ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนกุมภาพันธ์)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  19-03-2563   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

อว0232.3/ว106 24/1/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2563
SYSI001/2563 13/1/2563 สมาคมคนรุ่นใหม่ ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
อว0226.5/ว37 13/1/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
อว0227.4/ว1023 27/12/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อว0225.2/ว1020 27/12/2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี พ.ศ.2563-2564
FPST 23/12/2562 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" และ "รางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ.2563
อว7206/07 17/1/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563
มฉก.0203/1873 26/12/2562 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม"
อว64.38/0765 19/12/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
อว64.38/0757 17/12/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏฺิบัติการฯ
อว7610.1/1/2563 6/1/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560
Ref.2020/007c 10/1/2563 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ทุน Fullbright Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2564
อว7105(05)/006 15/1/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิขาการระดับชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 17

 

อว0630.06/ว039 20/1/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
อว 7000/0115 10/1/2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50
ยธ 0903/124 21/1/2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม การติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การบรรจุหัวข้อวิชาที่เป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 

อว 8618/0087 15/1/2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
สดท2563/004 20/1/2563 DUGA ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020
อว0225.4/ว6 23/1/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดสรรทุนการศึกษาไทยหรือประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเนปาล นำส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านสถานเอกอัครราชทูตเนปาลโดยตรง
อว8422/784 17/1/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 6
อว78.19/00099 21/1/2563 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563
อว6501.2308/ว930  23/01/2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2563 การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางควาผลิกพันของสถานการณ์โลก
กค5115/ว384 17/1/2563 กยศ. ประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563
พม5107/0014 22/1/2563 การเคหะแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และจัดส่งนักศึกษาเช้ารับการฝึกงานที่ สนง.การเคหะแห่งชาติ
อว0221.1/ว9 15/1/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ ชร 0032.101.2/ว240 ลงวันที่ 27ธ.ค.2562 เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

 

อว0221.1/ว9 21/1/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) สผ 0008/74  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563
2) อว 7614/05/2563  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ
3) กท 1203/0082  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15
อว0649.01/233 21/1/2563 มทร.ธัญบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562
ศธ0617.6/119 22/1/2563 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และขอเชิญเข้าร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อ
อว0225.2/ว38 13/1/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี2563
กกมท./วช/ว2 30/1/2563 คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญจัดส่งนิสิตเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ FISU Volunteer Learder Academy 2020
อว0224.5/ว94 22/1/2563  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิการเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คุณวุฒิ
อว0654.01/ว0270 21/1/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มรส.6500/909 18/12/2562 มหาวิทยาลัยรังสิต ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ชบ0031/ว683 27/1/2563 จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สธ0607/ว00953 29/1/2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่6 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อว0623.9/ว005 13/1/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563"
อว8206.04/ว0001 14/1/2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1
ปขมท.20/ว009 28/1/2563 ปขมท. แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.ประจำปี พ.ศ.2562
นร1004.1/89 27/2/2563 สำนักงาน ก.พ. ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563
  27/1/2563 โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโอเรียลเต็ล (โอแฮป) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
1) รับสมัครนักเรียนหลักสูตรการโรงแรม รุ่นที่ 30
2) ประชาสัมพัน์การรับสมัครนักเรียน  รุ่นที่ 30

 

อว0222.1/ว128 29/1/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
กค0405.7/ว11 27/1/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว12 27/1/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว10 27/1/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว6 22/1/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว9 23/1/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว0226.5/ว127 28/1/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า
สว(ปปช)0008/(ต)ว134 12/2/2563 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

อว8603.15(กทม)/ว042 10/10/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วยกฎหมายฮั้วประมูลงานราชการ"
ศทม.1441/2562 27/1/2563  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10X
 - 3/2/2563 ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
อว7207/ว20 14/1/2563 นิด้า ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อว8603.15(กทม)/ว043 10/10/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "หลักสูตร วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การตรวจสอบความผิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน"
สสว.1/2563 3/2/2563 สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
กค0433.4/ว38 3/2/2563 กรมบัญชีกลาง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
อว5302/ว2611 27/12/2562 GISTDA ขอเชิญเข้าชม Space Inspirium
อว751700/ว1208 3/2/2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น กลวิธีการอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย
วธ0502.6/ว577 4/2/2563 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดการเขียนเรื่องสั้น มารยาทไทย และมารยาทในสังคม
อว0232.1/ว152 4/2/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐาน
สดท.2563/004 20/1/2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020
อว0645/549 20/1/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตร "วิธีการตรวจเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง" รุ่นที่2

 

กค0410.3/ว36 3/2/2563 กรมบัญชีกลาง การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
สนง.บภร.วพศ.001/2563 30/1/2563 สำนักงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณร
อว0649.29/496 17/12/2562 มทร.ธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
อว0645/768 30/1/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรม หลักสูตร "กระบวนการจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ"

 

พม0305/ว00141 7/2/2563 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
อว69.5/ว108 3/2/2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563
มนช.502-9999/ว061 14/1/2563 มหาวิทยาลัยนอรท์-เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10"
อว8713.8/59 5/2/2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการเครือข่ยวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2020
มรธ.ว015/2563 2/2/2563 มหาวิทยาลัยราขธานี ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ
วสท.149/2563 6/2/2563 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563
อว8422/1930 4/2/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม
สดท.2563/122 6/2/2563 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน April Sereis 2020
  10/2/2563 บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด 
อว0652.19/682 14/2/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยสถาบันภาษา
กก0401/702 17/1/2563 กรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวแจ้งย้ายที่ทำการใหม่
อว0607/ว11398 9/12/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
อว0226.5/ว208 18/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาขอความร่วมมือจากสถาบันโปรดพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เพื่อเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
กค0408.2/ว20 7/2/2563 กระทรวงการคลัง ประกาศ เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่14) พ.ศ.2563
กค0405.7/ว18 4/2/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
มว0147/2563 28/1/2563 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอแจ้งการขยายเวลารับผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ VUNC2020
อว 0649.19/466 6/2/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.