ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนเมษายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  01-04-2563   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

กฝผs11104/23832 25/3/2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอยกเลิกการรับฝึกงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กค0416.4/ว102 20/3/2563 กรมบัญชีกลาง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19
อว8422/4356 23/3/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan)และการประยุกต์ใช้ ICT ในการสื่อสารความรู้ในการสอนงานเพื่อพัฒนาบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Workshop on IKM ICT Coaching) ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 10
อว6201/ว580 26/3/2563 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
สคช.ว131/2563 18/3/2563 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 9
อว0225.2/ว20 23/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนแจ้งสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดทำความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเมืองไซปรัสเหนือ ประเทศตุรกี ที่จัดตั้งขึ้นโดยผิดกฎหมาย จำนวน 15 แห่ง
นร0601/461 26/3/2563 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
อว0225.2/ว405 27/4/2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการขยายเวลารับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2563
อว0224.4/ว402 25/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
มทม(สฝ)63/018 31/3/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม
กค0405.7/ว45 16/3/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ศธ521008/ว393 2/4/2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี การปรับลดเวลาและวันทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี
อว6101/ว201 2/4/2563 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ การติดต่อราชการกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

 

ชบ.ศ.(สช.)พิเศษ/2563 7/4/2563 ธนาคารออมสิน สาขาศรีราชา แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
อว0221.1/ว438 7/4/2563  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการ สกสค. ที่ ศธ 5208.1/02569  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ
พปส0002.5/ว139 1/4/2563 สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
อว0221.1/ว69 31/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1.นร 0505/ว 109  ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (วันที่ 13-15 เมษายน 2563)
2.นร 0505/ว 113 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่1/2563 และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข
3.นร 0505/ว 114  มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.นร 0505/ว 117  การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง
อว0221.1/ว76 8/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1.นร 0109/ว 5243 การซ้อมความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่างๆ และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆ
2.ยธ 1101/6109  การติดต่อราชการกับสำนักงาน ป.ป.ส. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.ศธ 04004/428  การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์
4.พณ 0601/ว 1252  การติดต่อราชการกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.นร 0505/ว 124  สรุปผลกาปรระชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2563
กค0433.4/ว125 2/4/2563 กรมบัญชีกลาง การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากในระบบ e-GP
กค(กวจ)0405.2/ว115 27/3/2563 กรมบัญชีกลาง การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
กค0433.2/ว120 31/3/2563 กรมบัญชีกลาง แนวทางการดำเนินการกรณีจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ชบ0017.3/ว2502 11/4/2563 จังหวัดชลบุรี เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังการรวมกลุ่มสังสรรค์ตามสถานที่ต่างๆและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์และพิธีการทางศาสนา ในช่วงเทศกาลแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (COVID-19)
ศธ521008/ว412 9/4/2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา
อว0608.01.1/ว100 3/4/2563 มหาวิทยลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ชบ00031/ว2207 31/3/2563 จังหวัดชลบุรี ยกเลิกการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชบ0031/ว2379 7/4/2563 จังหวัดชลบุรี เลื่อนการรับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2563
อว0623.6/ว74 3/4/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11 (ESTACON 2020) Conference on Environmental Challenges and Smart Futures
อว0221.1/ว451 10/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
วธ0506.3/ว1574 2/4/2563 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
อว0649.13/807 13/4/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อว0221.1/ว460 14/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 9 ฉบับ
1.กค 0802.1/ว 284  การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.นร 0601/461  การติดต่อราชการกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.อบก 2563.01/ว 385  การติดต่อราชการกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.กต 1601/ว 1383  การติดต่อราชการกับกระทรวงการต่างประเทศ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.สปสช 4.01/ว 2284  การติดต่อราชการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6.อว 5101/ว 1350  การติดต่อราชการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7.ธพส 00497/2563  การติดต่อราชการกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8.สพภ 021/ว 691  การติดต่อราชการกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9.อว 5201/ว 450  การติดต่อราชการกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กค0408.5/ว55 24/3/2563 กระทรวงการคลัง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กค0416.4/ว130 3/4/2563 กรมบัญชีกลาง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด19 (ฉบับที่2)
อว0221.1/ว70 31/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 6 ฉบับ
1.ดศ 0202.2/ว 2580  คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557
2.กค 0416.4/ว 102  หลักเกณฑ์และอัตราค่าพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
3.นร 0901/ว 433  การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.สว(กสม) 0008/(ส) ว 189  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
5.ดศ 0200.14/ว 2373  แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "Digital Run 2020"
6.อว 6201/ว 586  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

 

