ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนเมษายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  01-04-2563   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

กฝผs11104/23832 25/3/2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอยกเลิกการรับฝึกงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กค0416.4/ว102 20/3/2563 กรมบัญชีกลาง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19
อว8422/4356 23/3/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan)และการประยุกต์ใช้ ICT ในการสื่อสารความรู้ในการสอนงานเพื่อพัฒนาบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Workshop on IKM ICT Coaching) ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 10
อว6201/ว580 26/3/2563 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
สคช.ว131/2563 18/3/2563 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 9
อว0225.2/ว20 23/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนแจ้งสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดทำความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเมืองไซปรัสเหนือ ประเทศตุรกี ที่จัดตั้งขึ้นโดยผิดกฎหมาย จำนวน 15 แห่ง
นร0601/461 26/3/2563 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
อว0225.2/ว405 27/4/2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการขยายเวลารับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2563
อว0224.4/ว402 25/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
มทม(สฝ)63/018 31/3/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม
กค0405.7/ว45 16/3/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ศธ521008/ว393 2/4/2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี การปรับลดเวลาและวันทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี
อว6101/ว201 2/4/2563 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ การติดต่อราชการกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

 

ชบ.ศ.(สช.)พิเศษ/2563 7/4/2563 ธนาคารออมสิน สาขาศรีราชา แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
อว0221.1/ว438 7/4/2563  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการ สกสค. ที่ ศธ 5208.1/02569  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ
พปส0002.5/ว139 1/4/2563 สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
อว0221.1/ว69 31/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1.นร 0505/ว 109  ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (วันที่ 13-15 เมษายน 2563)
2.นร 0505/ว 113 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่1/2563 และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข
3.นร 0505/ว 114  มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.นร 0505/ว 117  การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง
อว0221.1/ว76 8/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1.นร 0109/ว 5243 การซ้อมความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่างๆ และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆ
2.ยธ 1101/6109  การติดต่อราชการกับสำนักงาน ป.ป.ส. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.ศธ 04004/428  การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์
4.พณ 0601/ว 1252  การติดต่อราชการกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.นร 0505/ว 124  สรุปผลกาปรระชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2563
กค0433.4/ว125 2/4/2563 กรมบัญชีกลาง การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากในระบบ e-GP
กค(กวจ)0405.2/ว115 27/3/2563 กรมบัญชีกลาง การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
กค0433.2/ว120 31/3/2563 กรมบัญชีกลาง แนวทางการดำเนินการกรณีจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ชบ0017.3/ว2502 11/4/2563 จังหวัดชลบุรี เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังการรวมกลุ่มสังสรรค์ตามสถานที่ต่างๆและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์และพิธีการทางศาสนา ในช่วงเทศกาลแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (COVID-19)
ศธ521008/ว412 9/4/2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา
อว0608.01.1/ว100 3/4/2563 มหาวิทยลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ชบ00031/ว2207 31/3/2563 จังหวัดชลบุรี ยกเลิกการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชบ0031/ว2379 7/4/2563 จังหวัดชลบุรี เลื่อนการรับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2563
อว0623.6/ว74 3/4/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11 (ESTACON 2020) Conference on Environmental Challenges and Smart Futures
อว0221.1/ว451 10/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
วธ0506.3/ว1574 2/4/2563 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
อว0649.13/807 13/4/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อว0221.1/ว460 14/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 9 ฉบับ
1.กค 0802.1/ว 284  การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.นร 0601/461  การติดต่อราชการกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.อบก 2563.01/ว 385  การติดต่อราชการกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.กต 1601/ว 1383  การติดต่อราชการกับกระทรวงการต่างประเทศ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.สปสช 4.01/ว 2284  การติดต่อราชการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6.อว 5101/ว 1350  การติดต่อราชการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7.ธพส 00497/2563  การติดต่อราชการกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8.สพภ 021/ว 691  การติดต่อราชการกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9.อว 5201/ว 450  การติดต่อราชการกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กค0408.5/ว55 24/3/2563 กระทรวงการคลัง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กค0416.4/ว130 3/4/2563 กรมบัญชีกลาง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด19 (ฉบับที่2)
อว0221.1/ว70 31/3/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 6 ฉบับ
1.ดศ 0202.2/ว 2580  คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557
2.กค 0416.4/ว 102  หลักเกณฑ์และอัตราค่าพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
3.นร 0901/ว 433  การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.สว(กสม) 0008/(ส) ว 189  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
5.ดศ 0200.14/ว 2373  แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "Digital Run 2020"
6.อว 6201/ว 586  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

 

