ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  15-05-2563   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

กค0416.4/ว146 14/4/2563 กรมบัญชีกลาง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
นร0731.2/ว63 20/3/2563 สำนักงบประมาณ กองมาตรฐานงบประมาณ 2 ผลิตภัณฑ์และบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2563
กค0433.4/ว151 15/4/2563 กรมบัญชีกลาง ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
อว0226.2/ว463 15/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
อว0225.2/ว23 17/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือหน่วยงานไทยชะลอการเดินทางไปราชการระยะสั้นที่สหพันธรัฐรัสเซียเป็นการชั่วคราว
อว0225.5/ว24 17/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันASEN DATA SCIENCE EXPLORERS 2020
สว(กสม)0008/(ส)ว257 24/4/2563 คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
อว5701/1191 14/4/2563 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563
อว 0225.5/ว26 17/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2564
อล012/2563 20/4/2563 บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกล EOL Corporate System Package รุ่นที่ 42
อล013/2563 20/4/2563 บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคลากรสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 12
ศธ521008/ว0462 21/4/2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี แจ้งสมาชิก ช.พ.ส. เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว

 

อว 0510/ว 2848 28/4/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอแจ้งกำหนดกาารส่งรายงานประจำ ๖ เดือน ของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินกาารต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานดำเนินการ (คกส.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อว0226.5/ว472 16/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสรุปผลการประชุมหารือเกี่ยวกับการดูแล นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสถานการณ์การแพร่เชื่อไวรัสโควิด-19
อว6001/ว5731 29/4/2563 สวทช. ผ่าน สวพ.  โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2563

 

อว0223.3/ว488 22/4/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อว0631/0504 10/5/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สศด0701.1/ว1186 27/4/2563 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แจ้งประกาศยกเลิกการจัดงานและปรับแผนการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2020
สคช05.ว175/2563 22/4/2563 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์ และแจ้งเลื่อนหลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่น 9
อว0221.1/ว96 28/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือหัวข้อการติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จำนวน 7 เรื่อง
1.นร 0105.06/ว 2877  แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ในสถานการร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2.ศป 0024/ว 67  การติดต่อราชการกับสำนักงานศาลปกครอง ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.พณ 0701/ว 1663   การติดต่อราชการกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.มท 0601/ว 3782    การติดต่อราชการกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.พณ 0801/ว 966    การติดต่อราชการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6.ทส 1101/ว 478    การติดต่อราชการกับองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7.ปณท อก(สอ) /1020   การติดต่อราชการกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อว0221.1/ว101 5/5/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือหัวข้อการติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จำนวน 9 เรื่อง
1.ทส 0201.5/ว 1222    การติดต่อราชการกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.สธ 0201.02/ว 823    การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.มท 0201.2/ว 2321    การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.อก 0801/ว 542   การติดต่อราชการกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.ศป 0024/ว 27    การติดต่อราชการกับสำนักงานศาลปกครอง ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6.มท 0501.1/ว 8299    การติดต่อราชการกับกรมที่ดิน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7.ยธ 0501/ว 211    การติดต่อราชการกับกรมบังคับคดี ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8.กษ 2900/0021    การติดต่อราชการกับการยางแห่งประเทศไทย ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9.ธกท.สกจ 460/2563    การติดต่อราชการกับบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อว0221.1/ว95 28/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง
1.นร 0508/ว 127   แนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานจัดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ
2.กค 0416.4/ว 146   หลักเกณฑ์ และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
3.บผ 1-145/2563    แจ้งขยายระยะเวลาตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
   - บผ 2-145/2563   แจ้งขยายระยะเวลาตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
4.ยธ 1121/7622   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม
5.ศธ 04051/ว 1064  ยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)

 

