ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนเมษายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  30-05-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

ศธ0530.1(9.4)/ว038 11/3/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ศธ0530.1(9.4)/ว039 11/3/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ศธ 0567.107 6/3/2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมโครงการอบรมทางจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
ศธ6593(7.18.1)/410 13/3/2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
ศธ0508/ว413 20/3/2562 สกอ. ขอความร่วมมือปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมยาสูบ
กค0416.4/ว127 14/3/2562 กรมบัญชีกลาง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK) และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)
กค(กวจ)0405.2/ว119 12/4/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
ศธ0501(1)/ว462 29/4/2562 สกอ. การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก
กค(กวจ)0405.2/ว118 12/4/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง
รง0408/ว01404 6/2/2562 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานแข่งฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28
กค0711/ว1942 15/3/2562 กรมสรรพากร ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ศธ0508/ว403 18/3/2562 สกอ. ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
สสส.ก.1/582/2562  12/03/2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ
ชบ0017.3/ว1440 25/3/2562 จังหวัดชลบุรี การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน

 

ศธ0505(3)/ว434 16/3/2562 สกอ. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาเพื่อมอบรางวัล IP Champion ประจำปี 2562
สคช 05.ว114/2562 11/3/2562 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร กฏหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย
พปส0006/ว7 11/3/2562 สำนักงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยจากใจคนสร้างสรรค์
สคช05.ว.112/2562 11/3/2562 สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 7
มฉก.0001(3)/0436 19/3/2562 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กค(กวจ)0405.2/ว151 27/3/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติในการนำหล้กประกันสัญญาการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา
นร0731.2/ว62 21/3/2562 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2562
ปขมท.20/ว067 28/2/2562 สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 20 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
ศธ0501(1)/ว426 22/3/2562 สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว106 ลงวันที่ 5มี.ค.2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
2) หนังสือกรมสรรพากน ที่ กค 03/11/ว1942 ลงวันที่ 15มี.ค.2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธธรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2561
3) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0201.3/ว 5081 ลงวันที่  18มี.ค.2562 เรื่อง กรมธนารักษ์เปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กค(กวจ)0405.2/ว149 26/3/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้างกรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
ชบ0031/ว2246 1/4/2562 จังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อลายดอก(โทนสีเหลือง)และแต่งกายด้วยเสื้อเหลือง
ศธ0562.05/ว071 14/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2
ศธ0521.2.07/ว0201.1 18/3/2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการและขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 "Innovative Research and Education beyond the Future"
ศธ0526.06/ว29 11/3/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2562
อนส522/2562 26/2/2562 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนนักศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
 - 20/3/2562 มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ขอความอนุเคราะห์ติดสติ๊กเกอร์ QR CODE เพื่อระดมทุน
ปขมท.20/ว 067 28/2/2562 ปขมท ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาตสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
1251/2419 18/4/2562 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสุตร "ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)
ศธ0507(3)/ว16 20/3/2562 สกอ. ประชาสัมพันธ์ทุน Fullbright Foreign Language Teaching Assistant Program
ศธ0507(3)/ว17 20/3/2562 สกอ. ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี2563
ศธ6928(1)/060/2562 29/3/2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญส่งบุคลการเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น
กค0408.4/ว20 11/3/2562 กระทรวงการคลัง การอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
วช0002/ว2683 26/3/2562 วช. ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562 (2019 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)
กฟผ.S23205/36535(145) 27/3/2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 11

 

