ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนกุมภาพันธ์)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  19-03-2563   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

อว0232.3/ว106 24/1/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2563
SYSI001/2563 13/1/2563 สมาคมคนรุ่นใหม่ ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
อว0226.5/ว37 13/1/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
อว0227.4/ว1023 27/12/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อว0225.2/ว1020 27/12/2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี พ.ศ.2563-2564
FPST 23/12/2562 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" และ "รางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ.2563
อว7206/07 17/1/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563
มฉก.0203/1873 26/12/2562 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม"
อว64.38/0765 19/12/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
อว64.38/0757 17/12/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏฺิบัติการฯ
อว7610.1/1/2563 6/1/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560
Ref.2020/007c 10/1/2563 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ทุน Fullbright Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2564
อว7105(05)/006 15/1/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิขาการระดับชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 17

 

อว0630.06/ว039 20/1/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
อว 7000/0115 10/1/2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50
ยธ 0903/124 21/1/2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม การติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การบรรจุหัวข้อวิชาที่เป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 

อว 8618/0087 15/1/2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
สดท2563/004 20/1/2563 DUGA ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020
อว0225.4/ว6 23/1/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดสรรทุนการศึกษาไทยหรือประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเนปาล นำส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านสถานเอกอัครราชทูตเนปาลโดยตรง
อว8422/784 17/1/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 6
อว78.19/00099 21/1/2563 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563
อว6501.2308/ว930  23/01/2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2563 การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางควาผลิกพันของสถานการณ์โลก
กค5115/ว384 17/1/2563 กยศ. ประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563
พม5107/0014 22/1/2563 การเคหะแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และจัดส่งนักศึกษาเช้ารับการฝึกงานที่ สนง.การเคหะแห่งชาติ
อว0221.1/ว9 15/1/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ ชร 0032.101.2/ว240 ลงวันที่ 27ธ.ค.2562 เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

 

อว0221.1/ว9 21/1/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) สผ 0008/74  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563
2) อว 7614/05/2563  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ
3) กท 1203/0082  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15
อว0649.01/233 21/1/2563 มทร.ธัญบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562
ศธ0617.6/119 22/1/2563 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และขอเชิญเข้าร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อ
อว0225.2/ว38 13/1/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี2563
กกมท./วช/ว2 30/1/2563 คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญจัดส่งนิสิตเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ FISU Volunteer Learder Academy 2020
อว0224.5/ว94 22/1/2563  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิการเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คุณวุฒิ
อว0654.01/ว0270 21/1/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มรส.6500/909 18/12/2562 มหาวิทยาลัยรังสิต ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ชบ0031/ว683 27/1/2563 จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สธ0607/ว00953 29/1/2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่6 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อว0623.9/ว005 13/1/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563"
อว8206.04/ว0001 14/1/2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1
ปขมท.20/ว009 28/1/2563 ปขมท. แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.ประจำปี พ.ศ.2562
นร1004.1/89 27/2/2563 สำนักงาน ก.พ. ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563
  27/1/2563 โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโอเรียลเต็ล (โอแฮป) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
1) รับสมัครนักเรียนหลักสูตรการโรงแรม รุ่นที่ 30
2) ประชาสัมพัน์การรับสมัครนักเรียน  รุ่นที่ 30

 

อว0222.1/ว128 29/1/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
กค0405.7/ว11 27/1/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว12 27/1/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว10 27/1/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว6 22/1/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว9 23/1/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว0226.5/ว127 28/1/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า
สว(ปปช)0008/(ต)ว134 12/2/2563 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

อว8603.15(กทม)/ว042 10/10/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วยกฎหมายฮั้วประมูลงานราชการ"
ศทม.1441/2562 27/1/2563  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10X
 - 3/2/2563 ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
อว7207/ว20 14/1/2563 นิด้า ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อว8603.15(กทม)/ว043 10/10/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "หลักสูตร วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การตรวจสอบความผิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน"
สสว.1/2563 3/2/2563 สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
กค0433.4/ว38 3/2/2563 กรมบัญชีกลาง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
อว5302/ว2611 27/12/2562 GISTDA ขอเชิญเข้าชม Space Inspirium
อว751700/ว1208 3/2/2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น กลวิธีการอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย
วธ0502.6/ว577 4/2/2563 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดการเขียนเรื่องสั้น มารยาทไทย และมารยาทในสังคม
อว0232.1/ว152 4/2/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐาน
สดท.2563/004 20/1/2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020
อว0645/549 20/1/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตร "วิธีการตรวจเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง" รุ่นที่2

 

กค0410.3/ว36 3/2/2563 กรมบัญชีกลาง การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
สนง.บภร.วพศ.001/2563 30/1/2563 สำนักงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณร
อว0649.29/496 17/12/2562 มทร.ธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
อว0645/768 30/1/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรม หลักสูตร "กระบวนการจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ"

 

พม0305/ว00141 7/2/2563 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
อว69.5/ว108 3/2/2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563
มนช.502-9999/ว061 14/1/2563 มหาวิทยาลัยนอรท์-เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10"
อว8713.8/59 5/2/2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการเครือข่ยวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2020
มรธ.ว015/2563 2/2/2563 มหาวิทยาลัยราขธานี ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ
วสท.149/2563 6/2/2563 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563
อว8422/1930 4/2/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม
สดท.2563/122 6/2/2563 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน April Sereis 2020
  10/2/2563 บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด 
อว0652.19/682 14/2/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยสถาบันภาษา
กก0401/702 17/1/2563 กรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวแจ้งย้ายที่ทำการใหม่
อว0607/ว11398 9/12/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
อว0226.5/ว208 18/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาขอความร่วมมือจากสถาบันโปรดพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เพื่อเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
กค0408.2/ว20 7/2/2563 กระทรวงการคลัง ประกาศ เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่14) พ.ศ.2563
กค0405.7/ว18 4/2/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
มว0147/2563 28/1/2563 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอแจ้งการขยายเวลารับผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ VUNC2020
อว 0649.19/466 6/2/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมกราคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนธันวาคม) 
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต

     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ
     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ-1

     รับมอบโคครุภัณฑ์ จำนวน 6 ตัว 13 พฤษภาคม 2563
     ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ “วัว” ให้กับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก โดยมี นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก นางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จ.ชลบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมลงนาม

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว

     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบของใช้จำเป็น และเงินสด เพื่อช่วยเหลือ Covid-19
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.