ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  24-10-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

กค5115/ว5673 19/9/2562 กยศ. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
อว0223.2/ว509 6/9/2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศแนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านสหกิจศึกษา
กค0405.7/ว98 10/9/2562 กระทรวงการคลัง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว97 10/9/2562 กระทรวงการคลัง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0408.2/ว96 6/9/2562 กระทรวงการคลัง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่12) พ.ศ.2562
กค(กวจ)0405.2/ว452 17/9/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง
สวก1000/ว5074 26/9/2562 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวก.2562
อว0653.27/209 12/9/2562 มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12
สสส.ว.ฝ.1/3105/2562 23/9/2562 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การเสนอชื่อบุคคล และขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ

 

นคอ.435/2562 20/9/2562 Social Value Thailand เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI
ทส.2562/ว333 9/9/2562 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Forum 2019

 

อว0650.16/2740 8/9/2562 มทร.กรุงเทพ ขอความอนุเคราะห์ทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

 

อว0221.1/ว620 30/9/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1) กค (กวจ) 0405.2/ว 452  แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และในบัญชีรายการก่อสร้าง
2) นร 0505/29250 ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐอื่น ตามนัยมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3) ศธ 0306/3001 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
4) สสส.ว.ฝ 1/3015/2562 การเสนอชื่อบุคคลและขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ
กค0405.7/ว100 18/9/2562 กระทรวงการคลัง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

 


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนพฤษภาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.