อว0221.1/ว81 14/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1.กค (กวจ) 0405.2/ว 108 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4)
2.กค (กวจ) 0405.2/ว 115  การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coranavirus Disease 2019 (COVID-19))
3.กค (กวจ) 0433.2/ว 120 แนวทางการดำเนินการกรณีจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
4.กค (กวจ) 0416.4/ว 130  หลักเกณฑ์และอัตราค่าพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) 
อว0221.1/ว82 14/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 7 ฉบับ
1.มท 0820.2/ว 1779  แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2563
2.กค 0405.7/ว 45  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3.นร 1013/ว 3  แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
4.มท 0607/ว 2804  แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
5.มท 0607/ว 3092  แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563
6.พณ 0708/1595  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อมอลรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ.2563
7.ปง 0004.4/ว 1822  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
อว0221.1/ว450 10/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1.นร 0209/789 การนำคู่มือเพื่อการศึกษาและการฝึกอบรมด้านวารสารศาสตร์ เรื่อง "การเสนอข่าว ข่วงลวง และข้อมูลบิดเบือน" ในรูปแบบ E-Book ใช้ในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา
2.สผ 0008/34953 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
3.กทท 1204/0868  นำส่งรายงานประจำปีเผยแพร่ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562
4.Cisco/149/2020  บริษัท มีความยินดีสนับสนุนเครื่องมือสร้างแพลตฟอร์ม Meeting and Learning Online (Cisco WebEx) ที่มีคุณสมบัติสำหรับใช้ในการประชุมออนไลน์ 
ชบ0028/ว07913 10/4/2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษารับบริการจัดงาน ณ ศูนย์ที่นี่มีงานทำและศูนย์บริการจัดหางาน Part-Time จังหวัดชลบุรี
อว0606/ว1008 13/4/2563 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์การสรรหาาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

อว0232.3/ว473 17/4/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา

 

อว0221.1/ว85 22/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 12 ฉบับ
1.คค 0201/ว 2929  การติดต่อราชการกับกระทรวงคมนาคม ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.ทส 0301/333  การติดต่อราชการกับกรมควบคุมมลพิษ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.มท 0701.1/ว 4100  การติดต่อราชการกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.รฟม 001/ว 762  การติดต่อราชการกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.ตผ 0009/ว 95  การติดต่อราชการกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6.พณ 1101/ว 778  การติดต่อราชการกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7.ทส 1001.1/ว 5055  การติดต่อราชการกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8.ดศ 0403.5/ว 1336  การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9.อว 5401/5638  การติดต่อราชการกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
10.อว 6101/ว 201  การติดต่อราชการกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
11.อว 6001/ว 4709  การติดต่อราชการกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
12.กบ 01-1-21/02  การติดต่อราชการกับสำนักงานบริหารงานกรรมการและสารบรรณบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อว0221.1/ว86 22/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 8 ฉบับ
1.กต 0301/ว 8251  การติดต่อราชการกับกระทรวงการต่างประเทศ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.กค 0701/ว 2226  การติดต่อราชการกับกรมสรรพากร ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.ยธ 1001/ว 1589 การติดต่อราชการกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.ดศ 0501/ว 867  การติดต่อราชการกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.อว 5800/01/775  การติดต่อราชการกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6.อว 5600/ว 0456  การติดต่อราชการกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7.อว 0502/ว 1671  การติดต่อราชการกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8.อก 0201(1)/ว 2019  การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อว0221.1/ว87 22/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1.นร 0505/10251  มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]
2.นร 0505/ว 146  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
3.วธ 0214/ว 1568  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์
5 ศธ 0501(1) ทส 1400/227 22 / 04 / 2563 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ ไสไม้ อัดน้ำยาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
4.กค 1010/ว 1134  การแข่งขันสำหรับ Gig Economy Challenge : Driving Financial Health for Gig Workers 
อว0221.1/ว89 22/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1.กรมการศาสนา  งดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2563
2.ศธ 52081/03607  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ
3.นร 0305/ว 7559  ข่าวสาร สคบ. จัดทำข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
4.กค 0601/ว 881  จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ของกรมสรรพสามิต
5.อว 8702.17/291  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020 
ทส1001.1/ว5055 14/4/2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งช่องทางการติดต่อราชการกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กค(กวจ)0405.2/ว108 25/3/2563 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พณ0701/ว1663 7/4/2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งช่องทางการติดต่อราชการและประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

สพภ.041/ว824 22/4/2563 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

กค0405.7/ว46 19/3/2563 กระทรวงการคลัง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว47 19/3/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว59 27/3/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ่งงาน
สศด.0702/ว1103 16/4/2563 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล การติดต่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมกราคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนธันวาคม) 
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต

     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ
     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ-1

     รับมอบโคครุภัณฑ์ จำนวน 6 ตัว 13 พฤษภาคม 2563
     ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ “วัว” ให้กับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก โดยมี นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก นางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จ.ชลบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมลงนาม

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว

     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบของใช้จำเป็น และเงินสด เพื่อช่วยเหลือ Covid-19
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.