วนท.01(ว)273/2561 26/3/2562 วิทยาลัยนอร์ทเทริน์ ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม
พน0606/ว986 2/4/2562 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
กค5115/ว1489 20/3/2562 กยศ. ระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562
ศธ5608/ว9 27/3/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1
กค5115/ว1713 27/3/2562 กยศ. การดำเนินการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562
ชบ53406/414 2/4/2562 เทศบาลตำบลบางพระ ประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่พญายม
ศธ0543.7/ว216 20/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นร0731.2/ว66 29/3/2562 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2562
ทส1114/464 30/3/2562 สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์นครราชสีมา  ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน
ศธ0501(1)/ว451 29/3/2562 สกอ. สกอ.ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/1424 ลงวันที่ 21มี.ค.2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการฯ  และ ที่ ศธ 0235/5534 ลงวันที่ 22มี.ค.2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
2) หนังสือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ กพท 15/2756 ลงวันที่ 19มี.ค.2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Youth-focused ฯ
3) หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0708/2035 ลงวันที่ 20มี.ค.2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ทางภาษีอากรสำหรับ SMEs
ศธ0501(1)/ว452 29/3/2562 สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง
1) หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว950 ลงวันที่ 21มี.ค.2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดตั้งและชื่อย่อของกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (กลุ่ม ป.ย.ป. ศธ.) และ หนังสือที่ ศธ 0201.3/ว957 ลงวันที่ 22มี.ค.2562 เรื่อง การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0209/484 ลงวันที่ 19มี.ค.2562 เรื่อง สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แจ้งว่า ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562  และ หนังสือที่ ศธ 0211/ว5295 ลงวันที่ 21มี.ค.2562 ประกาศกระทรางศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกำหนดสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ หนังสือที่ ศธ 0209/516 ลงวันที่ 21มี.ค.2562 เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (กลุ่ม AL-Qaida)
ศธ0508/ว442 27/3/2562 สกอ. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมเสวนา
ศธ0501(1)ว497 9/4/2562 สกอ. สกอ.ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   1.1) หนังสือที่ ศธ 0209/5877  ลงวันที่ 28มี.ค.62 เรื่อง อทราบข้อมูลเกี่ยวกับมาตราการการดำเนินการในเรื่องที่มีการฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
   1.2) หนังสือที่ ศธ 02136/133 ลงวันที่ 14มี.ค.62 เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561
   1.3) หนังสือที่ ศธ 02136/132 ลงวันที่ 14มี.ค.62 เรื่อง สรุปมติ-ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ครั้งที่ 1/2562
2) หนังสือวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ที่ วนท.01(ว) 273/2561 ลงวันที่ 26มี.ค.62  เรื่อง ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม
IIoveU 008/2562 3/4/2562 I Iove U Chanel ขอความร่วมมือแจ้งหมายข่าว งานกิจกรรม
 - 30/3/2562 บริษัท อีสเทริน์ เสวนา ดีเวลลอปเมนท์ โครงการรับนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
นร5332/ว350 28/2/2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกของท่านสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up Awards ครั้งที่ 3
ม.2562/ว.0451 10/4/2562 มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผลงาน
ศธ0501(1)/ว490 9/4/2562 สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ 8 ฉบับ
1) หนังสือกรมบัญชีกลาง
   1.1 หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาหประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
   1.2  หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 117 เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
   1.3 หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 118 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง
   1.4  หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัยชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
5) หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5107.2/869 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาสหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
6) หนังสือที่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วท 0223/ว 2168 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผุ้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7) หนังสือสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ที่ ศธ 0243/035 เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8) หนังสือสำนักงานคณะกรรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ สช.สสช.ว. 0159/2561 เรื่อง ขอแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561
สช.สวน.ว.0297/2562 28/3/2562  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 - 4/4/2562 สมาคมศูนย์วิชาการ ไทย- ออสเตรเลีย การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Data Analytice with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop: From Business Intelligence to Data Science" และ "รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet?
มท5250/10.0002/62 1/4/2562 การไฟฟ้านครหลวง ประชาสัมพันธ์บริการใหม่ของการไฟฟ้านครหลวง

 

อก0408/ว798 5/4/2562 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมประกวด Logistic Innovation Award 2019 "นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษา สู่อุตสาหกรรมไทย" ประจำปี 2562
สสคท.401/2562 5/4/2562 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
ศธ0578.13/1508 2/4/2562 มทร.ธัญบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการ The 2nd International Conference on Applied  Sciences, Engineering and Interdisciplinary Studies 2019 (2nd ASEIS 2019) AND The 4th Prachachuen Research 
 - 1/4/2562 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอมอบวารสารบัณฑิตศึกษา
ชบ0017.3/ว2522 19/4/2562 จังหวัดชลบุรี ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ศธ 0526.01/ว.98 1/4/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอส่งประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ส.ม.ท.30/2562 22/3/2562 สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16
ศธ0550.6/ว582 27/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
ศธ0581.17/1311 9/4/2562 มทร.พระนคร ส่งสำเนาประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่1/2562
ศธ0501(1)/ว518 18/4/2562 สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ 6 ฉบับ
1) หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
   1.1 หนังสือที่ นร 0507/ว125 เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562
   1.2 หนังสือ ที่ นร 0505/ว126 เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา
2) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/6474  เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการทำน้ำอภิเษกของจังหวัด
4) หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1004.2/ว4738 เรื่อง การจัดทำวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) หนังสือมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ มกท (ว)/บร.0027/2562 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ติดต่อ
ศธ0507(4)/ว19 18/4/2562 สกอ. ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน

