ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  14-09-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

 

..

 -      
 -      
 -      
กษ 0905/ว 3106 21/6/2562 กรมวิชาการเกษตร ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ "นวัตกรรมด้านพืชเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ผลิตและผู้บริโภค" ภายใต้งาน Thailand Social Expo 2019
 -      
พณ0708/ว2128 29/5/2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอส่งรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

 

อว0637/ว2765 14/6/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่12
ศธ0512.028/0761 4/6/2562 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ
 - 10/6/2562 ศูนย์แนะแนวการสึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย เชิญร่วมงาน "นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2562"
อว0221.1/ว121 19/6/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) ศธ 04001/ว 3788  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำตัวของเจ้าของเรื่องของหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) กค 0408.3/ว 282 19 / 06 / 2562 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2562
อว0221.1/ว144 25/6/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) พว/กคอ/0206.1/13086/2562  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานประจำปี 2563
2) อคส 1023/ว 3942   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง ตรา อคส.
3) อว 7700/ว 02627  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
กค0408.5/ว302 19/6/2562 กรมบัญชีกลาง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
พม0504/ว1747 19/6/2562 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
สสคท.707/2562 20/6/2562 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือเผยแพร่จำหน่ายดอกมะลิ
อว7601/5706 10/6/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร เทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล
อว0602.01/ว1898 10/6/2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแนวความคิดลานปาริชาติพร้อมโครงการปกคลุมพิ้นที่
สว(ศปส)0008/(ต)ว247 26/6/2562 ศาลปกครองสูงสุด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ศธ0513.143/1220 24/6/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
NMBSPA1803010 4/6/2562 บริษัท นานมี จำกัด ขอเรียนเชิญส่งอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ "ห้องเรียนจำลองการเรียนการสอนในรูปแบบนิวซีแลนด์"
สวส.ท.12/2562 27/6/2562 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการเพื่อการศึกษาและแนะแนว
ดศ0201.5/ว5587 17/6/2562 กระทรวงดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการ Big Data & Cloud Computing 2019
สว(กสม)0008/(ส)ว284 27/6/2562 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
วทต.321/2562 13/6/2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารเละเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ชบ0028/ว10864 14/6/2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี การสมัครงานในระบบการจัดหางานผ่านเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th
อว0224.5/ว73 10/6/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 คุณวุฒิ
อว0224.5/ว74 10/6/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กาารับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

สว(ศรธ)0008/(ส)ว330 4/7/2562 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อว0657.3000(งอ)/2208 24/6/2562 มทร.อีสาน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อการสร้างสื่อ ปี 1
พิเศษ/2562 15/5/2562 ธุดงค์สถานมูลนิธิบุญส่งเสริมพระนิพพาน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
กค0410.3/ว311 21/6/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) เพิ่มเติม
สธ0607/ว05253 2/7/2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ศป0020/ว123 21/6/2562 สำนักงานศาลปกครอง ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการ
อว5307/ว332 12/6/2562 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การจัดงาน Thailand Space Week 2019
อว5600/ว0056 13/6/2562 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ตั้งชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ
อว0602.14/255 21/6/2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัยและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
อว7601/6125 21/6/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเพื่อเข้าอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"
สทญ.0700/047 17/6/2562 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
อว0225.4/ว4 24/6/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการขอขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 7
อว0226.4/ว176 1/7/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุนการฝึกอบรม
อว0221.1/ว188 5/7/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1) สว(ศปส)0008/(ต) ว 249  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2) สว(กสม) 0008/(ส) ว 284  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรไดรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
3)  พม 0504/ว 7848  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
4)  กษ 0207/ว 3249  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563
5)  อว 5307/ว 332  การจัดงาน Thailand Space Week 2019
อว0630.06/ว0410 28/6/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน
อว8116/376 3/7/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกิจกรรม Boot Camp คร้งที่1 ภายใต้โครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์
ศทม.864/2562 2/7/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร"
อว872.17/128 2/7/2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ศธ6902(17)/529 30/6/2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ชบ0017.3/ว3924 26/6/2562 จังหวัดชลบุรี การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ Chonburi Run For The King 2019
อว8619/1456 1/7/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานสื่อแอนิเมชั่น ภายมต้แนวคิด "ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า"
มกท(ว)/บร.0123/2562 3/7/2562 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน
มวพ.2562/00057 5/7/2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ"
มศ0010/(ว)2531 2/7/2562 สมศ. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อว8100/01194 8/7/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏฺิบัติการ เรื่อง "ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ"
พม0502/ว1972 10/7/2562 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนอาชีพ
อว0221.1/ว215 11/7/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) สว(ศรธ) 0008/(ส) ว 330 ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
2) นร 0106/ว 1239 การกำหนดเลขที่หนังสือออกของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
3) กก 0501/ว 195 ประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกานรกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและชื่อตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
กค0410.3/ว61 25/6/2562 กระทรวงการคลัง การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ
กค0405.7/ว59 18/6/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว0649.31/179.5 4/7/2562 มทร.ธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อว8394(3)/ว1114 1/7/2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
ศทม.878/2562 4/7/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
2562/344 24/6/2562 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Asocio Smart City Summit 2019
อว7206/ว141 5/7/2562 นิด้า ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ สังคมทผู้สูงอายุหลากหลายมิติ
สสคท.888/2562 12/7/2562 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญุกตเวที่อย่างสูงต่อแม่ ประจำปี2562
อว7610.1/644/2562 9/7/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร กฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลัง
นร0731.2/ว96 27/6/2562 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562

 

อว0225.5/ว192 8/7/2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
สปสช.5.36/ว237 5/6/2562 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดระยอง มอบสื่อประชาสัมพันธ์หลักประกันสุขภาพ
 - 11/7/2562 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 ในสถาบันศึกษา
อว0657.3000(งอ)/2433 15/7/2562 มทร.อีสาน ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อการสร้างสื่อ ปี1

 

 - 13/6/2562 บริษัท นานมี จำกัด โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts awards
อว0221.1/ว253 23/7/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) ว 8602/พ 009 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
2) ศธ 0201.6/11672 23  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
อว0225.4/ว254 23/7/2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการทุนการสึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme
ศธ0513.12503/351-1 1/7/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
รภ 0002/ว924 5/7/2562 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง "ทำไมจึงต้องสร้างความฉลาดความรู้ : ศึกษาจากปรากฏการณ์และทำนายอนาคต"
  - 8/7/2562 บริษัท เฉลิม คอนเนคชั่น จำกัด นำเสนอห้องเรียนของโลกสมัยใหม่
อล.024/2562 15/7/2562 บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่10
ศธ0513.13104/ว8240 8/7/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวโน้มศึกษาทั่วไปในอนาคตเพื่อเสริมสร้าศักยภาพของผู้เรียนในยุคการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
อล.024/2562 15/7/2562 บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 10
ศทม.959/2562 22/7/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่น 8
อว0404/ว1189 15/7/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
อว 0221.1/ว233 18/7/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
1) กษ 2912.01/0320 ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563 รอบที่ 2
2) พณ 0705/2500 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ "คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ"
อว 0404/ว1190 15/7/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
กค0416.2/ว339 12/7/2562 กรมบัญชีกลาง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
อก 5101.2.1/ว2176 26/7/2562 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนพฤษภาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.