ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนพฤศจิกายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  15-11-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

กค(กวจ)0405.4/ว520 29/10/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ

 

ชบ0031/ว6448 28/10/2562 จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด อ่าน เขียน พุทธศักราช 2563
กค(กวจ)0405.2/ว521 30/10/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน
สผ0012/ว330 25/10/2562 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัย
อว0607/ว.1619 21/10/2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "TRANSLATION,EDUCATION AND TECHNOLOGY"
อว0607/ว.1619 21/10/2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "TRANSLATION,EDUCATION AND TECHNOLOGY"
กค(กวจ)0405.4/ว513 24/10/2562 กรมบัญชีกลาง การอนุมัติการยกเว้นการปฏฺิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 4-5 พ.ย.62 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในเขต กทม.และจังหวัดนนทบุรีเนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

 

อว64.6(2749)073 24/10/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ
 - 11/11/2562 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด ขอเรียนเชิญเหมารอบชมภาพยนตร์ THE CAVE นางนอน
อว0221.1/ว99 14/11/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1.กค (กวจ) 0405.2/ว 521  แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน
2.สธ 0404.5/3159 ขอความร่วมมือแจ้งข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และขับเคลื่อนการดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ
3.สว(ปปช) 0008/(ส) ว 580 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
4.ศธ 0205/3736 การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (ฝ่ายบริหารและสื่อสาร)
อว0221.1/ว97 8/11/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1.กค (กวจ) 0405.4/ว 513  การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
2.ปง 0004.4/ว 6141 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
3.นร 0305/ว 22884 ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4/2562
4.มท 0309.2/ว 5688  การแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร ราย นายธนาคม จงจิระ
พม0504.3/ว2351 11/11/2562 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่นการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563
สว(กสม)0008/(ต)ว614 11/11/2562 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรววจสอบประวัติฯ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สผ0018.03/934 11/11/2562 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง สภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือพิจารณาส่งตัวแทนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "Active Citizenship เยาวชนคนรุ่นเปลี่ยน" ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
อว69.1.1/ว116 4/11/2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะบริหาร ม.แม่โจ้
กก0405/ว13033 7/11/2562 กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT)และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor:NA) ภายมต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอดรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นร1004.1/1208 1/11/2562 สำนักงาน ก.พ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพือรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2563
อว5401/ว19124 12/11/2562 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
มท0402.2/ว2470 8/11/2562 การการพัฒนาชุมชน โครงการทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด
อว0652.19/2895 11/11/2562 มทร.พระนคร ส่งสำเนาประกาศ เรื่อง การรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสาตร์
PPS/SL108 16/10/2562 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน
กค5115/ว6653 11/11/2562 กยศ. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการกู้ยืมเงินและการชำระหนี้ในการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศของสถานศึกษา
อว0405/ว3451 6/11/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "Thailand New Gen Inventors Award 2020"
กค0433.2/ว533 12/11/2562 กรมบัญชีกลาง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน
สว(ลคก)0008/(ต)ว641 18/11/2562 คณะกรรมการกฤษฎีกา ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
อว0221.1/ว101 18/11/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1
Ref.2019/144C 13/11/2562 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน รับสมัครสอบชิงทุนประจำปีการศึกษา 2563

 

อว0221.1/ว101 18/11/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) นร 0219.02/ว 2819  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
2) อว 6501.2101/ว 339  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58
อว8422/12449 14/11/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Builder for the 21st Century World เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ CodeMonkey รุ่นที่ 2

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.