ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนพฤษภาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  30-05-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

ศทม.471/2562 17/4/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย
ศทม.473/2562 17/4/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลการเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย
ศทม.472/2562 17/4/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย "บรรณาธิการต้นฉบับแปล"
เจ้าของเอกสาร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (นางสาวอัจฉรีภรณ์ เผือกผ่อง)
ศธ0501(1)/ว559 26/4/2562 สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ

 

 

ศทม.474/2562 17/4/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรส่งต่อธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น
ศทม.475/2562 17/4/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคาลากรเข้าร่วมหลักสูตร OKRs เครื่องมือใหม่เพื่อผลักเป้าหมายธุรกิจ
ศธ0567/2331 1/4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร "เจาะลึกงานพัสดุและการเงินการคลังภาครัฐ" และหลักสูตร "วิธีการตรวจเอกสารและเพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอในการจัดซื้อจ้ดจ้าง
ศธ0584.11/49 27/2/2562 มทร.ศรีวิชัย ขอสำรวจรายชื่อการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่น9/2562
ศธ 0578.29/226 29/4/2562 มทร.ธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)
นร0731.2/ว68 18/4/2562 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562
นร0731.2/ว69 18/4/2562 สำนักงบประมาณ ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ผลงานเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ
วธ0401/1685 25/5/2562 กรมศิลปากร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ศธ0513.10501/1320 11/4/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการ
ศทม.488/2562 19/4/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"IDP+IS:พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล(Individual Scorecard:IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(Individual Development Plan:IDP) ปีงบประมาณ 2562 รุ่น 2
ศธ0533/ว1457 10/4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ศธ0544/ว1592 23/4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
ศธ0530.17/ว1228 17/5/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็มงานประชุมวิชาการ

 

ชบ0017.3/ว2811 1/5/2562 จังหวัดชลบุรี การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ฉบับประชาชน
ศธ0501(1)/ว595 1/5/2562 สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ 6

 
อล.015/2562 27/4/2562 บริษัท อิงลิช ออนไลน์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่10
CPR-INTOUCH 075/2562 26/4/2562 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด เชิญส่งผลงานประกวดวาดภาพในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย
ศธ 0543.07/ว260 17/4/2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2561
ศธ0561/ว11551 5/4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ศธ6228/ว855 29/4/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"
ศธ0592(1)2.9/ว562 29/4/2562 สกอ. ส่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่4) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
ศธ6924/286 2/4/2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอ
ศธ0512.38/0396 25/4/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

อว0654.01(18)/ว0009 3/5/2562 มทร.ล้านนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
กค0402.3/ว34 23/4/2562 กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ
นร6204/140/2562 18/4/2562 สกอ. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนา หัวข้อ ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน ทางเลือกและข้อท้าทาย"

 

กค0433.2/ว206 1/5/2562 กรมบัญชีกลาง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
พสท.ยส.171/2562 30/4/2562 เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทย ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
อว0654.01(18)/ว0006 3/5/2562 มทร.ล้านนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
อว065401(18)/ว0021 3/5/2562 มทร.ล้านนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ศธ0567/2777 30/4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรมหลักสูตร "กระบวนการจัดจ้างชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาไทยและสิทธิประโยชน์"
 - 7/5/2562 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยเพื่อรับทุนการศึกษา
ศธ0567.25/1263 26/4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
ศธ0530.17/ว1447 2/5/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ศธ6594(3)/ว652 29/4/2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
สว(กสม)0008/(ส)ว197 14/5/2562 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์แผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อว0655.01(18)/ว0054 10/5/2562 มทร.ล้านนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
มศ0010/(ว)2249 14/5/2562 สมศ. ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาตอบแบบสำรวจเรื่อง ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ทม.588/2562 8/5/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน"
อว0654.01(18)/ว0089 13/5/2562 มทร.ล้านนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 

อว0402/ว26 8/5/2562 วช. การรับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program)
ศธ0505(3)/ว571 29/4/2562 สกอ. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา
ศธ0505(3)/ว547 24/4/2562 สกอ. ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ
ม.ภ.น.(ว)311/2562 27/4/2562 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6
ศธ0538.12/ว112 11/2/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
ศธ0512.28/0598 2/5/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ
ศธ0512.38/0366 19/4/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครื่องมือนักวิจัย รุ่นที่2
วท5401/ว3796 22/3/2562 สวทช. ขอเชิญส่งบุคลาการเข้าร่วมการฝึกอบรม
ศธ0552.11/ว154 8/5/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศธ0513.113/ว2403 13/5/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการทางสัตวแทพย์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562
ศธ0548/337 5/4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ISET 2019
ศธ6709/156 8/5/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัยและวิชาการในวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
สผ0012/ว77 30/4/2562 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
กต273/62/ธฉ 25/4/2562 บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น เรียนเชิญเข้าร่วมโครการแข่งขัน
ศธ0506(5)/ว49 1/5/2562 สกอ. ประชาสัมพันธ์โครงการสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์
ศทม.600/2562 13/5/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3
ศธ0586.05/ว1253 8/5/2562 มทร.อีสาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มธบ.04014(1)/ 1/5/2562 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ขยายผลเรื่องการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน
 - 16/5/2562 บริษัท บุญรอด บริเวอรี่ จำกัด ขอเชิญร่วมการแข่งขันการประกวดออกแบบ "รถเข็นเพื่อคนพิการ" ในโครงการ "Wheel share journey"

 

CSR033/2562 13/5/2562 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ ไทยเครดิตเพื่อสังคม ประจำปี2562 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

 

กค(กวจ)0405.2/ว213 7/5/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด
ศธ0517.19/ว00416 23/4/2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่15
อว6309/0186/2562 14/5/2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หน้าที่อำนาจ และชื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อว7206/ว122 15/5/2562 นิด้า ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ
ทชท.014/2562 10/5/2562 สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
ศธ0586.1200/134 30/4/2562 มทร.อีสาน ขอแจ้งเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน
ศธ0553.9/ว0231 22/4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่รน1
ศธ0523.18/ว70 13/5/2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วท5302/ว99 20/5/2562 GISTDA ขอเชิญเข้าชม Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ 
ศทม.593/2562 10/5/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอรด์เกม การ์ด เม และ คลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Learning) "เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น" รุ่นที่ 3
ศธ0513.12503/966 13/5/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2562
กค(กวจ)0405.7/ว224 15/5/2562 กรมบัญชีกลาง หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
อว0221.2/ว5 17/5/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาประกาศและสำเนาคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 4 ฉบับ
สช.2584/2562 8/5/2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แจ้งประชาสัมพันธ์การให้สินเชื่อตามโครงการสวัสดิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย
กษ0602/ว2590 22/5/2562 กรมปศุสัตว์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม THAILAND LIVESTOCK EXPO 2019

 

ศธ6200/ว04333 22/5/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการส่งเสริมการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ชบ0018/14448 22/5/2562 จังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา"
ศทม.599/2562 13/5/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสียง"

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนสิงหาคม) 
   หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.