 

สยท./4214 22/3/2562 สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและการใช้ค่าK" รุ่นที่ 56 , รุ่นที่ 57
สยท./4212 20/3/2562 สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
ศธ0552.07/ว132 5/4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่1
ศธ0587/ว1460 11/4/2562 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแห่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
70302019 18/4/2562 บริษัท ไรท์แมน จำกัด ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ (Passport to Global Challenge : PGC by NEA ) รุ่น 3 ประจำปี 2562
ศธ0527.32.02(2)/ว0038 9/4/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

       
ศทม.444/2562 5/4/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 
มาคม ทปอ.62/ว0158 23/4/2562 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
มทม(สฝ)62/025 2/4/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม
ศธ0507(5)/ว18 29/3/2562 สกอ. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี พ.ศ.2563-2564
ศธ0523.1.1/ว65 17/4/2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศธ0501(1)/ว540 22/4/2562  สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405 (คตน.)/ว 3130 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 12/2561
2) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0220/6443  เรื่อง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ.2562
3) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่  ศธ 0235/6633 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง
4) หนังสือที่ ศธ 0235/839 เรื่อง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์  ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานภาครัฐ หรือสื่อมวชนดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562
5) หนังสือที่ ศธ 0201.3/วว1193 เรื่อง  ส่งสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 เรื่อง 
ศธ0501(1)/ว552 24/4/2562 สกอ. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 6804 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำหนังสือที่ระลึก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สธ0923.07/ว2867 9/4/2562 กรมอนามัย การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ
กบข.3080/ว2886/2562 9/4/2562 กบข. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวน์โหลดแอปใหม่ ของ กบข.
ศธ0501(1)/ว551 24/4/2562 สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) หนังสือที่ ศธ 0201.6/6951 เรื่อง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2562
2) หนังสือที่ ศธ 0209/404 เรื่อง ประกาศสำนักงานงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
3) หนังสือที่ ศธ 0209/588 เรื่อง ประกาศสำนักงานงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
ศธ0501(1)/ว68 19/4/2562 สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) หนังสือที่ ศธ 0201.6/6157 เรื่อง ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2) หนังสือที่ ศธ 0201.4/1703 เรื่อง อ.ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค(2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3) หนังสือที่ ศธ 0201.3/ว 6287 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ จำวน 3 เรื่อง
สสคท.403/2562 4/4/2562 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่

 

ศธ0530.1(9)/ว061 18/4/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขยายเวลาการรับสมัครผลงานประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่15"
ศธ0529/ว1787 29/3/2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ
ศธ0578.02/0442 10/4/2562 มทร.ธัญบุรี ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์
ศธ0578.02/0441 10/4/2562 มทร.ธัญบุรี ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่4
ศธ0567/ว2398 5/4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุรภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) ครั้งที่21
วท5401/ว2811 1/3/2562 สวทช. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
วธ0401/1623 22/4/2562 กรมศิลปากร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
วธ0401/1559 17/4/2562 กรมศิลปากร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ซธ6803.15(กทม)/ว009   มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัานาศักยภาพบุคลการ "เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวสอบข้อมูลบัญชี"
ศธ6803.15(กทม)/ว008 17/4/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายงานบัญชีในระบบ GFMIS "
ศธ6803.15/ว158 19/12/2561  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ"
ศธ6803.13/ว157 17/4/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณตามหลักกฎหมาย
ศธ0508/ว507 11/4/2562 สกอ. ประชาสัมพันธ์งาน Japan Job Fair
ชบ0005/ว2562 25/4/2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ(พันธุ์) แห่งความดี

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนสิงหาคม) 
   หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.