ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนธันวาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  18-12-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

 

คค0901.1/ว507 12/11/2562 กรมการขนส่งทางราง แจ้งย้ายสถานที่ทำการใหม่
อว6001/ว9165 11/11/2562 สวทช. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
อว0221.2/ว96 7/11/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ
สคช05ว.636/2562 11/11/2562 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การกำกับและการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance"
อว7605/10971 22/10/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12
 อว0225.2/ว803   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง : 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563
ชบ0004/ว560 15/11/2562 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
PhD./ว766 14/11/2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
อว0225.4/ว876 28/11/2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี2563
มว 1696/2562 17/10/2562 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อว 6800/ว7363 14/11/2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ารลงทะเบียนส่งผลงาน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2
อว 0635.06/ว.356 11/11/2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านบ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ
อว0221.1/ว107 28/11/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 6 ฉบับ
1) อว 0612/5303   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
2)  รง 0605/ว 12454   พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
3) ดศ (สคส) 0212/ว10606   พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
4)  อว 5401/ว 19124  ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
5)  ศธ 0210.03/726   สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6) ศธ 0201.6/19431   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง
อว8422/12717 19/11/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10X
อว.7601.5(มพ)023 21/11/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
อบ0032.111.011/2920 8/11/2562 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
อว8394(3)/ว2263 18/11/2562 มหาวิทยาลัยเชียใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
อว8394(3)/ว2266 18/11/2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
อว660302.1/ว5067 1/11/2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การสอบระดับบัณฑิตศึกษา
อว 0656.05/ว2635 20/11/2562 มทร.สุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์การรับสมุครบุคคลเข้ารับการสรรหา ผอ.สวท
อว5307/ว2150 5/11/2562 GISTDA ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
Dir.PR.พิเศษ.14.09-14.02/2562- 14/11/2562 มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูเด็กและครอบครัว เชิญชวนร่วมสนับสนุน โครงการแบ่งฝัน ปันรัก ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์

 

อว7206/ว194 18/11/2562 NIDA ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "ปัจจุบันและอนาคตการบริหารจัการะรบบบริบาลผู้สูงอายุไทย :มุมมองจากญี่ปุ่น "
สว(ปปช)0008/(ส)ว692 27/11/2562 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กค(กวจ)0405.4/ว552 22/11/2562 กรมบัญชีกลาง การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กษ0503.4/ว1101 26/11/2562 กรมประมง ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
อว0602.10/ว4120 20/11/2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563
กค0405.7/ว136 14/11/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว138 19/11/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว0653.25/0236 14/11/2562 มทร.รัตนโกสินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร

 

อว8393(13.6)/1303 13/11/2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ
มศป.ชบ.0422.2/ว4209 15/11/2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษา
อว0225.2/ว26 26/11/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุน Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี 2563
อว0225.2/ว870 27/11/2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021 ของรัฐบาลฮังการี
ศธ5106.2/3418 22/11/2562 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์
กค0416.2/ว531 12/11/2562 กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มี่ค่าใช้จ่ายสูง
อว0226.5/ว936 11/12/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
อว0224.4/ว833 15/11/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2562
อว67.49/ว1503 22/11/2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจำปี 2563
กพถ2562/94 29/11/2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ
อว7308/ว1285 27/11/2562 มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ
อว022.2/ว881 29/11/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ปขมท.20/ว108 20/11/2562 ปขมท. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารและธุรการ
อว7610.1/1198/2562 3/12/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร เทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่2
อว0222.1/ว948 13/12/2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
อว0226.3/ว846 21/11/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่3 ปีการศึกษา2562 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
อว0656.14/ว1757 28/11/2562 มทร.สุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย

 

วธ0401/4932 29/11/2562 กรมศิลปากร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อว8702.17/638 11/11/2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจ้ัดจ้างภาครัฐ
มสพ.น.079 ว/2562 25/10/2562 มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคาร "พระพรหมมงคล" ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน
อว0222.4/ว942 17/12/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา สกสว.เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษายื่นข้อเสนอโครงการที่สนับสนุนต่อเป้าหมาย
ศธ0513.10109/ว4985 22/11/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
อว7206/ว222 6/12/2562 NIDA ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนเมษายน)   
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมกราคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนพฤศจิกายน) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.