ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  12-06-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

ศธ0587/ว2035 30/5/2562 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
อว0221.1/ว26 28/5/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ
อว0221.1/ว31 28/5/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ
อว0221.1/ว6 29/5/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะของกระทรวงการอุดมศึกษา
อว0221.1/ว37 29/5/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน
ศธ5801/3984 1/5/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐและการเขียนหนังสือราชการร"
ศธ0582.48/1929 24/5/2562 มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์
อว0402/ว191 21/5/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2563
สผ0012/ว91 22/5/2562 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัย
6919(01)/1359 22/5/2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ   "The 6th Social Sciences , Art and Media International Conference 2019, Bankok , Thailand "
มรพ.วรส.5.2.001/2561 1/5/2562 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ศธ0526.01/ศยพ.ว 053 13/5/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง
ชบ0518/ว2533 24/5/2562 อำเภอศรีราชา เชิญร่วมประกวดและแข่งขันในเทศกาล "งานสับปะรดหวานฉ่ำ และของดีศรีราชา ครั้งที่ 3"
พม0504/ว1480 24/5/2562 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
กค0405.7/ว43 14/5/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
       
กค(กวจ)0405.4/ว260 30/5/2562 กรมบัญชีกลาง การอนุมัติการยกเว้นการปฏฺิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ
ศธ6200/ว04481 27/5/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดหนังสั้น "ยาเสพติด อย่าคิดลอง" ประจำปี 2562

 

ศธ0201.3/1745 23/5/2562 กระทรวงศึกษาธิการ การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ปี2562
สคช05.ว356/2562 27/5/2562 สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา "เส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน"
อว 0657.1200/162 22/5/2562 มทร.อีสาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อว 0657.1200/161 22/5/2562 มทร.อีสาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อว0221.1/ว55 4/6/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แจ้งเรื่องการกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของกระทรวงการอุดมศึกษา
อว0221.1/ว50 31/5/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ
1) กค (กวจ) 0505.7/ว 224 เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน2
2) อว 0401.2/ว 31 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
3) รง 0605/ว 2618 เรื่อง ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
4) ศธ 0235/1159 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
5) กค 0900/1231 เรื่อง การกู้ยืมเงินของส่วนราชการ
ทส0804/ว6275 30/5/2562 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนดาวน์โหลด Mobile Application ห้องสมุดกรีนดิจิทัล
ศธ0558/ว0481 22/5/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
สช.2670/2562 16/5/2562 ธอส. การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562"
อว 0649.19/2083 31/5/2562 มทร.ธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2562
อว0623/ว1937 21/5/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการรับโอน
มนป.66/2562 28/5/2562 ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ขอเชิญร่วมงาน "สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14
สธ0607/ว04345 6/6/2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่6 ชลบุรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ศธ64.112/0307  15/05/2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสร้างสรรค์
มข0201.1.10.2/ว5880 1/5/2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร
อว0657.1200/161 22/5/2562 มทร.อีสาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร
อว0657.1200/162 22/5/2562 มทร.อีสาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร
วสท.359-98/2562 23/5/2562 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุม CAFEO 37
อว0616.08/ว439 29/5/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ขอเชิญส่งผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ
ศธ6200/04440 24/5/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง แนวทางการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 

อว040.2/ว31 8/5/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
สสว.47/2562 17/5/2562 สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม
อว1700/0087 16/5/2562 สจล. ขอประชาสัมพันธ์วารสาร
สยท./4280 17/5/2562 สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
สยท./4277 16/5/2562 สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เรียนเชิญเข้าอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
สยท./4275 15/5/2562 สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคาากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
อว0221.1/ว76 10/6/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนวทางการปฏิบัติในการนำเสนอเรื่องต่อผู้บริหาร
 - 7/6/2562 บริษัท สยามเบย์ รีสอรท์ เกาะช้าง ขอความอนุเคราะห์ขอรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อว78.29/ว0459 6/6/2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
รจภ001/852.1 19/3/2562 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟฟิก
ศธ521008/ว0728 11/6/2562 สำนักงาน สกสค. จังหวัด่ชลบุรี การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2562
ศธ521008/ว0729 11/6/2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562
นร0731.2/ว86 31/5/2562 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน พฤษภาคม 2562
อว8100/ว00153 7/6/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเลื่อนวันอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรฐานการส่งเสริมการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ"
อว8128/ว0063 7/6/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง พลังแห่งการขับเคลื่อนเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยในยุคแลนด์ 4.0 : การเขียนผลงานวิชาการและการเสวนาหาทางออกแก่พนักงานมหาวิทยาลัย"

 

สวก0500/2532 31/5/2562 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กค0405.7/ว54 30/5/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว51 21/5/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สว(ศรธ)0008/(ส)ว213 14/6/2562 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ชบ0017.3/ว316 14/6/2562 จังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
ว.4/2562 6/6/2562 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่น6

 

ศทม.745/2562 12/6/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน
ศป0020/ว117 11/6/2562 สำนักงานศาลปกครอง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่นการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาสปกครองสูงสุด
หอศิลป์พุทธะ 025/2562 8/5/2562 หอศิลป์พุทธะ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป ชิงทุนการศึกษา
UAE/NPWD/ENV/2273/2019-262 17/6/2562 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับขี่ที่ 2 สนมบินนานาชาติอู่ตะเภา
ศธ0527.01.06/ว0100 6/6/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
สอ.มทร.2562/0646 18/6/2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก
สคช05ว.387/2562 11/6/2562 สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 21
กค0416.2/ว291 13/6/2562 กรมบัญชีกลาง การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
กค0405.7/ว55 4/6/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว6802.04/ว009 13/6/2562  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
 -      
 -      
 -      
 -      

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.