ค้นหา:
 
  ศธ 1604 เวียนหนังสือ 10 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  15-11-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 1604 หนังสือ จำนวน 10 เรื่อง

เอกสารแนบ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 10 เรื่อง ดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่  ศธ 0501(1)/ว1542    เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1.1) หนังสือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ที่ สว(สนช)(กมธ3) 0019/3718  ลงวันที่ 10 กันยายน 2561

1.2) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ วช 0005/6072 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

1.3) หนังสือบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ลงวันที่ 13 กันยายน 2561

2. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่  ศธ 0501(1)/ว1532   เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

2.1) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/2187 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561

2.2) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0209/1413 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561

2.3) หนังสือคณะกรรมการธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ  ที่ สว ผสนช) (กสม) 0008/(ต)ว 604 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561

3. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่  ศธ 0501(1)/ว1536   เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง

3.1) หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5104.2/2521 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561

3.2) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 12770 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561

3.3) หนังสือสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน

3.4) หนังสือมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

3.5) หนังสือบริษัท เซ้นส์ เอนเทอร์เทนเมนต์ จำกัด ที่ ZENSE BD 70_165/61

4. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่  ศธ 0506/ว1520    เรื่อง หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

5. กระทรวงการคลัง  ที่ กค 0408.5/ว103  เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลือกรายชื่อสำนักงาน ในพื้นที่พิเศษ

6. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่  ศธ 0591(2)/ว1624    เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและวิธีการและระยะเวลาตรวจสอบและประเมิน

7. มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ ศธ 0517/ว7470    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่  ศธ 0516.15/ว931    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เส้นทางสายไหมของจีนกับการเดินหน้าของกลุ่มประเทศกลุ่มแม่น้ำโขง

9. สถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์  ที่ สม.19/2561    เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาพิเศษเสริมทักษะด้านสื่อสารองค์กรยุคดิจิทัล

10. มหาวิทยาลัยบูรพา  ที่ ศธ 6200/ว07875    เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ 1637 เวียนหนังสือ 29 เรื่อง 
  ศธ ว 1576 เวียนหนังสือ 18 เรื่อง 
  ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง 
   ศธ ว 1503 เวียนหนังสือ 23 เรื่อง 
  ศธ ว 1361 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง  
     แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานกิจกรรมที่ 2 “นิทรรศการผลิตสัตว์” ดำเนินการครั้งที่ 2
     คำสั่งที่ 044/2562

     แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานกิจกรรมที่ 5 “นิทรรศการภูมิสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีภูมิทัศน์” ดำเนินการครั้งที่ 2
     คำสั่งที่ 042/2562

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 5 “นิทรรศการภูมิสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีภูมิทัศน์” ดำเนินการครั้งที่ 2
     คำสั่งที่ 041/2562

     แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานกิจกรรมที่ 4 “นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร” ดำเนินการครั้งที่ 2
     คำสั่งที่ 040/2562

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 4 “นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร” ดำเนินการครั้งที่ 2
     คำสั่งที่ 039/2562  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.