ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  02-06-2563   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

อว0221.1/ว118 25/5/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
1) กษ 0805.08/752  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมแสดงการออกแบบสื่อ Infographic ภายใต้แนวคิด Everyone can be a Land Hero เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืนสู่ความมั่นคงทางอาหาร เนื่องในวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2563 (World Day to Combat Desartification)
2) สออ 63/ว 0097  เรียนเชิญเข้าร่วมประชุม The ASAIHL Online World Congress 2020 on
3) อว 6203/ว 146  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สว(ศปส)0008/(ต)ว333 25/5/2563 คณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
กค0414.2/021566 18/5/2563 กรมบัญชีกลาง แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 2
อว0221.1/ว117 25/5/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือหัวข้อ"การติดต่อราชการหรือแจ้งข่าวการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4 เรื่อง"
อว6204/289 20/5/2563 หน่วยบริการและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริการและจัดการทุนด้านการพัฒนารระดับพื้นที่ (บพท.)
นร0731.2/ว71 30/4/2563 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย
นร0731.1/ว73 5/5/2563 สำนักงบประมาณ โปรแกรม Cucem-K Version3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K1)
อว0653.37/1799 22/5/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผลิตผลิตภัณฑ์หอมระเหยแบบคราฟต์เชิงสร้างสรรค์
กษ0503.4/ว506 26/5/2563 กรมประมง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมประมง
สว(ศรธ)0008/(ต)ว298 25/5/2563 คณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
กค0405.7/ว84 14/6/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว85 14/6/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค(กวจ)0405.2/ว214 18/6/2563 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอการกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุฯ
อว0221.1/127 2/6/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือด่วนที่สุด จำนวน 5 เรื่อง

 

สปบท.ว067/2563 29/5/2563 สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19
อว0221.1/ว128 2/6/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ หัวข้อเรื่อง การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารการติดต่อกับหน่วยงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของหน่วยงาน จำนวน 2 เรื่อง
1) มท 5601/443  การติดต่อราชการกับองค์การจัดการน้ำเสีย ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2) กบ 01-1-21/03 การติดต่อราชการกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นร0702/ว77 20/5/2563 สำนักงบประมาณ วิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรองจ่ายตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดศ(สพธอ)511.03/ว0425 20/5/2563 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563

 

กค0405.2/ว225 22/5/2563 กรมบัญชีกลาง การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา

 

กค0414.3/ว188 5/5/2563 กรมบัญชีกลาง แนวปฏิบัติในระบบ GFMISสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019
กค0405.7/ว91 25/5/2563 กระทรวงการคลัง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว92 25/5/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 10 แห่ง
กค0405.7/ว93 26/5/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 8 แห่ง
กค0405.7/ว94 26/5/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 10 แห่ง
อว0221.1/ว137 10/6/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง
1) บร.ว. 1474/2563  ขอคามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจปี 2563
2) กค 0414.3/ว 188  แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
3) นร 0305/ว 11851  ข่าวสาร สคบ. จัดทำข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
4) นร 0901/ว 729  การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อว0221.1/ว136 10/6/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง จำนวน 6 เรื่อง
1) กค 0405.7/ว 84  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ราย
2) กค 0405.7/ว 85  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ราย
3) กค 0405.7/ว 92  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 10 ราย
4) กค 0405.7/ว 93  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 8 ราย
5) กค 0405.7/ว 94  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 10 ราย
6) กค 0405.7/ว 91  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
อว0221.1/ว131 2/6/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
1) ตช 0008/1212  การเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2) กค 0601/ว 1127 02 / 06 / 2563 การแผยแพร่จุลสาร EXCISE NEWSLETTER 
อว0225.2/ว640 4/6/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2564-2565
มศ0008/992 31/5/2563 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) ขอความอนุเคราะห์นิสิต/นักศึกษาตอบแบบสำรวจ เรื่องผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
IT_1511_2563 10/6/2563 บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟท์ จำกัด การเรียนการสอนระบบ Online โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ โดยโปรแกรม English Discoveries

 

 - 16/6/2563 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง
อว 0204.3/ว3134 9/6/2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สป.อว. การเปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) เพื่อขอรับการสนับสนุนของกิจกรรมการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อว0226.2/ว635 2/6/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
อว7601/187/2563 5/6/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560
สอ.มทร.2563/0612 8/6/2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.จำกัด ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานและสมาชิกสหกรณ์
อว0226.5/ว643 4/6/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563
อว0603.01.06/ว0576 20/5/2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับอบรม
กค0410.3/ว248 5/6/2563 กรมบัญชีกลาง แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้แพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
ผผ01/ว42 9/6/2563 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน การติดต่องานกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดท2563/ว359 12/5/2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Big Data และ Cloud Computing 2020
อว69.1.1/ว103 1/6/2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี
ศธ0523.18/ว104 8/6/2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
สคช05.ว223/2563 29/5/2563 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSC Enterprise Risk รุ่นที่ 2

 

อว7700/ว-07804 11/6/2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร MFU ม.แม่ฟ้าหลวง
สสคท417/2563 12/6/2563 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่วยดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
กต20661./63/ธฉ 10/6/2563 บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขัน Cabling Contest ครั้งที่ 8
สผ0003/ว160 18/6/2563 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ย้ายที่ทำการใหม่

 

สดท2563/ว360 1/6/2563 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Digital Business Solution Summit 2020
กค0411.4/ว283 22/6/2563 กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้อุปกรณ์ Token key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง และการขอบันทึกรายการตกเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่ให้โอนไปหน่วยงานอื่น (เปิดสิทธิหน้าบัตร)
กค0405.7/ว101 4/6/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 8 บริษัท
กค0405.7/ว105 10/6/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 9 บริษัท
กค0405.7/ว106 10/6/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 6 บริษัท
กค0405.7/ว96 28/5/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 8 บริษัท
กค0405.7/ว98 29/5/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 14 บริษัท
กค0405.7/ว99 29/5/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 10 บริษัท
กค0405.7/ว100 29/5/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 บริษัท
นร0401.3/ว6275 18/6/2563 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
นร0731.2/ว83 29/5/2563 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย
ว/11/06/2020 11/6/2563 บริษัท Limitless Education จ.พระนครศรีอยุธยา ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ตารางการสอบ CEFR ในภาคกลาง/ตะวันออก
อว0221.2/139 12/6/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอให้ส่งประวัติและผลงานเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 จำนวน 5 รางวัล
อว8394(3)/ว748 15/6/2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
อว0224.5/ว709 19/6/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชน
อว0610(1)/1737 17/6/2563 สถาบันวิทยาลัยชุมชน การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
อว0221.1/ว150 23/6/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
1) ศธ 2508.1/03606  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ
2) สพภ 041/ว 824  ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ BEDO IP Catalogue 2019 (QR Code)
3) นร 0731.2/ว 63  ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
อว0221.1/ว151 23/6/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือหัวข้อ"การติดต่อราชการหรือแจ้งข่าวการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 9 เรื่อง
1) สศด 0702/ว 1103  การติดต่อราชการกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2) กษ 1301/ว 1287  การติดต่อราชการกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3) กค 1001/ว 1256 3 การติดต่อราชการกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4) อก 5101.1.1/ว 1101  การติดต่อราชการกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5) พน 0401.1/ว 6740  การติดต่อราชการกับกรมธุรกิจพลังงาน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6) อก 0801/ว 542  การติดต่อราชการกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7) นร 0101/ว 3057  การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8) ทส 1001.1/ว 5055  การติดต่อราชการกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9) พณ 0201/ว 1752  การติดต่อราชการกับกระทรวงพาณิชย์ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.