ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมกราคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  07-01-2563   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

 

อว0221.1/ว120 25/12/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1) กษ 0805.06/6001 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2562
2) กค 0405.7/ว 193 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3) กค 0433.2/ว 465 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐกรณีบัตรหมดอายุก่อนกรีมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
4) กค 0416.2/ว 531 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
5) 1272/0.3/2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเรื่อง "คืนหัวใจ ให้ชีวิต"
อว0221.1/ว121 25/12/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) มท 0607/ว 10193 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
2) สว(ศปส) 0008/(ต) ว 751 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อว0657.3000(งอ)/4328 19/12/2562 มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มินิมาราธอน" ครั้งที่2
อว0233.1(2.22)/ว962 18/12/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
อว0233.1(1.22)/ว963 18/12/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์
อว64.2.33/086/2562 16/12/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
อว8128/ว1532 17/12/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
กค0420.2/ว578 16/12/2562 กรมบัญชีกลาง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
สร 870/2562 17/12/2562 SARA Group ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Zoom Cloud Meeting เพื่อยกระดับการเรียนสู่การศึกษา 4.0
ปขมท.20/114 17/12/2562 สำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการฯ
(ปขมท.)
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2563
อว6801.13/ว010 19/12/2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
อว8422/14600 20/12/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
อว0602.08(01)/ว3255 18/12/2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
กค0419.2/ว585 23/12/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม
กค(กรท)0433.3/ว583 20/12/2562 กรมบัญชีกลาง การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
มทม(สฝ)62/096 29/11/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม

 

อว6502.01/5988 16/12/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
อว8603.15(กทม)/ว078 9/12/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบคำนวนราคากลางอิเล็กทรอนิกส์
อว8603.15(กทม)/ว075 9/12/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร ฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ
ชบ(กปภจ)0021/ว158 20/12/2562 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี การป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

 

อว0645/5083 26/11/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคกรกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ
อว0645/5084 26/11/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการตามหลักสูตร เทคนิคการปฏฺบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
นร0731.1/ว32 11/12/2562 สำนักงบประมาณ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
อว0632/ว1265 26/12/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ KRU ต่อต้านคอร์รัปชั่น
สกพอ1002/ว0017 3/1/2563 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง)แผนการพัฒนาและบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมการกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่2
อว0221.1/ว5 9/1/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) วธ 0205/ว 5728   เอกสารแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2)  กค 0601/ว 4109 ส่งจุลสาร EXCISE NEWSLETTER
อว0221.1/ว3 8/1/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1) กค (กรท) 0433.3/ว 583  การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
2) กค 0419.2/ว 5853 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม
3) FPST 034-03  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
4) สดท 2562/010 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4
สว(กตร)0008/(ต)ว25 7/1/2563 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ
นร1216/3922 25/12/2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารแลกเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่14
อว0614.10/ว298 23/12/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครื่อข่ายบัณฑิตศึกษา

 

อว0645/5082 26/11/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการทำสัญญาการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1
นร0731.1/ว33 11/12/2562 สำนักงบประมาณ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสารณูปโภค
อว0225.4/ว28 18/12/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การจัดงาน China International Education Exhibition Tour
สกพ5502/ว15636 27/12/2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
สว(กร)0008/(ต)ว73 13/1/2563 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
กค0403.2/ว1 3/1/2563 กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏฺิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันราชการ
นร0731.1/ว30 9/12/2562 สำนักงบประมาณ  บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
นร0731.1/ว31 9/12/2562 สำนักงบประมาณ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

 

อว7610.3/001.73/2563 3/1/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Mini MBA in Strategy and Competitiveness
  3/1/2563 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Singha Biz Course ปีที่ 12
สคช05 ว001/2562 2/1/2563 สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 8
สศด.0702/ว3431 27/12/2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน
อว0221.4/ว1024 27/12/2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายงานผลการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของสถาบันอุดมศึกษา
กค5115/ว44 7/1/2563 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หลักสูตร/สาขาวิชาที่ให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563

 

อว0221.1/ว11 22/1/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษากรอกแบบรายงานจำนวนรถราชการในความรับผิดชอบของส่วนราชการ
กค0405.7/ว147 19/12/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.1/ว151 26/12/2562 กระทรวงการคลัง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว0225.4/ว999 26/12/2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ
นร0731.2/ว42 27/12/2562 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2562
อว0410/ว98 8/1/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอรับความเห็นต่อ "ร่าง แผนกลยุทธ์ว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2563-2564 และ 2565-2569" และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างแผนกลยุทธ
อว0405/ว4436 24/12/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็่นเกียรติในพิธีเปิดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563
อว0405/ว71 7/1/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
อว8422/214 6/1/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ" รุ่นที่1

 

อว.7601.5(มพ)003 2/1/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
อว0225.4/ว4 9/1/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
อว0225.4/ว26 10/1/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2563/2564
อว6001/ว0180 8/1/2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

 

ศทม.392/2562 10/1/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการแปลให้เก่ง รุ่นที่ 5
ศป0017/ว5 14/1/2563 สำนักงานศาลปกครอง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนศาลปกครอง ประจำปี 2563
012/1/2020/ATDIKBUD 13/1/2563 สถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา
อว0221.1/ว7 16/1/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองPM 2.5


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนธันวาคม) 
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต

     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ
     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ-1

     รับมอบโคครุภัณฑ์ จำนวน 6 ตัว 13 พฤษภาคม 2563
     ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ “วัว” ให้กับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก โดยมี นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก นางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จ.ชลบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมลงนาม

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว

     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบของใช้จำเป็น และเงินสด เพื่อช่วยเหลือ Covid-19
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.