ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมีนาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  19-03-2563   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

สดท.2563/ว007 7/2/2563 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020
ศธ04081.137/ว034 3/2/2563 โรงเรียนบ้านสว้า ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
อว0410/ว790 5/2/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ "รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563"
อว0410/ว810 7/2/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอชื่อพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อรับรางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2563 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น
002/22/2563 4/2/2563 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมัครได้รับคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2563
อว0605.1(9.4)/ว040 6/2/2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศธ5104.3/772 19/2/2563 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การรับสมัครและส่งแบบขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อว0410/ว790 5/2/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ "รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2563"
ศธ5104.3/775 19/2/2563 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนต์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ "ครูดี...ที่รัก"
อว0225.3/ว12 19/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากรของไทย จำนวน 2 ทุน
กค0416.4/ว51 17/2/2563 กรมบัญชีกลาง การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักฐานการรับเงินในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ
อว8422/2245 13/2/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Builder for the 21 st Century World เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่2
อว0652.19/727 18/2/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งสำเนาประกาศ เรื่อง การรับสมัครการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อว78.29/ว0137 7/2/2563 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
อว0221.1/ว15 7/2/2563  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ ที่ ดศ 0204/ว 308 เรื่อง การประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่กระทบต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชน เรื่องการประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่กระทบต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชน
  12/2/2563 บริษัท สยามเบย์ รีสอรท์ เกาะช้าง ขอความอนุเคราะห์ขอรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อว0226.5/ว201 18/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักศึกษา บุคลากรครูและอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

 

อว0222.2/ว194 17/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ด้าน
อว0221.1/ว25 20/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และสถานศึกษาร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา
อว0221.1/ว24 20/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) กก 0401/702 กรมการท่องเที่ยว ย้ายที่ทำการแห่งใหม่
2) ปง 0004.4/ว 535 ประกาศสำนักงานงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก้อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
3) พนส 2563/ดส ว 3  ขอแจ้งเลื่อนวันจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล "Digital Run 2019"
อว0642.03/ว183 4/2/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
พม0504/ว439 12/2/2563 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ
อว7206/ว19 4/2/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563
อว0407/ว1004 17/2/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563
วนท.01(ว)042/2563 20/1/2563 วิทยาลัยนอร์เทริน์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ
อว0410/ว916 12/2/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์
อว0227.4/ว210 18/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอเรื่องราวหรือผลงานด้านวิทยาศาสตร์
อว0627.13/ว22 17/2/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
อว0225.4/ว13 21/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 2 เรื่อง
1) การปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนชื่อญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษในเอกสารราชการทั้งหมด 
2) การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐคาซัคสถานจากกรุงอัสตานา

 

กค0433.4/ว47 14/2/2563 กรมบัญชีกลาง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procutement : e-GP)
ศพบ1459/ว631 18/2/2563 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
อว0648/ว0424 23/2/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฎศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7"
อว0226.5/238 24/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อว7433/ว8 18/2/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญร่วมจัดงานแสดงนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่24
ชบ0031/ว801 31/1/2563 จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ2563
สคช05.ว074/2563 17/2/2563 สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่น 9
นร0731.2/ว51 31/1/2563 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
อว0221.1/ว16 7/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) นร 0105.01/ว 2454 ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) นร 0109/ว 156 ขอมอบเอกสาร "ข้อพึงปฏิบัติโดยทั่วไปในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท" มาแจ้งเพื่อทราบ
อว0649.13/670 24/2/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4
อว8110/ว0336 20/2/2563 มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (14th National and 1st International Conference on Humanities and Social Sciences)

อว0405/ว692 31/1/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ"
       

 

กค0405.7/ว25 14/2/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว24 14/2/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว0221.8/ว144 31/1/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐ
สบธ/ดบศ/006/2563 17/2/2563 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Leardership Development Program
ทส1112/ว254 26/2/2563 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการอาสาสมัครสวนสัตว์" รุ่นที่15
SVTH008/2563 21/2/2563 SOCIAL VALUE THAILAND เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Impact Assessment
อว 0623/ว513 13/2/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ  และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
อว0226.5/ว254 25/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ๋ใหม่
อว0226.5/ว259 26/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่2)
กค0414.3/ว60 26/2/2563 กรมบัญชีกลาง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน
อว0623.9/ว039 20/2/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราสีมา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

ศธ 0221.1/ว322 6/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) ปง 0004.4/ว 872  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
2) นร 0106/ว 238 การกำหนดเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ในส่วนภูมิภาค
อว0221.1/ว29 25/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) ศธ 5104.3/800 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมโครงการงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC)
2) อว 78.15/0368  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนสำหรับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
สธ0850/ว533 5/2/2563 กรมสุขภาพจิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry
ม.ภ.น.(ว)205/2563 13/2/2563 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7
อว0614.8/ว067 25/2/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ลงวารสารวิชาการ

 

