ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมกราคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  30-05-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

กค0412.2/ว574

22/12/2561 กรมบัญชีกลาง ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ
ศธ 6803.13/ว158 19/12/2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลการประจำปีงบประมาณ2562 หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏฺิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ"
ศธ6803.13/ว127 13/9/2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลการประจำปีงบประมาณ2562 หลักสูตร "สาระสำคัญและปัญหาอุปสรรคของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"
ศธ6803.13/ว133 8/10/2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลการประจำปีงบประมาณ2562 หลักสูตร "กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในระบบ e-GP"
ศธ6803.13/ว134 8/10/2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลการประจำปีงบประมาณ2562 หลักสูตร "หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างทั่วไป จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน"
ศธ6803.13/ว136 8/10/2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลการประจำปีงบประมาณ2562 หลักสูตร "กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญาการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ"
ศธ680.13/ว138 8/10/2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลการประจำปีงบประมาณ2562 หลักสูตร "ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การยื่นบัญชีและกระบวนการทางกฎหมาย"
ศธ6803.13/ว157 19/12/2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลการประจำปีงบประมาณ2562 หลักสูตร "เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงานตามหลักกฎหมาย ระเบียบและ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561"
ศธ 6200/ว10003 28/12/2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "การเขียนคำขอรับสิทธิบัตร ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา และในมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออก

 

ศธ0584/1 2/1/2562 มทร.ศรีวิชัย ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ
สผ0003/ว238 13/12/2561 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งที่ทำการชั่วคราว
ศธ0508/ว2054 20/12/2561 สกอ. สกอ.แจ้งประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงในประเทศไทย
นร0731.2/ว26 18/12/2561 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2561
 - 3/1/2562 บริษัท เฟรนด์ลี่ เปเปอร์ จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
ศธ0514.10/ส4754 3/12/2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ศธ0514.10/ว4755 3/12/2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดศ0408/ว3653 13/12/2561 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ.2561
ศธ0575/ว1981 7/12/2561 สกอ. ขอเชิญประชุมผู็บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่38
ศธ0507(2)/ว56 21/12/2561 สกอ. ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst-Mach Grants ประจำปี2562

 

วช0001.7/ว8591 13/12/2561 วช. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
วฃ 0005/ว9750 19/12/2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
นร0731.2/ว24 23/12/2561 สำนักงบประมาณ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
นร1013.3/1 2/1/2562 สำนักงาน ก.พ. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กค(กวจ)0405.2/ว1 2/1/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ศธ0579.15/0061 7/1/2562 มทร.กรุงเทพ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ
ศธ0553.8/ว0007 11/1/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ส่งรายงานข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาราชภัฎและนักศึกษา มทร.ทั่วประเทศ ครั้งที่10

 

 

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนสิงหาคม) 
   หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.