ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  24-10-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

 

อว6502.0102(2)/1  13/08/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16
อว0405/ว1511 5/8/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563
อว5701/1319 5/8/2562 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตรด้าน AI
อว0224.5/ว407 21/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อว0224.5/ว410 21/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อว0224.5/ว412 21/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อว0224.5/ว423 22/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 - 22/8/2562 ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การอบรมหลักสูตร "บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ"

 

2535 อว 67.04.2/ว990 22/8/2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2562-2563
2542 ลต(ชบ)0002/ว284 24/8/2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์แผนในวารสารสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 -        

 

 -      
 -      
 -      
 -      
อว0221.1/ว65 5/9/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) นร 0401.3/ว 7678  แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
2) กค 0416.2/ว 376 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
3) กก 0501/ว 391 การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานของสถาบันการพลศึกษา
 -      

 

ศทม.1525/2562 27/8/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10X
อว0224/ว467 31/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
สว(ศรธ)/(ต)ว472 3/9/2562 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ ของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
สว(กสม)0008/(ส)ว455 2/9/2562 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

 

 -      
 -      
 -      
 -      
 -      
 -      

 

 -      
 -       
 -      
กค0408.5/ว433 6/9/2562 กรมบัญชีกลาง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กค0402.5/ว94 29/8/2562 กระทรวงการคลัง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีหน่วยงานอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กค0402.5/ว93 29/8/2562 กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
กค0433.3/ว447 12/9/2562 กรมบัญชีกลาง การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
 -      
 -      
 -      
 -      
 -      
 -      
 -      
ศจย. ว.133/2562 20/8/2562 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ ศจย. (ประจำปี พ.ศ. 2562-2563)
 -      
 -      
 -      
 -      
 -      
กค0405.7/ว89 13/8/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว86 9/8/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 -      
 -      
กษ1102/4396 11/9/2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 -      
อว0618.4/ว65 2/9/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่9
อว0603/ว06439 3/9/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
 -      

 

อว 0404/ว1999 2/9/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)
อว 7201/ว1379 10/9/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
eLearning2019/0072 12/9/2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนพฤษภาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.