม) 
   หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.