ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมีนาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  19-03-2563   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

สดท.2563/ว007 7/2/2563 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020
ศธ04081.137/ว034 3/2/2563 โรงเรียนบ้านสว้า ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
อว0410/ว790 5/2/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ "รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563"
อว0410/ว810 7/2/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอชื่อพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อรับรางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2563 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น
002/22/2563 4/2/2563 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมัครได้รับคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2563
อว0605.1(9.4)/ว040 6/2/2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศธ5104.3/772 19/2/2563 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การรับสมัครและส่งแบบขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อว0410/ว790 5/2/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ "รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2563"
ศธ5104.3/775 19/2/2563 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนต์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ "ครูดี...ที่รัก"
อว0225.3/ว12 19/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากรของไทย จำนวน 2 ทุน
กค0416.4/ว51 17/2/2563 กรมบัญชีกลาง การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักฐานการรับเงินในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ
อว8422/2245 13/2/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Builder for the 21 st Century World เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่2
อว0652.19/727 18/2/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งสำเนาประกาศ เรื่อง การรับสมัครการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อว78.29/ว0137 7/2/2563 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
อว0221.1/ว15 7/2/2563  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ ที่ ดศ 0204/ว 308 เรื่อง การประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่กระทบต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชน เรื่องการประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่กระทบต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชน
  12/2/2563 บริษัท สยามเบย์ รีสอรท์ เกาะช้าง ขอความอนุเคราะห์ขอรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อว0226.5/ว201 18/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักศึกษา บุคลากรครูและอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

 

อว0222.2/ว194 17/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ด้าน
อว0221.1/ว25 20/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และสถานศึกษาร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา
อว0221.1/ว24 20/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) กก 0401/702 กรมการท่องเที่ยว ย้ายที่ทำการแห่งใหม่
2) ปง 0004.4/ว 535 ประกาศสำนักงานงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก้อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
3) พนส 2563/ดส ว 3  ขอแจ้งเลื่อนวันจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล "Digital Run 2019"
อว0642.03/ว183 4/2/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
พม0504/ว439 12/2/2563 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ
อว7206/ว19 4/2/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563
อว0407/ว1004 17/2/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563
วนท.01(ว)042/2563 20/1/2563 วิทยาลัยนอร์เทริน์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ
อว0410/ว916 12/2/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์
อว0227.4/ว210 18/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอเรื่องราวหรือผลงานด้านวิทยาศาสตร์
อว0627.13/ว22 17/2/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
อว0225.4/ว13 21/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 2 เรื่อง
1) การปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนชื่อญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษในเอกสารราชการทั้งหมด 
2) การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐคาซัคสถานจากกรุงอัสตานา

 

กค0433.4/ว47 14/2/2563 กรมบัญชีกลาง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procutement : e-GP)
ศพบ1459/ว631 18/2/2563 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
อว0648/ว0424 23/2/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฎศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7"
อว0226.5/238 24/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อว7433/ว8 18/2/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญร่วมจัดงานแสดงนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่24
ชบ0031/ว801 31/1/2563 จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ2563
สคช05.ว074/2563 17/2/2563 สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่น 9
นร0731.2/ว51 31/1/2563 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
อว0221.1/ว16 7/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) นร 0105.01/ว 2454 ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) นร 0109/ว 156 ขอมอบเอกสาร "ข้อพึงปฏิบัติโดยทั่วไปในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท" มาแจ้งเพื่อทราบ
อว0649.13/670 24/2/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4
อว8110/ว0336 20/2/2563 มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (14th National and 1st International Conference on Humanities and Social Sciences)

อว0405/ว692 31/1/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ"
       

 

กค0405.7/ว25 14/2/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว24 14/2/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว0221.8/ว144 31/1/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐ
สบธ/ดบศ/006/2563 17/2/2563 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Leardership Development Program
ทส1112/ว254 26/2/2563 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการอาสาสมัครสวนสัตว์" รุ่นที่15
SVTH008/2563 21/2/2563 SOCIAL VALUE THAILAND เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Impact Assessment
อว 0623/ว513 13/2/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ  และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
อว0226.5/ว254 25/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ๋ใหม่
อว0226.5/ว259 26/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่2)
กค0414.3/ว60 26/2/2563 กรมบัญชีกลาง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน
อว0623.9/ว039 20/2/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราสีมา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

ศธ 0221.1/ว322 6/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) ปง 0004.4/ว 872  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
2) นร 0106/ว 238 การกำหนดเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ในส่วนภูมิภาค
อว0221.1/ว29 25/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) ศธ 5104.3/800 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมโครงการงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC)
2) อว 78.15/0368  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนสำหรับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
สธ0850/ว533 5/2/2563 กรมสุขภาพจิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry
ม.ภ.น.(ว)205/2563 13/2/2563 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7
อว0614.8/ว067 25/2/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ลงวารสารวิชาการ

 

