ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  14-09-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

สอ.มทร.2562/0741 11/7/2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก
สม0004/ว2120 18/7/2562 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
อว7207/ว237 3/7/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อว0226.3/ว205 11/7/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine award ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562
สสว.57/2562 3/7/2562 สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม
  - 22/7/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญร่วมการเสวนาวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้(ร่าง) แผนแม่บทผ้าไทย
อว1124/2561 18/7/2562 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
อว5600/0272 23/7/2562 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันทางดาราศาสตร์
สม0004/ว2128 22/7/2562 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
  - 24/7/2562 บริษัท Tech Through ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครครูสอนคอมพิวเตอร์
อว0603/ว02809 27/6/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ
อว8401/ว16 21/6/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
อว7201/1033 11/7/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ
อว6800/ว4542 18/7/2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ
อว0657.2000/ว1693 19/7/2562 มทร.อีสาน ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ดศ(สพธอ)511.03/ว0518 17/6/2562 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอกนิกส์ ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
อว7017/013 31/7/2562 สจล. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
กค0405.7/ว67 10/7/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สว(อส)0008/(ต)ว401 6/8/2562 อัยการสูงสุด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจาณาของคณะกรรมาธิิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัตฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
กค0405.7/ว74 22/7/2562 กระทรวงการคลัง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว75 22/7/2562  กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว77 25/7/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว0405/ว1477 2/8/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

 

อว6001/ว4022 31/7/2562 สวทช. ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสอบวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอี
ศทม.1011/2562 31/7/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CodeMonkey:Game Builder for the 21st century World
อว0636(10)/ว023 2/8/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ the 2nd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020)
อว0603/ว03765 12/7/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ
สกพอ1004/1779 26/7/2562 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เชิญชวนเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการสร้างองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกโดยรอบโครงการโครงสร้งพื้นฐานหลักใน EEC
อว0602.05(02)/ว2628 2/8/2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายทางวิชาการ
นร0731.2/ว102 19/7/2562 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2562
กค0723.02/กว.5/9019 8/7/2562 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 ขอความร่วมมือแจ้งผู้มีเงินได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91)
นร0731.2/ว111 31/7/2562 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
อว0225.5/ว8 6/8/2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตร
กค(กอร)0405.5/ว374 6/8/2562 กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอารอุทธรณ์คชตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ2560
กค(กวจ)0405.2/ว371 5/8/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
กษ0503.4/ว692 6/8/2562 กรมประมง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ

 

อว0654.18/ว778 9/8/2562 มทร.ล้านนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผอ.สวพ
อว0654.18/ว771 8/8/2562 มทร.ล้านนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
อว0653.01/2938 24/7/2562 มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562
วดอ.ด่วนพิเศษ/2562 9/8/2562 เวิลด์ไดแด็ค ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเวิร์ลไดแด็ด เอเชีย 2019 และประชุมผู้นำทางการศึกษา (Asia Education Leaders Forum)
อว0606/ว0107 30/7/2562 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งภาพยนตร์สั่นในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมผ้าทอพื้นเมือง จ.กาฬสินธุ์ หัวข้อ ผ้าไหมแพรวา
รภ0001/ว986 22/7/2562 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
ศทม.1032/2562 5/8/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง
สสศท.(01) 62/ว2 26/7/2562 สมาคมสหกิจศึกษาไทย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่น 27
ศธ521008/0931 7/8/2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี แจ้งสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวตนผู้ใช้สิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
 - 1/8/2562 บริษัท ท๊อปไลน์ดิจิตอล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควิดิโอ
ชบ.555702/ว500 7/8/2562 สำนักงานเทศบาลตำบลโป่ง ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง โครงการปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
สธ1010.5/ว9818 31/7/2562 กระทรวงสาธารณสุข แจ้งสรุปรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สสล.053/05/2562 2/5/2562 สมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล
มทม(สฝ)62/056 9/8/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม
อว0221.1/ว351 9/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) กธ 04/54  แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง
2) พพ 0040/2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา
อว0221.1/ว54 16/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 6 ฉบับ
1) กค 0405.7/ว 74    การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2)  กค 0405.7/ว 75 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3)  กค (กวจ) 0405.3/ว 350  ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
4)  กค 0405.7/ว 77  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
5)  กค 0405.4/ว 357   คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562
6)  กค 0405.7/32825  การเพิกถอนชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธร ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว0222.5/ว349 9/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ในการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นด้านนวัตกรรม เพื่อร่วมเสนอผลงานในหัวข้อม "The use of Artificial Intelligence (AI) to innovate education,learning and teaching
อว0656.05/ว1982 13/8/2562 มทร.สุวรรณภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ทางด้านสาขาวิชาพืชศาสตร์ ครั้งที่1/2562 จำนวน 1 อัตรา
กค0433.5/ว386 9/8/2562 กรมบัญชีกลาง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม
 -      

 

  - 4/8/2562 บริษัท เฉลิม คอนเนคชั่น จำกัด นำเสนอห้องเรียนของโลกสมัยใหม่
อว0224.5/ว339 8/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กฟผ.S23306/- 19/8/2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิตนักศึกษา ร่วมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า
กค0402.2/ว80 31/7/2562 กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่างๆ ในระบบ Biz Portal
อว0227.4/ว361 13/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา
อว0221.2/ว52 15/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลาเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
 กค 0420/ว370  5/8/2562  กรมบัญชีกลาง  หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลุกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
วบ.1501/ว.033 11/7/2562 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

สว(กสม)0008/(ส)ว409 16/8/2562 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรื่อการเสนอชื่อบุคคล
อว0657.5000/ว2247 2/8/2562 มทร.อีสาน ขอแจ้งการขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) 10st International Science., Social Science, Engineering and Energy Conference 2019
อว660302.1/ว3479 31/7/2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
อว7308/ว0355 25/7/2562 มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9
อว6001/ว4482 9/8/2562 สวทช. ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
อว7327/ว0681 21/8/2562 มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ์การตลาดสำหรับสถาบันการศึกษา
อว8392(10)1.5/ว143 19/8/2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการ การส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิชาการับใช้สังคม
อว0221.1/ว421 22/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1)  กสทช 2104/21662  การเปิดรับข้อเสนอโครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
2) กค 0433.5/ว 386  กำหนดสินค้าสำหรับการจัดการด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
3) รง 0306/ว 110103  การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย
4) สว(กสม) 0008/(ส) ว 409  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรไดรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
5)  สวก 1000/ว 3735  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวก.2562 ภายใต้แนวคิด "จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร" (Beyond Disruptive Technology)
อว8123/ว0601 6/8/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
สวก1000/ว3735 7/8/2562 สวก. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวก.2562
อว 0654.18/ว885 20/8/2562 มทร.ล้านนา ขอความอนุเคราะห์ ปชส. การสรรหา ผอ.สวส. มทร.ล้านนา
รภ004/ว1074 13/8/2562 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประชาสัมพันธ์การประกวดแต่งหนังสือ
อว6001/ว3859 26/7/2562 สวทช. ขอเชิญส่งบุคลการเข้าร่วมอบรม
อว0404/ว606 9/8/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่2)
กค0416.2/ว376 7/8/2562 กรมบัญชีกลาง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพย่าบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
สม0004/ว109 13/8/2562 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
เจ้าของเอกสาร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (นางสาวอัจฉรีภร
อว0224.5/ว388 19/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อว0224.5/ว389 19/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
พม0305/4982 30/5/2562 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน
มท0401.1/ว1820 20/8/2562 กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนเมษายน)   
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมกราคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.