ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมกราคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  07-01-2563   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

 

อว0221.1/ว120 25/12/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1) กษ 0805.06/6001 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2562
2) กค 0405.7/ว 193 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3) กค 0433.2/ว 465 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐกรณีบัตรหมดอายุก่อนกรีมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
4) กค 0416.2/ว 531 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
5) 1272/0.3/2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเรื่อง "คืนหัวใจ ให้ชีวิต"
อว0221.1/ว121 25/12/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) มท 0607/ว 10193 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
2) สว(ศปส) 0008/(ต) ว 751 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อว0657.3000(งอ)/4328 19/12/2562 มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มินิมาราธอน" ครั้งที่2
อว0233.1(2.22)/ว962 18/12/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
อว0233.1(1.22)/ว963 18/12/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์
อว64.2.33/086/2562 16/12/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
อว8128/ว1532 17/12/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
กค0420.2/ว578 16/12/2562 กรมบัญชีกลาง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
สร 870/2562 17/12/2562 SARA Group ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Zoom Cloud Meeting เพื่อยกระดับการเรียนสู่การศึกษา 4.0
ปขมท.20/114 17/12/2562 สำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการฯ
(ปขมท.)
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2563
อว6801.13/ว010 19/12/2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
อว8422/14600 20/12/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
อว0602.08(01)/ว3255 18/12/2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
กค0419.2/ว585 23/12/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม
กค(กรท)0433.3/ว583 20/12/2562 กรมบัญชีกลาง การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
มทม(สฝ)62/096 29/11/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม

 

อว6502.01/5988 16/12/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
อว8603.15(กทม)/ว078 9/12/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบคำนวนราคากลางอิเล็กทรอนิกส์
อว8603.15(กทม)/ว075 9/12/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร ฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ
ชบ(กปภจ)0021/ว158 20/12/2562 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี การป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

 

อว0645/5083 26/11/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคกรกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ
อว0645/5084 26/11/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการตามหลักสูตร เทคนิคการปฏฺบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
นร0731.1/ว32 11/12/2562 สำนักงบประมาณ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
อว0632/ว1265 26/12/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ KRU ต่อต้านคอร์รัปชั่น
สกพอ1002/ว0017 3/1/2563 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง)แผนการพัฒนาและบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมการกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่2
อว0221.1/ว5 9/1/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) วธ 0205/ว 5728   เอกสารแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2)  กค 0601/ว 4109 ส่งจุลสาร EXCISE NEWSLETTER
อว0221.1/ว3 8/1/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1) กค (กรท) 0433.3/ว 583  การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
2) กค 0419.2/ว 5853 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม
3) FPST 034-03  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
4) สดท 2562/010 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4
สว(กตร)0008/(ต)ว25 7/1/2563 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ
นร1216/3922 25/12/2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารแลกเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่14
อว0614.10/ว298 23/12/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครื่อข่ายบัณฑิตศึกษา

 

อว0645/5082 26/11/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการทำสัญญาการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1
นร0731.1/ว33 11/12/2562 สำนักงบประมาณ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสารณูปโภค
อว0225.4/ว28 18/12/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การจัดงาน China International Education Exhibition Tour
สกพ5502/ว15636 27/12/2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
สว(กร)0008/(ต)ว73 13/1/2563 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
กค0403.2/ว1 3/1/2563 กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏฺิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันราชการ
นร0731.1/ว30 9/12/2562 สำนักงบประมาณ  บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
นร0731.1/ว31 9/12/2562 สำนักงบประมาณ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

 

อว7610.3/001.73/2563 3/1/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Mini MBA in Strategy and Competitiveness
  3/1/2563 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Singha Biz Course ปีที่ 12
สคช05 ว001/2562 2/1/2563 สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 8
สศด.0702/ว3431 27/12/2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน
อว0221.4/ว1024 27/12/2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายงานผลการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของสถาบันอุดมศึกษา
กค5115/ว44 7/1/2563 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หลักสูตร/สาขาวิชาที่ให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563

 

อว0221.1/ว11 22/1/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษากรอกแบบรายงานจำนวนรถราชการในความรับผิดชอบของส่วนราชการ
กค0405.7/ว147 19/12/2562 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.1/ว151 26/12/2562 กระทรวงการคลัง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว0225.4/ว999 26/12/2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ
นร0731.2/ว42 27/12/2562 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2562
อว0410/ว98 8/1/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอรับความเห็นต่อ "ร่าง แผนกลยุทธ์ว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2563-2564 และ 2565-2569" และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างแผนกลยุทธ
อว0405/ว4436 24/12/2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็่นเกียรติในพิธีเปิดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563
อว0405/ว71 7/1/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
อว8422/214 6/1/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ" รุ่นที่1

 

อว.7601.5(มพ)003 2/1/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
อว0225.4/ว4 9/1/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
อว0225.4/ว26 10/1/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2563/2564
อว6001/ว0180 8/1/2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

 

ศทม.392/2562 10/1/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการแปลให้เก่ง รุ่นที่ 5
ศป0017/ว5 14/1/2563 สำนักงานศาลปกครอง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนศาลปกครอง ประจำปี 2563
012/1/2020/ATDIKBUD 13/1/2563 สถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา
อว0221.1/ว7 16/1/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองPM 2.5


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.