ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนธันวาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  18-12-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

 

คค0901.1/ว507 12/11/2562 กรมการขนส่งทางราง แจ้งย้ายสถานที่ทำการใหม่
อว6001/ว9165 11/11/2562 สวทช. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
อว0221.2/ว96 7/11/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ
สคช05ว.636/2562 11/11/2562 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การกำกับและการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance"
อว7605/10971 22/10/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12
 อว0225.2/ว803   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง : 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563
ชบ0004/ว560 15/11/2562 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
PhD./ว766 14/11/2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
อว0225.4/ว876 28/11/2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี2563
มว 1696/2562 17/10/2562 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อว 6800/ว7363 14/11/2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ารลงทะเบียนส่งผลงาน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2
อว 0635.06/ว.356 11/11/2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านบ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ
อว0221.1/ว107 28/11/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 6 ฉบับ
1) อว 0612/5303   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
2)  รง 0605/ว 12454   พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
3) ดศ (สคส) 0212/ว10606   พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
4)  อว 5401/ว 19124  ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
5)  ศธ 0210.03/726   สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6) ศธ 0201.6/19431   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง
อว8422/12717 19/11/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10X
อว.7601.5(มพ)023 21/11/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
อบ0032.111.011/2920 8/11/2562 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
อว8394(3)/ว2263 18/11/2562 มหาวิทยาลัยเชียใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
อว8394(3)/ว2266 18/11/2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
อว660302.1/ว5067 1/11/2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การสอบระดับบัณฑิตศึกษา
อว 0656.05/ว2635 20/11/2562 มทร.สุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์การรับสมุครบุคคลเข้ารับการสรรหา ผอ.สวท
อว5307/ว2150 5/11/2562 GISTDA ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
Dir.PR.พิเศษ.14.09-14.02/2562- 14/11/2562 มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูเด็กและครอบครัว เชิญชวนร่วมสนับสนุน โครงการแบ่งฝัน ปันรัก ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์

 

อว7206/ว194 18/11/2562 NIDA ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "ปัจจุบันและอนาคตการบริหารจัการะรบบบริบาลผู้สูงอายุไทย :มุมมองจากญี่ปุ่น "
สว(ปปช)0008/(ส)ว692 27/11/2562 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กค(กวจ)0405.4/ว552 22/11/2562 กรมบัญชีกลาง การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กษ0503.4/ว1101 26/11/2562 กรมประมง ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
อว0602.10/ว4120 20/11/2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563
กค0405.7/ว136 14/11/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว138 19/11/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว0653.25/0236 14/11/2562 มทร.รัตนโกสินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร

 

อว8393(13.6)/1303 13/11/2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ
มศป.ชบ.0422.2/ว4209 15/11/2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษา
อว0225.2/ว26 26/11/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุน Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี 2563
อว0225.2/ว870 27/11/2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021 ของรัฐบาลฮังการี
ศธ5106.2/3418 22/11/2562 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์
กค0416.2/ว531 12/11/2562 กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มี่ค่าใช้จ่ายสูง
อว0226.5/ว936 11/12/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
อว0224.4/ว833 15/11/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2562
อว67.49/ว1503 22/11/2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจำปี 2563
กพถ2562/94 29/11/2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ
อว7308/ว1285 27/11/2562 มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ
อว022.2/ว881 29/11/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ปขมท.20/ว108 20/11/2562 ปขมท. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารและธุรการ
อว7610.1/1198/2562 3/12/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร เทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่2
อว0222.1/ว948 13/12/2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
อว0226.3/ว846 21/11/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่3 ปีการศึกษา2562 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
อว0656.14/ว1757 28/11/2562 มทร.สุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย

 

วธ0401/4932 29/11/2562 กรมศิลปากร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อว8702.17/638 11/11/2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจ้ัดจ้างภาครัฐ
มสพ.น.079 ว/2562 25/10/2562 มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคาร "พระพรหมมงคล" ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน
อว0222.4/ว942 17/12/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา สกสว.เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษายื่นข้อเสนอโครงการที่สนับสนุนต่อเป้าหมาย
ศธ0513.10109/ว4985 22/11/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
อว7206/ว222 6/12/2562 NIDA ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.