ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  14-09-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

สอ.มทร.2562/0741 11/7/2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก
สม0004/ว2120 18/7/2562 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
อว7207/ว237 3/7/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อว0226.3/ว205 11/7/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine award ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562
สสว.57/2562 3/7/2562 สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม
  - 22/7/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญร่วมการเสวนาวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้(ร่าง) แผนแม่บทผ้าไทย
อว1124/2561 18/7/2562 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
อว5600/0272 23/7/2562 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันทางดาราศาสตร์
สม0004/ว2128 22/7/2562 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
  - 24/7/2562 บริษัท Tech Through ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครครูสอนคอมพิวเตอร์
อว0603/ว02809 27/6/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ
อว8401/ว16 21/6/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
อว7201/1033 11/7/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ
อว6800/ว4542 18/7/2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ
อว0657.2000/ว1693 19/7/2562 มทร.อีสาน ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ดศ(สพธอ)511.03/ว0518 17/6/2562 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอกนิกส์ ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
อว7017/013 31/7/2562 สจล. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
กค0405.7/ว67 10/7/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สว(อส)0008/(ต)ว401 6/8/2562 อัยการสูงสุด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจาณาของคณะกรรมาธิิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัตฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
กค0405.7/ว74 22/7/2562 กระทรวงการคลัง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว75 22/7/2562  กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว77 25/7/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว0405/ว1477 2/8/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

 

อว6001/ว4022 31/7/2562 สวทช. ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสอบวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอี
ศทม.1011/2562 31/7/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CodeMonkey:Game Builder for the 21st century World
อว0636(10)/ว023 2/8/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ the 2nd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020)
อว0603/ว03765 12/7/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ
สกพอ1004/1779 26/7/2562 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เชิญชวนเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการสร้างองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกโดยรอบโครงการโครงสร้งพื้นฐานหลักใน EEC
อว0602.05(02)/ว2628 2/8/2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายทางวิชาการ
นร0731.2/ว102 19/7/2562 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2562
กค0723.02/กว.5/9019 8/7/2562 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 ขอความร่วมมือแจ้งผู้มีเงินได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91)
นร0731.2/ว111 31/7/2562 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
อว0225.5/ว8 6/8/2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตร
กค(กอร)0405.5/ว374 6/8/2562 กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอารอุทธรณ์คชตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ2560
กค(กวจ)0405.2/ว371 5/8/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
กษ0503.4/ว692 6/8/2562 กรมประมง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ

 

อว0654.18/ว778 9/8/2562 มทร.ล้านนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผอ.สวพ
อว0654.18/ว771 8/8/2562 มทร.ล้านนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
อว0653.01/2938 24/7/2562 มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562
วดอ.ด่วนพิเศษ/2562 9/8/2562 เวิลด์ไดแด็ค ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเวิร์ลไดแด็ด เอเชีย 2019 และประชุมผู้นำทางการศึกษา (Asia Education Leaders Forum)
อว0606/ว0107 30/7/2562 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งภาพยนตร์สั่นในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมผ้าทอพื้นเมือง จ.กาฬสินธุ์ หัวข้อ ผ้าไหมแพรวา
รภ0001/ว986 22/7/2562 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
ศทม.1032/2562 5/8/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง
สสศท.(01) 62/ว2 26/7/2562 สมาคมสหกิจศึกษาไทย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่น 27
ศธ521008/0931 7/8/2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี แจ้งสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวตนผู้ใช้สิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
 - 1/8/2562 บริษัท ท๊อปไลน์ดิจิตอล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควิดิโอ
ชบ.555702/ว500 7/8/2562 สำนักงานเทศบาลตำบลโป่ง ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง โครงการปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
สธ1010.5/ว9818 31/7/2562 กระทรวงสาธารณสุข แจ้งสรุปรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สสล.053/05/2562 2/5/2562 สมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล
มทม(สฝ)62/056 9/8/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม
อว0221.1/ว351 9/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) กธ 04/54  แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง
2) พพ 0040/2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา
อว0221.1/ว54 16/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 6 ฉบับ
1) กค 0405.7/ว 74    การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2)  กค 0405.7/ว 75 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3)  กค (กวจ) 0405.3/ว 350  ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
4)  กค 0405.7/ว 77  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
5)  กค 0405.4/ว 357   คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562
6)  กค 0405.7/32825  การเพิกถอนชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธร ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว0222.5/ว349 9/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ในการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นด้านนวัตกรรม เพื่อร่วมเสนอผลงานในหัวข้อม "The use of Artificial Intelligence (AI) to innovate education,learning and teaching
อว0656.05/ว1982 13/8/2562 มทร.สุวรรณภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ทางด้านสาขาวิชาพืชศาสตร์ ครั้งที่1/2562 จำนวน 1 อัตรา
กค0433.5/ว386 9/8/2562 กรมบัญชีกลาง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม
 -      

 

  - 4/8/2562 บริษัท เฉลิม คอนเนคชั่น จำกัด นำเสนอห้องเรียนของโลกสมัยใหม่
อว0224.5/ว339 8/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กฟผ.S23306/- 19/8/2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิตนักศึกษา ร่วมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า
กค0402.2/ว80 31/7/2562 กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่างๆ ในระบบ Biz Portal
อว0227.4/ว361 13/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา
อว0221.2/ว52 15/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลาเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
 กค 0420/ว370  5/8/2562  กรมบัญชีกลาง  หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลุกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
วบ.1501/ว.033 11/7/2562 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

สว(กสม)0008/(ส)ว409 16/8/2562 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรื่อการเสนอชื่อบุคคล
อว0657.5000/ว2247 2/8/2562 มทร.อีสาน ขอแจ้งการขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) 10st International Science., Social Science, Engineering and Energy Conference 2019
อว660302.1/ว3479 31/7/2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
อว7308/ว0355 25/7/2562 มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9
อว6001/ว4482 9/8/2562 สวทช. ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
อว7327/ว0681 21/8/2562 มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ์การตลาดสำหรับสถาบันการศึกษา
อว8392(10)1.5/ว143 19/8/2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการ การส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิชาการับใช้สังคม
อว0221.1/ว421 22/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1)  กสทช 2104/21662  การเปิดรับข้อเสนอโครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
2) กค 0433.5/ว 386  กำหนดสินค้าสำหรับการจัดการด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
3) รง 0306/ว 110103  การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย
4) สว(กสม) 0008/(ส) ว 409  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรไดรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
5)  สวก 1000/ว 3735  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวก.2562 ภายใต้แนวคิด "จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร" (Beyond Disruptive Technology)
อว8123/ว0601 6/8/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
สวก1000/ว3735 7/8/2562 สวก. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวก.2562
อว 0654.18/ว885 20/8/2562 มทร.ล้านนา ขอความอนุเคราะห์ ปชส. การสรรหา ผอ.สวส. มทร.ล้านนา
รภ004/ว1074 13/8/2562 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประชาสัมพันธ์การประกวดแต่งหนังสือ
อว6001/ว3859 26/7/2562 สวทช. ขอเชิญส่งบุคลการเข้าร่วมอบรม
อว0404/ว606 9/8/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่2)
กค0416.2/ว376 7/8/2562 กรมบัญชีกลาง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพย่าบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
สม0004/ว109 13/8/2562 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
เจ้าของเอกสาร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (นางสาวอัจฉรีภร
อว0224.5/ว388 19/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อว0224.5/ว389 19/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
พม0305/4982 30/5/2562 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน
มท0401.1/ว1820 20/8/2562 กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.