ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  14-09-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

 

..

 -      
 -      
 -      
กษ 0905/ว 3106 21/6/2562 กรมวิชาการเกษตร ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ "นวัตกรรมด้านพืชเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ผลิตและผู้บริโภค" ภายใต้งาน Thailand Social Expo 2019
 -      
พณ0708/ว2128 29/5/2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอส่งรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

 

อว0637/ว2765 14/6/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่12
ศธ0512.028/0761 4/6/2562 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ
 - 10/6/2562 ศูนย์แนะแนวการสึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย เชิญร่วมงาน "นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2562"
อว0221.1/ว121 19/6/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) ศธ 04001/ว 3788  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำตัวของเจ้าของเรื่องของหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) กค 0408.3/ว 282 19 / 06 / 2562 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2562
อว0221.1/ว144 25/6/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) พว/กคอ/0206.1/13086/2562  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานประจำปี 2563
2) อคส 1023/ว 3942   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง ตรา อคส.
3) อว 7700/ว 02627  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
กค0408.5/ว302 19/6/2562 กรมบัญชีกลาง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
พม0504/ว1747 19/6/2562 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
สสคท.707/2562 20/6/2562 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือเผยแพร่จำหน่ายดอกมะลิ
อว7601/5706 10/6/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร เทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล
อว0602.01/ว1898 10/6/2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแนวความคิดลานปาริชาติพร้อมโครงการปกคลุมพิ้นที่
สว(ศปส)0008/(ต)ว247 26/6/2562 ศาลปกครองสูงสุด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ศธ0513.143/1220 24/6/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
NMBSPA1803010 4/6/2562 บริษัท นานมี จำกัด ขอเรียนเชิญส่งอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ "ห้องเรียนจำลองการเรียนการสอนในรูปแบบนิวซีแลนด์"
สวส.ท.12/2562 27/6/2562 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการเพื่อการศึกษาและแนะแนว
ดศ0201.5/ว5587 17/6/2562 กระทรวงดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการ Big Data & Cloud Computing 2019
สว(กสม)0008/(ส)ว284 27/6/2562 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
วทต.321/2562 13/6/2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารเละเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ชบ0028/ว10864 14/6/2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี การสมัครงานในระบบการจัดหางานผ่านเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th
อว0224.5/ว73 10/6/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 คุณวุฒิ
อว0224.5/ว74 10/6/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กาารับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