กค0405.7/ว28 21/2/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
พป0009/ว450 28/2/2563 สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่น22
อว0226.5/ว330 6/3/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนวปฏิบัติการให้ดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
กค0408.4/ว35 2/3/2563 กระทรวงการคลัง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)
อว0226.5/ว2568 5/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนวปฏิบัติการให้ความรู้ด้านต่างๆรวมถึงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อว0610(1)/660 3/3/2563 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน
อว 0604/ว1300 27/2/2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14
อว0222.2/ว294 2/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องการยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤติ
นร1200/ว3 2/3/2563 สำนักงาน ก.พ.ร. การดำเนินการตามาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
อว0226.5/ว249 24/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งสรุปผลการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทงถนน
กค0414.2/008304 26/2/2563 กรมบัญชีกลาง แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
ชบ0032/ว1542 3/3/2563 จังหวัดชลบุรี ขอส่งคำแนะนำการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
อว0226.5/ว331 6/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่2 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
อว0403/ว1525 3/3/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนา
อว0604/ว1300 27/2/2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14
อว0405/ว1720 11/3/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เลื่อนการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน "The International British Innovation, Invention & Technology Exhibition London" (IBIX2020)
ทส1112/ว.333 12/3/2563 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม "โครงการอาสาสมัครสวนสัตว์" รุ่นที่ 15
อว0221.1/ว37 9/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1.อว 0651.113/ว 0202  แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขที่ตั้งและแขวงของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
2.สบท 104/2563  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง "แค่ Just Smile" ของสิลปิน OZEEOOS ในกิจกรรม "KEEP Walking Together ก้าวด้วยใจไปด้วยกัน"
3.สผ 0018.08/1507  ขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
อว0226.5/ว316 5/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วธ0801/1122 21/2/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
อว8603.15(กทม)/ว019 29/8/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "หลักสูตร แนวทางการพิจารณาผลในการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ" รุ่นที่1- รุ่นที่3

 

SMB/UPC/16811/20202-001 11/3/2563 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขออนุญาตนำเสนอโครงการสวัสดิการสำหรับข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อว8603.15(กทม)/ว039 1/10/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ พร้อมสาธิตการปฏิบัติงานระบบ e-GP" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3
อว7207/ว51 7/2/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อว8603.15(กทม)/ว023 18/2/2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เจาะลึกข้อควรรระวังในการจัดทำ TORเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียนและแนวทางการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสนอทางเทคนิค และ BOQ ของผู้ยื่นข้อเสนอ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3
อว8603.15(กทม)/ว083 16/12/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมือใหม่ในการบันทึกรายการบัญชีพร้อมตัวอย่างหน้าจอการบันทึก e-GP"
ศร0012.1/ว21 4/3/2563 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มท0409.3/ว0513 28/2/2563 กรมการพัฒนาชุมชน การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
อว0221.1/ว43 12/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1.นร 5311/ว 916  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2562
2.ปง 0004.4/ว 1169   ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 
อว0221.1/ว42 12/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1.สผ 0008/2642  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563
2.กต 0503/541   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรางวัล BTEC Awards 2020
3.TQM 004/63  ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21th Symposium on TQM Best practices in Thailand ปี 2563
4.อว 5302/ว 2611  ขอเชิญเข้าชม Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
อว8100/ว01980 13/3/2563 มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ศป0020/ว46 9/3/2563 สำนักงานศาลปกครอง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นและประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

 

อว0611.08/ว161 9/3/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ทส0603/ว23 11/3/2563 กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา
อว0643.5/ว002 26/2/2563  มหาวิทยลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อว8100/ว01981 13/3/2563 มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อว0649.13/0181 27/1/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สทช2108/ว7510 12/3/2563 สำนักงาน กสทช. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร
กษ0224.ชบ/ว327 13/3/2563 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้านการเกษตรและขอเชิญติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย
กค0405.7/ว39 6/3/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค(กวจ)0405.2/ว83 11/3/2563 กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19  (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
กค0405.7/ว37 4/3/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว38 4/3/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สดท.2563/ว272 3/3/2563 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย แจ้งเลื่อนการจัดงานอบรมสัมมนา April Series 2020
กค(กวจ)0405.2/ว82 11/3/2563 กรมบัญชีกลาง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กค0402.5/ว41 12/3/2563 กระทรวงการคลัง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
ศธ521008/325 12/3/2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสรอบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

สดท.2563/ว268 3/3/2563 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020
ศธ521008/ว0338 16/3/2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด
กค0405.7/ว36 3/3/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สว(กสม)0008/(ส)ว189 19/3/2563 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กค0405.7/ว40 6/3/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว43 13/3/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว0405/ว1672 10/3/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
อว8205.10/ว0143 6/3/2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
อว0231/ว361 16/3/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
สคช.ว568/2563 16/3/2563 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอประชาสัมพันธ์การประเมินสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักศึกษา
นร0901/ว433 24/3/2563 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
อว0221.1/ว62 24/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1.นร 0505/ว 89  การเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. กค (กวจ) 0405.2/ว 82   มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3.กค (กวจ) 0405.2/ว 83  ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
4.ศธ 0220/4090  การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2)
5.ปง 0004.4/ว 1308 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
สสคท.290/2563 12/3/2563 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
อว0645/1252 17/2/2563  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคตาม TOR ที่กำหนด การตรวจรับพัสดุ TOR ที่แนบท้ายสัญญาและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาในกรณีพัสดุที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามสัญญา"
อว0645/1966 11/3/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน"
อว8422/4075 16/3/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร"ปีงบประมาณ 2563 รุ่น 10
อว0225.3/ว18 16/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2564
สผ0014.77/ว13 18/3/2563 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
อว0616.08/ว199 19/3/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

นร0731.2/ว59 5/3/2563 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563
LIC.07-03/2563 20/3/2563 บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ติดประกาศรับสมัครงาน
พปส0002.3/ว125 23/3/2563 สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
กค0433.4/ว100 20/3/2563 กรมบัญชีกลาง ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจ้ดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอกนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
อว0221.1/ว59 24/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1.นร 0108/ว 2247  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
2.สทช 2108/ว 7510  เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศนืเกี่ยวกับการบริหารคบลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อว0221.2/ว129 18/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวผ่านระบบการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมกราคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนธันวาคม) 
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต

     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ
     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ-1

     รับมอบโคครุภัณฑ์ จำนวน 6 ตัว 13 พฤษภาคม 2563
     ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ “วัว” ให้กับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก โดยมี นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก นางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จ.ชลบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมลงนาม

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว

     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบของใช้จำเป็น และเงินสด เพื่อช่วยเหลือ Covid-19
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.