ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมีนาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  30-05-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

ศธ 0526.07/ว16 9/1/2562 นิด้า ขอเชิญส่งบุคลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 1
ศธ 0507(4)/ว12 8/3/2562 สกอ. ขอความร่วมมือสถาบันประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
ศธ0507(5)/ว11 7/3/2562 สกอ. ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Beiigium Wallonia - Brussels ประจำปี 2019
ศธ0507(2)/ว10 7/3/2562 สกอ. ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
กค0402.3/ว18 4/3/2562 กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณธทรัพย์สิน
ศธ0579.15/0893 22/2/2562 มทร.กรุงเทพ ขอให้ส่งรายชื่อบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการพัฒนาการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ครั้งที่3
พป0009/ว616 13/3/2562 สถาบันพระปกเกล้า การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความข้ดแย้ง
ศธ0508/ว376 13/3/2562 สกอ. ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา
ศธ0575/ว11 13/3/2562 สกอ. แจ้งการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2562
ศธ5801/2357 11/3/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลกรเข้าอบรมในหลักสูตร "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 11/3/2562 Estate of Fortune ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน
พป0002/ว605 13/3/2562 สถาบันพระปกเกล้า ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
ศธ0524.04/0617 4/3/2562 สจล. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ
ศธ6203.1/ว0368 18/3/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานและส่งบุคลการร่วมงานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่9
วช0006/20231 7/3/2562 วช. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง "ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0."
พสท.ยส.092/2562 1/3/2562 เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทย ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน
ศธ0530.1(9.4)/ว026 5/3/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมวิชาการ
http://research.msu.ac.th/mrc15/
PIM.RD.001/2019 15/3/2562 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่9 และการประชุมนานาชาติ ครั้งที่2
ศธ0567.25/378 20/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
ศธ0535/ว0776 8/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ
ศธ0530.19.4)/ว037 11/3/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ศธ0564/ว006 6/2/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
วช0006/ว1982 5/3/2562 วช. ขอเชิญเข้าอบรมภายในงานมหกรรมงานวิจัย
ชบ55201/ว622 8/3/2562 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จัดจ้างสถาบันระดับอุดมศึกษา เพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
พป0009/ว616 13/3/2562 สถาบันพระปกเกล้า การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความข้ดแย้ง
ศธ0508/ว376 13/3/2562 สกอ. ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา
ศธ0575/ว11 13/3/2562 สกอ. แจ้งการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2562
ศธ5801/2357 11/3/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลกรเข้าอบรมในหลักสูตร "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 11/3/2562  Estate of Fortune ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน
พป0002/ว605 13/3/2562 สถาบันพระปกเกล้า ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
ศธ0524.04/0617 4/3/2562 สจล. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ
วช0006/ว1982 5/3/2562 วช. ขอเชิญเข้าอบรมภายในงานมหกรรมงานวิจัย
ชบ55201/ว622 8/3/2562 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จัดจ้างสถาบันระดับอุดมศึกษา เพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วช0006/20231 7/3/2562 วช. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง "ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0."
พสท.ยส.092/2562 1/3/2562  เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทย ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน
ดศ0403.4/ว491 15/2/2562 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2019
ศธ0530.1(9.4)/ว026 5/3/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมวิชาการ
PIM.RD.001/2019 15/3/2562 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่9 และการประชุมนานาชาติ ครั้งที่2
ศธ0567.25/378 20/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
ศธ0535/ว0776 8/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ
ศธ0530.19.4)/ว037 11/3/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ศธ0564/ว006 6/2/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ศธ6203.1/ว0368 18/3/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานและส่งบุคลการร่วมงานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่9

 

ศธ0586.1400/0520 11/3/2562 มทร.อีสาน ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 2
ศธ0507(2)/ว381 14/3/2562 สกอ. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากลสำหรับอุดมศึกษา"
ศธ0567.15/113 13/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญส่งบุคลการเข้าอบรมโครงการ "กระบวนการในการวิจัย" ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ "กระบวนการในการวิจัย" (Research Methodology)  
ศธ0581.03/ว1222 4/3/2562 มทร.พระนคร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัย
ศธ0578.01/1027 13/3/2562 มทร.ธัญบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ  (The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference)
วท5502/ว1783 12/3/2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

 

วช 0005/ว 1877 1/3/2562 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)"
ศธ0524.10/2603 14/3/2562 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศึกษา (สจล.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ศธ0567.15/107 6/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
ศธ0527.02/ว0769 11/3/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอส่งเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์รายการหนังสือ
ศธ0508/ว362 11/3/2562 สกอ. ขอร่วมร่วมมือสถานศึกษาหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดสอบ การฝึกงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆในห้วงของการตรวจเลือกและอนุญาตให้นักศึกษาไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก
ศธ0527.01.06/ว0100 6/3/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ศธ0547.12/ว277 14/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปขมท.20/ว071 11/3/2562 สำนักงานประสานงาน ปขมท. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานวิชาการบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา
ศธ0563/ว473 14/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ส่งประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ

 

0582.36/024 4/3/2562 มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล รับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ศธ 0530.1(9.4)/ว045 15/3/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research & Knowledge
กค(กวจ)0405.2/ว116 12/3/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
นร1412(TNMCS)/1595 25/3/2562 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย การรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

 

 

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนสิงหาคม) 
   หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.