ค้นหา:
 
 

คำขวัญ

สู้งาน วิชาการดี มีวินัย ใส่ใจสังคม

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ สู่การเป็นผู้นำที่มีคุณภาพของสังคม และสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชน

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการจัดการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับชาติ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน


พันธกิจ

      1. การจัดการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ

      2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน สังคม

      3. บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

      4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

      5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.