ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  12-06-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

ศธ0587/ว2035 30/5/2562 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
อว0221.1/ว26 28/5/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ
อว0221.1/ว31 28/5/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ
อว0221.1/ว6 29/5/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะของกระทรวงการอุดมศึกษา
อว0221.1/ว37 29/5/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน
ศธ5801/3984 1/5/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐและการเขียนหนังสือราชการร"
ศธ0582.48/1929 24/5/2562 มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์
อว0402/ว191 21/5/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2563
สผ0012/ว91 22/5/2562 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัย
6919(01)/1359 22/5/2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ   "The 6th Social Sciences , Art and Media International Conference 2019, Bankok , Thailand "
มรพ.วรส.5.2.001/2561 1/5/2562 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ศธ0526.01/ศยพ.ว 053 13/5/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง
ชบ0518/ว2533 24/5/2562 อำเภอศรีราชา เชิญร่วมประกวดและแข่งขันในเทศกาล "งานสับปะรดหวานฉ่ำ และของดีศรีราชา ครั้งที่ 3"
พม0504/ว1480 24/5/2562 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
กค0405.7/ว43 14/5/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
       
กค(กวจ)0405.4/ว260 30/5/2562 กรมบัญชีกลาง การอนุมัติการยกเว้นการปฏฺิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ
ศธ6200/ว04481 27/5/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดหนังสั้น "ยาเสพติด อย่าคิดลอง" ประจำปี 2562

 

ศธ0201.3/1745 23/5/2562 กระทรวงศึกษาธิการ การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ปี2562
สคช05.ว356/2562 27/5/2562 สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา "เส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน"
อว 0657.1200/162 22/5/2562 มทร.อีสาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อว 0657.1200/161 22/5/2562 มทร.อีสาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อว0221.1/ว55 4/6/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แจ้งเรื่องการกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของกระทรวงการอุดมศึกษา
อว0221.1/ว50 31/5/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ
1) กค (กวจ) 0505.7/ว 224 เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน2
2) อว 0401.2/ว 31 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
3) รง 0605/ว 2618 เรื่อง ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
4) ศธ 0235/1159 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
5) กค 0900/1231 เรื่อง การกู้ยืมเงินของส่วนราชการ
ทส0804/ว6275 30/5/2562 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนดาวน์โหลด Mobile Application ห้องสมุดกรีนดิจิทัล
ศธ0558/ว0481 22/5/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
สช.2670/2562 16/5/2562 ธอส. การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562"
อว 0649.19/2083 31/5/2562 มทร.ธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2562
อว0623/ว1937 21/5/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการรับโอน
มนป.66/2562 28/5/2562 ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ขอเชิญร่วมงาน "สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14
สธ0607/ว04345 6/6/2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่6 ชลบุรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ศธ64.112/0307  15/05/2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสร้างสรรค์
มข0201.1.10.2/ว5880 1/5/2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร
อว0657.1200/161 22/5/2562 มทร.อีสาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร
อว0657.1200/162 22/5/2562 มทร.อีสาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร
วสท.359-98/2562 23/5/2562 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุม CAFEO 37
อว0616.08/ว439 29/5/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ขอเชิญส่งผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ
ศธ6200/04440 24/5/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง แนวทางการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 

อว040.2/ว31 8/5/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
สสว.47/2562 17/5/2562 สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม
อว1700/0087 16/5/2562 สจล. ขอประชาสัมพันธ์วารสาร
สยท./4280 17/5/2562 สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
สยท./4277 16/5/2562 สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เรียนเชิญเข้าอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
สยท./4275 15/5/2562 สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคาากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
อว0221.1/ว76 10/6/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนวทางการปฏิบัติในการนำเสนอเรื่องต่อผู้บริหาร
 - 7/6/2562 บริษัท สยามเบย์ รีสอรท์ เกาะช้าง ขอความอนุเคราะห์ขอรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อว78.29/ว0459 6/6/2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
รจภ001/852.1 19/3/2562 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟฟิก
ศธ521008/ว0728 11/6/2562 สำนักงาน สกสค. จังหวัด่ชลบุรี การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2562
ศธ521008/ว0729 11/6/2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562
นร0731.2/ว86 31/5/2562 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน พฤษภาคม 2562
อว8100/ว00153 7/6/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเลื่อนวันอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรฐานการส่งเสริมการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ"
อว8128/ว0063 7/6/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง พลังแห่งการขับเคลื่อนเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยในยุคแลนด์ 4.0 : การเขียนผลงานวิชาการและการเสวนาหาทางออกแก่พนักงานมหาวิทยาลัย"

 

สวก0500/2532 31/5/2562 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กค0405.7/ว54 30/5/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว51 21/5/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สว(ศรธ)0008/(ส)ว213 14/6/2562 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ชบ0017.3/ว316 14/6/2562 จังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
ว.4/2562 6/6/2562 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่น6

 

ศทม.745/2562 12/6/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน
ศป0020/ว117 11/6/2562 สำนักงานศาลปกครอง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่นการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาสปกครองสูงสุด
หอศิลป์พุทธะ 025/2562 8/5/2562 หอศิลป์พุทธะ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป ชิงทุนการศึกษา
UAE/NPWD/ENV/2273/2019-262 17/6/2562 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับขี่ที่ 2 สนมบินนานาชาติอู่ตะเภา
ศธ0527.01.06/ว0100 6/6/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
สอ.มทร.2562/0646 18/6/2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก
สคช05ว.387/2562 11/6/2562 สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 21
กค0416.2/ว291 13/6/2562 กรมบัญชีกลาง การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
กค0405.7/ว55 4/6/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว6802.04/ว009 13/6/2562  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
 -      
 -      
 -      
 -      

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนธันวาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนพฤศจิกายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมการปลูกผักปลอดภัยและการบรรจุผลิตภัณฑ์เชิงการค้า (โครงการบ่มเพาะนักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่)
     คำสั่งที่ 018/2563

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 การอบรมปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
     คำสั่งที่ 015/2563

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 การอบรมปฏิบัติการจัดการฟาร์มเนื้อไก่
     คำสั่งที่ 014/2563

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 2 อบรมการพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน
     คำสั่งที่ 013/2563

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 การอบรมปฏิบัติการจัดการสภาพแวดล้อมฟาร์มสัตว์
     คำสั่งที่ 012/2563  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.