กค0405.7/ว28 21/2/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
พป0009/ว450 28/2/2563 สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่น22
อว0226.5/ว330 6/3/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนวปฏิบัติการให้ดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
กค0408.4/ว35 2/3/2563 กระทรวงการคลัง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)
อว0226.5/ว2568 5/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนวปฏิบัติการให้ความรู้ด้านต่างๆรวมถึงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อว0610(1)/660 3/3/2563 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน
อว 0604/ว1300 27/2/2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14
อว0222.2/ว294 2/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องการยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤติ
นร1200/ว3 2/3/2563 สำนักงาน ก.พ.ร. การดำเนินการตามาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
อว0226.5/ว249 24/2/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งสรุปผลการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทงถนน
กค0414.2/008304 26/2/2563 กรมบัญชีกลาง แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
ชบ0032/ว1542 3/3/2563 จังหวัดชลบุรี ขอส่งคำแนะนำการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
อว0226.5/ว331 6/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่2 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
อว0403/ว1525 3/3/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนา
อว0604/ว1300 27/2/2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14
อว0405/ว1720 11/3/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เลื่อนการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน "The International British Innovation, Invention & Technology Exhibition London" (IBIX2020)
ทส1112/ว.333 12/3/2563 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม "โครงการอาสาสมัครสวนสัตว์" รุ่นที่ 15
อว0221.1/ว37 9/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1.อว 0651.113/ว 0202  แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขที่ตั้งและแขวงของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
2.สบท 104/2563  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง "แค่ Just Smile" ของสิลปิน OZEEOOS ในกิจกรรม "KEEP Walking Together ก้าวด้วยใจไปด้วยกัน"
3.สผ 0018.08/1507  ขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
อว0226.5/ว316 5/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วธ0801/1122 21/2/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
อว8603.15(กทม)/ว019 29/8/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "หลักสูตร แนวทางการพิจารณาผลในการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ" รุ่นที่1- รุ่นที่3

 

SMB/UPC/16811/20202-001 11/3/2563 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขออนุญาตนำเสนอโครงการสวัสดิการสำหรับข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อว8603.15(กทม)/ว039 1/10/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ พร้อมสาธิตการปฏิบัติงานระบบ e-GP" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3
อว7207/ว51 7/2/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อว8603.15(กทม)/ว023 18/2/2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เจาะลึกข้อควรรระวังในการจัดทำ TORเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียนและแนวทางการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสนอทางเทคนิค และ BOQ ของผู้ยื่นข้อเสนอ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3
อว8603.15(กทม)/ว083 16/12/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมือใหม่ในการบันทึกรายการบัญชีพร้อมตัวอย่างหน้าจอการบันทึก e-GP"
ศร0012.1/ว21 4/3/2563 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มท0409.3/ว0513 28/2/2563 กรมการพัฒนาชุมชน การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
อว0221.1/ว43 12/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1.นร 5311/ว 916  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2562
2.ปง 0004.4/ว 1169   ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 
อว0221.1/ว42 12/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1.สผ 0008/2642  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563
2.กต 0503/541   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรางวัล BTEC Awards 2020
3.TQM 004/63  ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21th Symposium on TQM Best practices in Thailand ปี 2563
4.อว 5302/ว 2611  ขอเชิญเข้าชม Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
อว8100/ว01980 13/3/2563 มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ศป0020/ว46 9/3/2563 สำนักงานศาลปกครอง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นและประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

 

อว0611.08/ว161 9/3/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ทส0603/ว23 11/3/2563 กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา
อว0643.5/ว002 26/2/2563  มหาวิทยลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อว8100/ว01981 13/3/2563 มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อว0649.13/0181 27/1/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สทช2108/ว7510 12/3/2563 สำนักงาน กสทช. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร
กษ0224.ชบ/ว327 13/3/2563 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้านการเกษตรและขอเชิญติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย
กค0405.7/ว39 6/3/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค(กวจ)0405.2/ว83 11/3/2563 กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19  (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
กค0405.7/ว37 4/3/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว38 4/3/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สดท.2563/ว272 3/3/2563 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย แจ้งเลื่อนการจัดงานอบรมสัมมนา April Series 2020
กค(กวจ)0405.2/ว82 11/3/2563 กรมบัญชีกลาง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กค0402.5/ว41 12/3/2563 กระทรวงการคลัง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
ศธ521008/325 12/3/2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสรอบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

สดท.2563/ว268 3/3/2563 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020
ศธ521008/ว0338 16/3/2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด
กค0405.7/ว36 3/3/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สว(กสม)0008/(ส)ว189 19/3/2563 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กค0405.7/ว40 6/3/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว43 13/3/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว0405/ว1672 10/3/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
อว8205.10/ว0143 6/3/2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
อว0231/ว361 16/3/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
สคช.ว568/2563 16/3/2563 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอประชาสัมพันธ์การประเมินสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักศึกษา
นร0901/ว433 24/3/2563 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
อว0221.1/ว62 24/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1.นร 0505/ว 89  การเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. กค (กวจ) 0405.2/ว 82   มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3.กค (กวจ) 0405.2/ว 83  ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
4.ศธ 0220/4090  การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2)
5.ปง 0004.4/ว 1308 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
สสคท.290/2563 12/3/2563 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
อว0645/1252 17/2/2563  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคตาม TOR ที่กำหนด การตรวจรับพัสดุ TOR ที่แนบท้ายสัญญาและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาในกรณีพัสดุที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามสัญญา"
อว0645/1966 11/3/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน"
อว8422/4075 16/3/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร"ปีงบประมาณ 2563 รุ่น 10
อว0225.3/ว18 16/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2564
สผ0014.77/ว13 18/3/2563 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
อว0616.08/ว199 19/3/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

นร0731.2/ว59 5/3/2563 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563
LIC.07-03/2563 20/3/2563 บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ติดประกาศรับสมัครงาน
พปส0002.3/ว125 23/3/2563 สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
กค0433.4/ว100 20/3/2563 กรมบัญชีกลาง ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจ้ดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอกนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
อว0221.1/ว59 24/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1.นร 0108/ว 2247  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
2.สทช 2108/ว 7510  เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศนืเกี่ยวกับการบริหารคบลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อว0221.2/ว129 18/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวผ่านระบบการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.