ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  15-05-2563   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

กค0416.4/ว146 14/4/2563 กรมบัญชีกลาง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
นร0731.2/ว63 20/3/2563 สำนักงบประมาณ กองมาตรฐานงบประมาณ 2 ผลิตภัณฑ์และบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2563
กค0433.4/ว151 15/4/2563 กรมบัญชีกลาง ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
อว0226.2/ว463 15/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
อว0225.2/ว23 17/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือหน่วยงานไทยชะลอการเดินทางไปราชการระยะสั้นที่สหพันธรัฐรัสเซียเป็นการชั่วคราว
อว0225.5/ว24 17/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันASEN DATA SCIENCE EXPLORERS 2020
สว(กสม)0008/(ส)ว257 24/4/2563 คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
อว5701/1191 14/4/2563 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563
อว 0225.5/ว26 17/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2564
อล012/2563 20/4/2563 บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกล EOL Corporate System Package รุ่นที่ 42
อล013/2563 20/4/2563 บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคลากรสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 12
ศธ521008/ว0462 21/4/2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี แจ้งสมาชิก ช.พ.ส. เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว

 

อว 0510/ว 2848 28/4/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอแจ้งกำหนดกาารส่งรายงานประจำ ๖ เดือน ของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินกาารต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานดำเนินการ (คกส.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อว0226.5/ว472 16/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสรุปผลการประชุมหารือเกี่ยวกับการดูแล นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสถานการณ์การแพร่เชื่อไวรัสโควิด-19
อว6001/ว5731 29/4/2563 สวทช. ผ่าน สวพ.  โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2563

 

อว0223.3/ว488 22/4/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อว0631/0504 10/5/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สศด0701.1/ว1186 27/4/2563 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แจ้งประกาศยกเลิกการจัดงานและปรับแผนการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2020
สคช05.ว175/2563 22/4/2563 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์ และแจ้งเลื่อนหลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่น 9
อว0221.1/ว96 28/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือหัวข้อการติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จำนวน 7 เรื่อง
1.นร 0105.06/ว 2877  แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ในสถานการร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2.ศป 0024/ว 67  การติดต่อราชการกับสำนักงานศาลปกครอง ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.พณ 0701/ว 1663   การติดต่อราชการกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.มท 0601/ว 3782    การติดต่อราชการกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.พณ 0801/ว 966    การติดต่อราชการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6.ทส 1101/ว 478    การติดต่อราชการกับองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7.ปณท อก(สอ) /1020   การติดต่อราชการกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อว0221.1/ว101 5/5/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือหัวข้อการติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จำนวน 9 เรื่อง
1.ทส 0201.5/ว 1222    การติดต่อราชการกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.สธ 0201.02/ว 823    การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.มท 0201.2/ว 2321    การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.อก 0801/ว 542   การติดต่อราชการกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.ศป 0024/ว 27    การติดต่อราชการกับสำนักงานศาลปกครอง ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6.มท 0501.1/ว 8299    การติดต่อราชการกับกรมที่ดิน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7.ยธ 0501/ว 211    การติดต่อราชการกับกรมบังคับคดี ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8.กษ 2900/0021    การติดต่อราชการกับการยางแห่งประเทศไทย ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9.ธกท.สกจ 460/2563    การติดต่อราชการกับบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อว0221.1/ว95 28/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง
1.นร 0508/ว 127   แนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานจัดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ
2.กค 0416.4/ว 146   หลักเกณฑ์ และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
3.บผ 1-145/2563    แจ้งขยายระยะเวลาตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
   - บผ 2-145/2563   แจ้งขยายระยะเวลาตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
4.ยธ 1121/7622   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม
5.ศธ 04051/ว 1064  ยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)

 

