ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  24-10-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

 

อว6502.0102(2)/1  13/08/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16
อว0405/ว1511 5/8/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563
อว5701/1319 5/8/2562 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตรด้าน AI
อว0224.5/ว407 21/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อว0224.5/ว410 21/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อว0224.5/ว412 21/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อว0224.5/ว423 22/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 - 22/8/2562 ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การอบรมหลักสูตร "บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ"
อว 67.04.2/ว990 22/8/2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2562-2563
ลต(ชบ)0002/ว284 24/8/2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์แผนในวารสารสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อว0221.1/ว62 29/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) ศธ 0501(1) อว 8602/พ 026 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
2) ศธ 0501(1) มท 0300/744/2562 แจ้งการจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง "บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม
 อว0221.1/ว64 3/9/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ขอให้ผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 บรรยายขยายผลฯ
อว0221.1/ว65 5/9/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) นร 0401.3/ว 7678  แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
2) กค 0416.2/ว 376 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
3) กก 0501/ว 391 การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานของสถาบันการพลศึกษา
 อว 0602.10/ว2870 21/8/2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563
ศทม.1525/2562 27/8/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10X
อว0224/ว467 31/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
สว(ศรธ)/(ต)ว472 3/9/2562 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ ของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
สว(กสม)0008/(ส)ว455 2/9/2562 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
 - 15/8/2562 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ขอความร่วมมือติดประกาศและคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลผลการสึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์
อว0615/ว1438 15/8/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
อว0221.2/ว60 23/8/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  4 ฉบับ
1) คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 77/2562
2) คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 41/2562
3) คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 42/2562
4) คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 43/2562
อว6001/ว2843 4/9/2562 สวทช. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
มศป.ศศว.ว1/62 29/8/2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินสามัคคี
ว74.04.2/ว990 22/8/2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2562-2563
นร0731.1/ว124 28/8/2562 สำนักงบประมาณ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรคำนวณเงินชดเชยทำงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(K)กรณีงานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพารา
อว0401.5/พิเศษ 30/8/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
อว0654.018/ว1068 4/9/2562 มทร.ล้านนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา
 - 29/8/2562 NISSAN ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญส่งทีมนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการออกแบบนวัตกรรม"แค่ใจก็เพียงพอ 2019"
กค0410.2/ว92 26/8/2562 กระทรวงการคลัง แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
วนท.01(ว)242/62 19/8/2562 มหาวิทยาลัยนอร์เทริน์ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
 อว0602.10/ว2870 21/8/2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563
 ลต(ชบ)0002/ว284 28/8/2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เชิญชวนส่งบทความเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 นร0731.2/ว119 22/8/2562 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2562
กค0408.5/ว433 6/9/2562 กรมบัญชีกลาง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กค0402.5/ว94 29/8/2562 กระทรวงการคลัง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีหน่วยงานอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กค0402.5/ว93 29/8/2562 กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
กค0433.3/ว447 12/9/2562 กรมบัญชีกลาง การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
 อว0649.29/247 26/8/2562 มทร.ธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ศจย. ว.133/2562 20/8/2562 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ ศจย. (ประจำปี พ.ศ. 2562-2563)
กค0405.7/ว89 13/8/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว86 9/8/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กษ1102/4396 11/9/2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
อว0618.4/ว65 2/9/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่9
อว0603/ว06439 3/9/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
ทปอ.62/ว0470 2/9/2562 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรียนเชิญเข้าร่วมในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)
ตช0026.(12)0/3102 4/9/2562 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมแข่งขัน "TSD Cyber Security Competition 2019"
CS.BTB615/2562 10/9/2562 บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบการให้บริการรับชำระผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ปช0004/ว0001 14/9/2562 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
อว67.24/ว758 10/9/2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา
อว 0630.06/ว0585 26/8/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีโปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์สมการโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ด้วย PLS-SEM"
สธ0301/2463 27/8/2562 กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
อว 0630.06/ว0601 28/8/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน
ว.4962/2562 3/9/2562 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน
อว 0404/ว1999 2/9/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)
อว 7201/ว1379 10/9/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
eLearning2019/0072 12/9/2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.