สว(ศรธ)0008/(ส)ว330 4/7/2562 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อว0657.3000(งอ)/2208 24/6/2562 มทร.อีสาน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อการสร้างสื่อ ปี 1
พิเศษ/2562 15/5/2562 ธุดงค์สถานมูลนิธิบุญส่งเสริมพระนิพพาน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
กค0410.3/ว311 21/6/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) เพิ่มเติม
สธ0607/ว05253 2/7/2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ศป0020/ว123 21/6/2562 สำนักงานศาลปกครอง ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการ
อว5307/ว332 12/6/2562 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การจัดงาน Thailand Space Week 2019
อว5600/ว0056 13/6/2562 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ตั้งชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ
อว0602.14/255 21/6/2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัยและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
อว7601/6125 21/6/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเพื่อเข้าอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"
สทญ.0700/047 17/6/2562 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
อว0225.4/ว4 24/6/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการขอขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 7
อว0226.4/ว176 1/7/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุนการฝึกอบรม
อว0221.1/ว188 5/7/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1) สว(ศปส)0008/(ต) ว 249  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2) สว(กสม) 0008/(ส) ว 284  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรไดรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
3)  พม 0504/ว 7848  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
4)  กษ 0207/ว 3249  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563
5)  อว 5307/ว 332  การจัดงาน Thailand Space Week 2019
อว0630.06/ว0410 28/6/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน
อว8116/376 3/7/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกิจกรรม Boot Camp คร้งที่1 ภายใต้โครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์
ศทม.864/2562 2/7/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร"
อว872.17/128 2/7/2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ศธ6902(17)/529 30/6/2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ชบ0017.3/ว3924 26/6/2562 จังหวัดชลบุรี การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ Chonburi Run For The King 2019
อว8619/1456 1/7/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานสื่อแอนิเมชั่น ภายมต้แนวคิด "ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า"
มกท(ว)/บร.0123/2562 3/7/2562 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน
มวพ.2562/00057 5/7/2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ"
มศ0010/(ว)2531 2/7/2562 สมศ. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อว8100/01194 8/7/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏฺิบัติการ เรื่อง "ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ"
พม0502/ว1972 10/7/2562 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนอาชีพ
อว0221.1/ว215 11/7/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) สว(ศรธ) 0008/(ส) ว 330 ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
2) นร 0106/ว 1239 การกำหนดเลขที่หนังสือออกของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
3) กก 0501/ว 195 ประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกานรกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและชื่อตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
กค0410.3/ว61 25/6/2562 กระทรวงการคลัง การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ
กค0405.7/ว59 18/6/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว0649.31/179.5 4/7/2562 มทร.ธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อว8394(3)/ว1114 1/7/2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
ศทม.878/2562 4/7/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
2562/344 24/6/2562 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Asocio Smart City Summit 2019
อว7206/ว141 5/7/2562 นิด้า ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ สังคมทผู้สูงอายุหลากหลายมิติ
สสคท.888/2562 12/7/2562 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญุกตเวที่อย่างสูงต่อแม่ ประจำปี2562
อว7610.1/644/2562 9/7/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร กฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลัง
นร0731.2/ว96 27/6/2562 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562

 

อว0225.5/ว192 8/7/2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
สปสช.5.36/ว237 5/6/2562 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดระยอง มอบสื่อประชาสัมพันธ์หลักประกันสุขภาพ
 - 11/7/2562 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 ในสถาบันศึกษา
อว0657.3000(งอ)/2433 15/7/2562 มทร.อีสาน ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อการสร้างสื่อ ปี1

 

 - 13/6/2562 บริษัท นานมี จำกัด โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts awards
อว0221.1/ว253 23/7/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) ว 8602/พ 009 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
2) ศธ 0201.6/11672 23  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
อว0225.4/ว254 23/7/2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการทุนการสึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme
ศธ0513.12503/351-1 1/7/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
รภ 0002/ว924 5/7/2562 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง "ทำไมจึงต้องสร้างความฉลาดความรู้ : ศึกษาจากปรากฏการณ์และทำนายอนาคต"
  - 8/7/2562 บริษัท เฉลิม คอนเนคชั่น จำกัด นำเสนอห้องเรียนของโลกสมัยใหม่
อล.024/2562 15/7/2562 บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่10
ศธ0513.13104/ว8240 8/7/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวโน้มศึกษาทั่วไปในอนาคตเพื่อเสริมสร้าศักยภาพของผู้เรียนในยุคการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
อล.024/2562 15/7/2562 บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 10
ศทม.959/2562 22/7/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่น 8
อว0404/ว1189 15/7/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
อว 0221.1/ว233 18/7/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
1) กษ 2912.01/0320 ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563 รอบที่ 2
2) พณ 0705/2500 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ "คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ"
อว 0404/ว1190 15/7/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
กค0416.2/ว339 12/7/2562 กรมบัญชีกลาง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
อก 5101.2.1/ว2176 26/7/2562 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
   หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกรกฎาคม)   
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมีนาคม) 
     การประชุมพิจารณา “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไผ่ ไม้เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดชลบุรี”
     การประชุมพิจารณา “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไผ่ ไม้เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดชลบุรี”

     การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเิ่มศักยภาพของไผ่
     การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเิ่มศักยภาพของไผ่

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ไก่พื้นบ้าน
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ไก่พื้นบ้าน

     Welcome Agri-RMUTTO 63
     Welcome Agri-RMUTTO 63

     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.