ค้นหา:
 
  ศธ 1637 เวียนหนังสือ 29 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  19-11-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 1637  เวียนหนังสือ  จำนวน  29  เรื่อง 

เอกสารแนบ 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน  29  เรื่อง ดังนี้

1. บริษัท นานมี จำกัด   เรื่อง โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ปี พ.ศ.2561

2. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  ที่ พน 0601/ว3636    เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561

3. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  ที่ รภ 0001/ว1035    เรื่อง ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561

4. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ที่ มว.1833/2561    เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

5. ธนาคารไทยพาณิชย์  ที่ กอส.610346    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งทีมนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่..ใฝ่รู้" ระดับอุดมศึกษา ปี 2561

6. มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ สศบม.ว.0278/2561   เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน

7. หอการค้าจังหวัดชลบุรี  ที่ หก.ชบ.พิเศษ/2561    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรชมการแสดงคอนเสิร์ต “โครงการคลายเครียดเพื่อการกุศล”

8. มหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่ ศธ 0527/ว10613  เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

9. กรมป่าไม้  ที่ ทส 1601.5/ว18690    เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

10. มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ที่ มศป.ศศว. ว1/61    เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561

11. หอภาพยนตร์  ที่ วธ 0900/721    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน โครงการรถโรงหนัง

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ ศธ 0581.14/3522  ลงวันที่ 18 กันยายน 256  เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญและเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี

13. กรมทรัพยากรทางทะเล ที่ ทส 0401/ว3448    เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

14. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ที่ ศธ 0526.01/ว1119    เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561

15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ที่ ศธ 0567.3/3159    เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการและเรียนเชิญเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ที่ ศธ 0585.02/ว2734    เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

17. กระทรวงสาธารณสุข  ที่ สธ 0301/2875    เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561

18. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว898    เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ที่ ศธ 0582.02/3612    เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2561

20. มหาวิทยาลัยปทุมธานี  ที่ ม.ปท.4801/ว1102    เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

21. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ที่ วช0001.3/พิเศษ    เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

22. สำนักงบประมาณ  ที่ นร 0701/ว125    เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

23. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ที่ พน 0501/ว147    เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

24. สภานิติบัญญัติ  ที่ สว(สนช)(กมธ3)0019/ว3717    เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาโครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

25. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  ที่ นร 6105/ว2850    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์ ปี 3” ประจำปี 2561

26. มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ที่ ส.ว.ย.ก.399/2561    เรื่อง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า 67 ปี ร.พ.ราชวิถี เพื่อนำรายได้สมทบศูนย์ส่องกล้องฯ

27. จังหวัดชลบุรี  ที่ ชบ 0019/ว4378    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)

28. จังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0031/ว5129   เรื่อง ประกาศรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

29. มหาวิทยาลัยราชกภัฎลำปาง  ที่ ศธ 0534/ว2628   เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมกราคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนธันวาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนพฤศจิกายน) 
     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบบการจัดการความรู้ (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต
     คำสั่งที่ 058/2563

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบบการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย
     คำสั่งที่ 057/2563

     แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
     คำสั่งที่ 055/2563

     ร่วมหารือเกี่ยวกับการทำ MOU ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กับ บริษัทมีกรุ๊ป 689 จำกัด
     ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการทำ MOU ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กับ บริษัทมีกรุ๊ป 689 จำกัด โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได้รับการติดต่อประสานงานจากทีมงานบริษัทมีกรุ๊ป 689 จำกัด (โดย ดร.นันท์ทิพย์ ) เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นที่ปรึกษาออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการเกี่ยวกับ Organic Farm ในพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งนอกจากนี้บริษัทยังมีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัยและรับนักศึกษาฝึกงาน ต่อไป

     โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และพัฒนาบุคลากร
     ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และพัฒนาบุคลากร เพี่อการพัฒนางานฟาร์มให้ก้าวสู่สากล และเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลในด้านต่างๆให้เพิ่มมากขึ้น  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.