ค้นหา:
 
 

 

   (การศึกษา การวิจัย ดูงาน ฝึกอบรม) - รายงานผลการปฏิบัติการวิจัย
   (การศึกษา การวิจัย ดูงาน ฝึกอบรม) - ขอขยายระยะเวลาศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ
   (การศึกษา การวิจัย ดูงาน ฝึกอบรม) - รายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาภายในประเทศ และต่างประเทศ
   (การศึกษา การวิจัย ดูงาน ฝึกอบรม) - ขออนุญาตลาศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
   (การศึกษา การวิจัย ดูงาน ฝึกอบรม) - ขออนุญาตลาศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ
   รวมกฏกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ - กฏกระทรวงฯ
   แบบหนังสือลาออกจากราชการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
   แบบหนังสือลาออกจากราชการ (พนักงานราชการ)
   แบบหนังสือลาออกจากราชการ (ข้าราชการ)
   เอกสารเกี่ยวกับการเบิกค่าล่วงเวลา
   ระเบียบให้ข้าราชการ พนักงานในสถาบันฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงานภายในประเทศและต่างประเทศและใช้ประกอบการจัดสรรทุน
   (2556) สัญญารับทุนการศึกษา ภายในประเทศ (ภาคนอกเวลา)
   หนังสือยืนยันการรับทุนการศึกษา ประจำปี 2556
   สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 2556 (word)
   สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 2556 (PDF)
   แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงานสอน update15/08/56
   แบบฟอร์มนักศึกษา - แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
   ใบสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ตอ.
   กองคลัง - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
   กองคลัง - สัญญายืมเงิน
   กองคลัง - ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
   กองคลัง - หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินยืม
   (รูปภาพ) ภาพการสอบปฏิบัติเกาะแสมสาร และฝึกปฏิบัติที่สระว่ายน้ำ กรมทหารราบที่ 12 (โครงการสาขาวิชาประมง)
   แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
   ฟอร์ม SAR 2555 (แก้ไข 17 พ.ค. 56) CHE QA report
   แบบประเมินผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน
   แบบฟอร์มใหม่ คำชี้แจงโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   แบบฟอร์มคำชี้แจงโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
   การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ปี พ.ศ. 2557-2561

 

 
   ฟอร์ม SAR 2555 (แก้ไข 9 เม.ย.56)
   เอกสารแบบฟอร์มเกี่ยวกับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   เอกสารเกี่ยวกับไปราชการ-ยานพาหนะ-สถานที่
   เอกสารเกี่ยวกับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา
   เอกสารเกี่ยวกับงานวิชาการ
   เอกสารเกี่ยวกับคณาจารย์และบุคลากร
   เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   มคอ.
   แบบฟอร์ม(คำร้อง)สำหรับนักศึกษา ป.ตรีและป.โท

 คำเสนอขอ งปม.รายได้ ปี 2557‏

 (การศึกษา การวิจัย ดูงาน ฝึกอบรม) - รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาศึกษา)

 แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
   แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (แบบที่ 3)
   แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (แบบที่ 2)
   แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (แบบที่ 1)
   แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ZIP
   แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (แบบที่ 3)
   แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (แบบที่ 1 และ แบบที่ 2)
   แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ZIP
   แบบหนังสือขอลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน NEW
   แบบฟอร์มขอเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 (วิเทศสัมพันธ์)
   แบบฟอร์มโครงการ (การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
   

 

 

 แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
   แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (แบบที่ 3)
   แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (แบบที่ 2)
   แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (แบบที่ 1)
   แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ZIP
   แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (แบบที่ 3)
   แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (แบบที่ 1 และ แบบที่ 2)
   แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ZIP
   แบบหนังสือขอลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน NEW
   แบบฟอร์มขอเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 (วิเทศสัมพันธ์)
   แบบฟอร์มโครงการ (การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
   แบบฟอร์มผลผลิตรายได้ฟาร์ม
   สำรวจโครงการสอนแต่ละรายวิชา
   แบบฟอร์มกรอกประวัติและข้อมูลอาจารย์บนระบบ Vision-net
    แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงานสอน (ไฟล์ Excel)
    แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงานสอน - เกณฑ์การเบิกค่าสอน
   แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันฯ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เม.ย. 2558
   แบบฟอร์มใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
   แบบฟอร์มขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา (ระดับมหาวิทยาลัย)
   สิทธิการลาของบุคลากรในสถาบัน
   แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (WORD)
   แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (PDF)
   แบบฟอร์มขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา
   สารสนเทศ - ขอ account สารบรรณอิเล็กทรอกนิกส์ (WORD)
   สารสนเทศ - ขอ account สารบรรณอิเล็กทรอกนิกส์ (PDF)
   กองคลัง - ขออนุมัติไปราชการ
   (ศึกษาดูงาน) - การรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
   (การศึกษา การวิจัย ดูงาน ฝึกอบรม) - ขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเพื่อลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ ภายในประเทศ
   (การศึกษา การวิจัย ดูงาน ฝึกอบรม) - รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย)

 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.