ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนพฤศจิกายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  15-11-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

กค(กวจ)0405.4/ว520 29/10/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ

 

ชบ0031/ว6448 28/10/2562 จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด อ่าน เขียน พุทธศักราช 2563
กค(กวจ)0405.2/ว521 30/10/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน
สผ0012/ว330 25/10/2562 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัย
อว0607/ว.1619 21/10/2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "TRANSLATION,EDUCATION AND TECHNOLOGY"
อว0607/ว.1619 21/10/2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "TRANSLATION,EDUCATION AND TECHNOLOGY"
กค(กวจ)0405.4/ว513 24/10/2562 กรมบัญชีกลาง การอนุมัติการยกเว้นการปฏฺิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 4-5 พ.ย.62 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในเขต กทม.และจังหวัดนนทบุรีเนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

 

อว64.6(2749)073 24/10/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ
 - 11/11/2562 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด ขอเรียนเชิญเหมารอบชมภาพยนตร์ THE CAVE นางนอน
อว0221.1/ว99 14/11/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1.กค (กวจ) 0405.2/ว 521  แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน
2.สธ 0404.5/3159 ขอความร่วมมือแจ้งข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และขับเคลื่อนการดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ
3.สว(ปปช) 0008/(ส) ว 580 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
4.ศธ 0205/3736 การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (ฝ่ายบริหารและสื่อสาร)
อว0221.1/ว97 8/11/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1.กค (กวจ) 0405.4/ว 513  การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
2.ปง 0004.4/ว 6141 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
3.นร 0305/ว 22884 ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4/2562
4.มท 0309.2/ว 5688  การแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร ราย นายธนาคม จงจิระ
พม0504.3/ว2351 11/11/2562 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่นการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563
สว(กสม)0008/(ต)ว614 11/11/2562 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรววจสอบประวัติฯ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สผ0018.03/934 11/11/2562 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง สภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือพิจารณาส่งตัวแทนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "Active Citizenship เยาวชนคนรุ่นเปลี่ยน" ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
อว69.1.1/ว116 4/11/2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะบริหาร ม.แม่โจ้
กก0405/ว13033 7/11/2562 กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT)และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor:NA) ภายมต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอดรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นร1004.1/1208 1/11/2562 สำนักงาน ก.พ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพือรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2563
อว5401/ว19124 12/11/2562 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
มท0402.2/ว2470 8/11/2562 การการพัฒนาชุมชน โครงการทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด
อว0652.19/2895 11/11/2562 มทร.พระนคร ส่งสำเนาประกาศ เรื่อง การรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสาตร์
PPS/SL108 16/10/2562 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน
กค5115/ว6653 11/11/2562 กยศ. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการกู้ยืมเงินและการชำระหนี้ในการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศของสถานศึกษา
อว0405/ว3451 6/11/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "Thailand New Gen Inventors Award 2020"
กค0433.2/ว533 12/11/2562 กรมบัญชีกลาง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน
สว(ลคก)0008/(ต)ว641 18/11/2562 คณะกรรมการกฤษฎีกา ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
อว0221.1/ว101 18/11/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1
Ref.2019/144C 13/11/2562 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน รับสมัครสอบชิงทุนประจำปีการศึกษา 2563

 

อว0221.1/ว101 18/11/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) นร 0219.02/ว 2819  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
2) อว 6501.2101/ว 339  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58
อว8422/12449 14/11/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Builder for the 21st Century World เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ CodeMonkey รุ่นที่ 2

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนเมษายน)   
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมกราคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.