ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกุมภาพันธ์)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  30-05-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

กค0405.2/ว131  18/12/2561 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ศธ 0582.41/5526 17/12/2561 มทร.รัตนโกสินทร์ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ
ศธ 0524.10/10334 18/12/2561 สจล. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562
ศธ 6200/ว10003 28/12/2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "การเขียนคำขอรับสิทธิบัตร ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา และในมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออก
กค0405.2/ว50 31/1/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดต้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
กค0410.3/ว43 29/1/2562 กรมบัญชีกลาง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กค0433/ว49 31/1/2562 กรมบัญชีกลาง การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
กค(กวจ)0405.2/ว52 31/1/2562 กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรื่อข้อตกลงตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)
กค(กวจ)0405.2/ว54 1/2/2562 กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจการกำหนด เรื่อง ข้อตกลงคุณธรรมหรื่อนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจักซื้อจัดจ้างและตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน
ท5312/317 4/2/2562 GISTDA ขอเชิญชวนและขอความอนุเคราะห์การรับสมัครสรรหาบุคคลเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมและระบบภาคพื้นดินภายใต้โครงการระบบดาวเทียม
กค0405.2/ว63 5/2/2562 กรมบัญชีกลาง ขอยกเลิกหนักสือ ด่วนที่สุด ที่ กค0405.2/ว50 ลงวันที่ 31มกราคม2562 และขอให้หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค0405.2/ว62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
กค0402.2/ว3 30/1/2562 กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporte Online) เพิ่มเติม
กค0405.2/ว63 5/2/2562 กรมบัญชีกลาง ขอยกเลิกหนักสือ ด่วนที่สุด ที่ กค0405.2/ว50 ลงวันที่ 31มกราคม2562 และขอให้หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค0405.2/ว62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
กค0402.2/ว3 30/1/2562 กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporte Online) เพิ่มเติม
วช0003/ว1394 14/2/2562 วช. ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมสัมมนางานวิจัย


 กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนสิงหาคม) 
   หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.