ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  24-10-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

 

อว6502.0102(2)/1  13/08/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16
อว0405/ว1511 5/8/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563
อว5701/1319 5/8/2562 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตรด้าน AI
อว0224.5/ว407 21/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อว0224.5/ว410 21/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อว0224.5/ว412 21/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อว0224.5/ว423 22/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 - 22/8/2562 ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การอบรมหลักสูตร "บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ"
อว 67.04.2/ว990 22/8/2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2562-2563
ลต(ชบ)0002/ว284 24/8/2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์แผนในวารสารสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อว0221.1/ว62 29/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) ศธ 0501(1) อว 8602/พ 026 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
2) ศธ 0501(1) มท 0300/744/2562 แจ้งการจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง "บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม
 อว0221.1/ว64 3/9/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ขอให้ผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 บรรยายขยายผลฯ
อว0221.1/ว65 5/9/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) นร 0401.3/ว 7678  แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
2) กค 0416.2/ว 376 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
3) กก 0501/ว 391 การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานของสถาบันการพลศึกษา
 อว 0602.10/ว2870 21/8/2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563
ศทม.1525/2562 27/8/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10X
อว0224/ว467 31/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
สว(ศรธ)/(ต)ว472 3/9/2562 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ ของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
สว(กสม)0008/(ส)ว455 2/9/2562 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
 - 15/8/2562 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ขอความร่วมมือติดประกาศและคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลผลการสึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์
อว0615/ว1438 15/8/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
อว0221.2/ว60 23/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  4 ฉบับ
1) คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 77/2562
2) คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 41/2562
3) คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 42/2562
4) คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 43/2562
อว6001/ว2843 4/9/2562 สวทช. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
มศป.ศศว.ว1/62 29/8/2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินสามัคคี
ว74.04.2/ว990 22/8/2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2562-2563
นร0731.1/ว124 28/8/2562 สำนักงบประมาณ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรคำนวณเงินชดเชยทำงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(K)กรณีงานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพารา
อว0401.5/พิเศษ 30/8/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
อว0654.018/ว1068 4/9/2562 มทร.ล้านนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา
 - 29/8/2562 NISSAN ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญส่งทีมนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการออกแบบนวัตกรรม"แค่ใจก็เพียงพอ 2019"
กค0410.2/ว92 26/8/2562 กระทรวงการคลัง แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
วนท.01(ว)242/62 19/8/2562 มหาวิทยาลัยนอร์เทริน์ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
 อว0602.10/ว2870 21/8/2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563
 ลต(ชบ)0002/ว284 28/8/2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เชิญชวนส่งบทความเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 นร0731.2/ว119 22/8/2562 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2562
กค0408.5/ว433 6/9/2562 กรมบัญชีกลาง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กค0402.5/ว94 29/8/2562 กระทรวงการคลัง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีหน่วยงานอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กค0402.5/ว93 29/8/2562 กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
กค0433.3/ว447 12/9/2562 กรมบัญชีกลาง การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
 อว0649.29/247 26/8/2562 มทร.ธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ศจย. ว.133/2562 20/8/2562 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ ศจย. (ประจำปี พ.ศ. 2562-2563)
กค0405.7/ว89 13/8/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว86 9/8/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กษ1102/4396 11/9/2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
อว0618.4/ว65 2/9/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่9
อว0603/ว06439 3/9/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
ทปอ.62/ว0470 2/9/2562 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรียนเชิญเข้าร่วมในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)
ตช0026.(12)0/3102 4/9/2562 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมแข่งขัน "TSD Cyber Security Competition 2019"
CS.BTB615/2562 10/9/2562 บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบการให้บริการรับชำระผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ปช0004/ว0001 14/9/2562 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
อว67.24/ว758 10/9/2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา
อว 0630.06/ว0585 26/8/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีโปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์สมการโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ด้วย PLS-SEM"
สธ0301/2463 27/8/2562 กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
อว 0630.06/ว0601 28/8/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน
ว.4962/2562 3/9/2562 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน
อว 0404/ว1999 2/9/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)
อว 7201/ว1379 10/9/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
eLearning2019/0072 12/9/2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนเมษายน)   
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมกราคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.