อว0225.5/ว518 29/4/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบทุนการศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) ฟิลลิปินส์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ชบ.ศ.(สช)พิเศษ/2563 4/5/2563 ธนาคารออมสิน แจ้งขยายระเวลาตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
กค0402.2/ว74 22/4/2563 กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนสำรองจ่าย
กค0405.7/ว66 9/4/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว0221.1/ว106 12/5/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือหัวข้อการติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จำนวน 8 เรื่อง
1.ทส 0901.202/8383  การติดต่อราชการกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.พม 0401/ว 6052  การติดต่อราชการกับกรมกิจการผู้สูงอายุ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.รง 0401/ว 03267  การติดต่อราชการกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.กทท 1201/1142  การติดต่อราชการกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.สศด 0702/ว 1103  การติดต่อราชการกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6.สกพ 5502/ว 4633  การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7.กษ 2301/ว 995 3 การติดต่อราชการกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8.อก 0701/ว 5398  การติดต่อราชการกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กค0402.2/ว75 24/4/2563 กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
อว0649.01/1588 13/5/2563 มทร.ธัญบุรี นำส่งมาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสไคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 สถาบันอุดมศึกษา 4 เครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
อว0221.1/ว102 5/5/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง
ขอส่งเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
1.กค (กวจ) 0405.2/ว 171   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
2.มท 0309.2/5752  ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
3.นร 0505/ว 188  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 2019 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] (ฉบับที่ 2) 
กค0405.7/ว67 9/4/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว70 21/4/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ่งงาน
กค0405.7/ว76 27/4/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ชบ0027/ว46 14/5/2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี ขอส่งประกาศคณะกรรมการการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9)

 

ศธ521008/ว0582 14/5/2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อว0623.6/ว92 27/4/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แจ้งขยายระยะเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11
 อว0614.10/ว180 8/5/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20
อว0221.1/ว115 20/5/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
1.กค 0433.4/ว 151  3 ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เนื่องจากสาเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
2.กค (กรท) 0433.3/ว 173 3 การกำหนดตัวอย่างหนังสือบรับรองผลงานก่อสร้าง
3.นร 0731.2/ว 71  บัญชีนวัตกรรมไทย
ชบ0031/ว3235 13/5/2563 จังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อว0221.1/ว114 20/5/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
1) กค 0405.7/ว 78  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2) กค 0405.7/ว 79  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3) มศม 88/2563  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้กับเด็กกำพร้าในจังหวัดชายแดนใต้
4) อว 64.2.75/1473  ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลิงค์เวปไซต์วารสารวิชาการ "Unisearch Journal"
5) สวช ว 316  การติดต่อราชการกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อว0221.1/ว113 20/5/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
1) กค 0402.2/ว 74   หลักเกณ์การเบิกจ่ายเงินทุนสำรองจ่าย
2) กค 0402.2/ว 75  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3) สศด 0701.1/ว 1186  แจ้งประกาศยกเลิกการจัดงานและปรับแผนการจัดงาน "Digital Thailand Big Bang 2020"

 

กษ0904/ว1855 13/4/2563 กรมวิชาการเกษตร แนวทางปฏิบัติตามมาตร 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
กค0405.7/ว78 5/5/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว79 5/5/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค(กวจ)0405.2/ว171 24/4/2563 กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กค(กรท)0433.3/ว173 27/4/2563 กรมบัญชีกลาง การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
อว6803.04/ว596 1/5/2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.วิทยาเขตภูเก็ต ขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วนท01.119/2563 17/5/2563 วิทยาลัยนอร์เทริน์ แจ้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 6 ด้วยระบบประชุมทางไกล Google Meet
สคช05.ว199/2563 12/5/2563 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น23

 

อว6203/ว146 18/5/2563 หน่วยบริหารแและจัดการทุนด้วยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ หน่วยบริหารแและจัดการทุนด้วยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
อว6202/271 21/5/2563 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
สอ.มทร.2563/0507 12/5/2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำกัด ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มทร.จำกัด
สดท2563/ว358 12/5/2563 สมาคมดิจิทัลไทย DUGA ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ Digital HR Forum 2020
สปสช5.36/ว2921 20/5/2563 สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอความร่วมมือเผยแพร่ชื่อเสียงประชาสัมพันธ์การรับรู้ความเข้าในใจวิธีการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อว0226.5/ว539 7/5/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดการส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.