อว0221.1/ว81 14/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1.กค (กวจ) 0405.2/ว 108 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4)
2.กค (กวจ) 0405.2/ว 115  การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coranavirus Disease 2019 (COVID-19))
3.กค (กวจ) 0433.2/ว 120 แนวทางการดำเนินการกรณีจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
4.กค (กวจ) 0416.4/ว 130  หลักเกณฑ์และอัตราค่าพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) 
อว0221.1/ว82 14/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 7 ฉบับ
1.มท 0820.2/ว 1779  แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2563
2.กค 0405.7/ว 45  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3.นร 1013/ว 3  แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
4.มท 0607/ว 2804  แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
5.มท 0607/ว 3092  แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563
6.พณ 0708/1595  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อมอลรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ.2563
7.ปง 0004.4/ว 1822  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
อว0221.1/ว450 10/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1.นร 0209/789 การนำคู่มือเพื่อการศึกษาและการฝึกอบรมด้านวารสารศาสตร์ เรื่อง "การเสนอข่าว ข่วงลวง และข้อมูลบิดเบือน" ในรูปแบบ E-Book ใช้ในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา
2.สผ 0008/34953 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
3.กทท 1204/0868  นำส่งรายงานประจำปีเผยแพร่ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562
4.Cisco/149/2020  บริษัท มีความยินดีสนับสนุนเครื่องมือสร้างแพลตฟอร์ม Meeting and Learning Online (Cisco WebEx) ที่มีคุณสมบัติสำหรับใช้ในการประชุมออนไลน์ 
ชบ0028/ว07913 10/4/2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษารับบริการจัดงาน ณ ศูนย์ที่นี่มีงานทำและศูนย์บริการจัดหางาน Part-Time จังหวัดชลบุรี
อว0606/ว1008 13/4/2563 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์การสรรหาาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

อว0232.3/ว473 17/4/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา

 

อว0221.1/ว85 22/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 12 ฉบับ
1.คค 0201/ว 2929  การติดต่อราชการกับกระทรวงคมนาคม ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.ทส 0301/333  การติดต่อราชการกับกรมควบคุมมลพิษ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.มท 0701.1/ว 4100  การติดต่อราชการกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.รฟม 001/ว 762  การติดต่อราชการกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.ตผ 0009/ว 95  การติดต่อราชการกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6.พณ 1101/ว 778  การติดต่อราชการกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7.ทส 1001.1/ว 5055  การติดต่อราชการกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8.ดศ 0403.5/ว 1336  การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9.อว 5401/5638  การติดต่อราชการกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
10.อว 6101/ว 201  การติดต่อราชการกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
11.อว 6001/ว 4709  การติดต่อราชการกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
12.กบ 01-1-21/02  การติดต่อราชการกับสำนักงานบริหารงานกรรมการและสารบรรณบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อว0221.1/ว86 22/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 8 ฉบับ
1.กต 0301/ว 8251  การติดต่อราชการกับกระทรวงการต่างประเทศ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.กค 0701/ว 2226  การติดต่อราชการกับกรมสรรพากร ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.ยธ 1001/ว 1589 การติดต่อราชการกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.ดศ 0501/ว 867  การติดต่อราชการกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.อว 5800/01/775  การติดต่อราชการกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6.อว 5600/ว 0456  การติดต่อราชการกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7.อว 0502/ว 1671  การติดต่อราชการกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8.อก 0201(1)/ว 2019  การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อว0221.1/ว87 22/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1.นร 0505/10251  มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]
2.นร 0505/ว 146  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
3.วธ 0214/ว 1568  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์
5 ศธ 0501(1) ทส 1400/227 22 / 04 / 2563 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ ไสไม้ อัดน้ำยาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
4.กค 1010/ว 1134  การแข่งขันสำหรับ Gig Economy Challenge : Driving Financial Health for Gig Workers 
อว0221.1/ว89 22/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1.กรมการศาสนา  งดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2563
2.ศธ 52081/03607  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ
3.นร 0305/ว 7559  ข่าวสาร สคบ. จัดทำข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
4.กค 0601/ว 881  จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ของกรมสรรพสามิต
5.อว 8702.17/291  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020 
ทส1001.1/ว5055 14/4/2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งช่องทางการติดต่อราชการกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กค(กวจ)0405.2/ว108 25/3/2563 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พณ0701/ว1663 7/4/2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งช่องทางการติดต่อราชการและประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

สพภ.041/ว824 22/4/2563 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

กค0405.7/ว46 19/3/2563 กระทรวงการคลัง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว47 19/3/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว59 27/3/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ่งงาน
สศด.0702/ว1103 16/4/2563 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล การติดต่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.