ค้นหา:
 
  ศธ 1637 เวียนหนังสือ 29 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  19-11-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 1637  เวียนหนังสือ  จำนวน  29  เรื่อง 

เอกสารแนบ 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน  29  เรื่อง ดังนี้

1. บริษัท นานมี จำกัด   เรื่อง โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ปี พ.ศ.2561

2. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  ที่ พน 0601/ว3636    เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561

3. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  ที่ รภ 0001/ว1035    เรื่อง ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561

4. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ที่ มว.1833/2561    เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

5. ธนาคารไทยพาณิชย์  ที่ กอส.610346    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งทีมนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่..ใฝ่รู้" ระดับอุดมศึกษา ปี 2561

6. มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ สศบม.ว.0278/2561   เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน

7. หอการค้าจังหวัดชลบุรี  ที่ หก.ชบ.พิเศษ/2561    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรชมการแสดงคอนเสิร์ต “โครงการคลายเครียดเพื่อการกุศล”

8. มหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่ ศธ 0527/ว10613  เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

9. กรมป่าไม้  ที่ ทส 1601.5/ว18690    เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

10. มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ที่ มศป.ศศว. ว1/61    เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561

11. หอภาพยนตร์  ที่ วธ 0900/721    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน โครงการรถโรงหนัง

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ ศธ 0581.14/3522  ลงวันที่ 18 กันยายน 256  เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญและเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี

13. กรมทรัพยากรทางทะเล ที่ ทส 0401/ว3448    เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

14. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ที่ ศธ 0526.01/ว1119    เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561

15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ที่ ศธ 0567.3/3159    เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการและเรียนเชิญเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ที่ ศธ 0585.02/ว2734    เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

17. กระทรวงสาธารณสุข  ที่ สธ 0301/2875    เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561

18. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว898    เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ที่ ศธ 0582.02/3612    เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2561

20. มหาวิทยาลัยปทุมธานี  ที่ ม.ปท.4801/ว1102    เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

21. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ที่ วช0001.3/พิเศษ    เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

22. สำนักงบประมาณ  ที่ นร 0701/ว125    เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

23. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ที่ พน 0501/ว147    เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

24. สภานิติบัญญัติ  ที่ สว(สนช)(กมธ3)0019/ว3717    เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาโครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

25. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  ที่ นร 6105/ว2850    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์ ปี 3” ประจำปี 2561

26. มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ที่ ส.ว.ย.ก.399/2561    เรื่อง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า 67 ปี ร.พ.ราชวิถี เพื่อนำรายได้สมทบศูนย์ส่องกล้องฯ

27. จังหวัดชลบุรี  ที่ ชบ 0019/ว4378    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)

28. จังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0031/ว5129   เรื่อง ประกาศรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

29. มหาวิทยาลัยราชกภัฎลำปาง  ที่ ศธ 0534/ว2628   เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน) 
     ประชุมคณะกรรมการติดตาม ทบทวนดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักงานคณบดี และระดับคณะ
     ประชุมคณะกรรมการติดตาม ทบทวนดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักงานคณบดี และระดับคณะ

     โพธิสักการ พระภูบาลภูมิพล 2562
     ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานเปิดโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ จำนวน ๙ รูป ลำดับต่อจากนั้นเป็นพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ต่อด้วยกิจกรรม “โพธิสักการ พระภูบาลภูมิพล” ท่านอธิการบดี ประธานในพิธี เขียนใบโพธิ์ทองรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชดำรัส หลักปรัชญาในการทำงานมาปฏิบัติใช้ เพื่อสนองพระราชปณิธานดั่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่าง หลังจากนั้นจึงนำไปประดับบนต้นโพธิ์ “โพธิสักการ พระภูบาลภูมิพล” ตามด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมเขียนและประดับใบโพธิ์ทอง “โพธิสักการ พระภูบาลภูมิพล”

     โครงการพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน
     วันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีโครงการถ่ายทอดการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนให้กิจการของสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการย่อย คือ “โครงการพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน“ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการตามความต้องการของแต่ละชุมชน ให้เข้มแข็งตามอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ

     จัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร
     วันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร ขึ้น เพื่อชิงรางวัล ใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันดังดล่าว โดยจัดขึ้นที่ อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

     ทายปัญหาทางพืช
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.