อว0225.5/ว518 29/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบทุนการศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) ฟิลลิปินส์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ชบ.ศ.(สช)พิเศษ/2563 4/5/2563 ธนาคารออมสิน แจ้งขยายระเวลาตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
กค0402.2/ว74 22/4/2563 กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนสำรองจ่าย
กค0405.7/ว66 9/4/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว0221.1/ว106 12/5/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือหัวข้อการติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จำนวน 8 เรื่อง
1.ทส 0901.202/8383  การติดต่อราชการกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.พม 0401/ว 6052  การติดต่อราชการกับกรมกิจการผู้สูงอายุ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.รง 0401/ว 03267  การติดต่อราชการกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.กทท 1201/1142  การติดต่อราชการกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.สศด 0702/ว 1103  การติดต่อราชการกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6.สกพ 5502/ว 4633  การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7.กษ 2301/ว 995 3 การติดต่อราชการกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8.อก 0701/ว 5398  การติดต่อราชการกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กค0402.2/ว75 24/4/2563 กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
อว0649.01/1588 13/5/2563 มทร.ธัญบุรี นำส่งมาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสไคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 สถาบันอุดมศึกษา 4 เครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
อว0221.1/ว102 5/5/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง
ขอส่งเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
1.กค (กวจ) 0405.2/ว 171   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
2.มท 0309.2/5752  ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
3.นร 0505/ว 188  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 2019 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] (ฉบับที่ 2) 
กค0405.7/ว67 9/4/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว70 21/4/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ่งงาน
กค0405.7/ว76 27/4/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ชบ0027/ว46 14/5/2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี ขอส่งประกาศคณะกรรมการการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9)

 

ศธ521008/ว0582 14/5/2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อว0623.6/ว92 27/4/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แจ้งขยายระยะเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11
 อว0614.10/ว180 8/5/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20
อว0221.1/ว115 20/5/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
1.กค 0433.4/ว 151  3 ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เนื่องจากสาเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
2.กค (กรท) 0433.3/ว 173 3 การกำหนดตัวอย่างหนังสือบรับรองผลงานก่อสร้าง
3.นร 0731.2/ว 71  บัญชีนวัตกรรมไทย
ชบ0031/ว3235 13/5/2563 จังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อว0221.1/ว114 20/5/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
1) กค 0405.7/ว 78  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2) กค 0405.7/ว 79  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3) มศม 88/2563  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้กับเด็กกำพร้าในจังหวัดชายแดนใต้
4) อว 64.2.75/1473  ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลิงค์เวปไซต์วารสารวิชาการ "Unisearch Journal"
5) สวช ว 316  การติดต่อราชการกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อว0221.1/ว113 20/5/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
1) กค 0402.2/ว 74   หลักเกณ์การเบิกจ่ายเงินทุนสำรองจ่าย
2) กค 0402.2/ว 75  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3) สศด 0701.1/ว 1186  แจ้งประกาศยกเลิกการจัดงานและปรับแผนการจัดงาน "Digital Thailand Big Bang 2020"

 

กษ0904/ว1855 13/4/2563 กรมวิชาการเกษตร แนวทางปฏิบัติตามมาตร 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
กค0405.7/ว78 5/5/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว79 5/5/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค(กวจ)0405.2/ว171 24/4/2563 กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กค(กรท)0433.3/ว173 27/4/2563 กรมบัญชีกลาง การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
อว6803.04/ว596 1/5/2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.วิทยาเขตภูเก็ต ขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วนท01.119/2563 17/5/2563 วิทยาลัยนอร์เทริน์ แจ้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 6 ด้วยระบบประชุมทางไกล Google Meet
สคช05.ว199/2563 12/5/2563 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น23

 

อว6203/ว146 18/5/2563 หน่วยบริหารแและจัดการทุนด้วยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ หน่วยบริหารแและจัดการทุนด้วยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
อว6202/271 21/5/2563 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
สอ.มทร.2563/0507 12/5/2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำกัด ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มทร.จำกัด
สดท2563/ว358 12/5/2563 สมาคมดิจิทัลไทย DUGA ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ Digital HR Forum 2020
สปสช5.36/ว2921 20/5/2563 สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอความร่วมมือเผยแพร่ชื่อเสียงประชาสัมพันธ์การรับรู้ความเข้าในใจวิธีการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อว0226.5/ว539 7/5/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดการส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมกราคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนธันวาคม) 
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต

     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ
     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ-1

     รับมอบโคครุภัณฑ์ จำนวน 6 ตัว 13 พฤษภาคม 2563
     ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ “วัว” ให้กับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก โดยมี นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก นางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จ.ชลบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมลงนาม

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว

     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบของใช้จำเป็น และเงินสด เพื่อช่วยเหลือ Covid-19
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.