ค้นหา:
 
 

  

ปีการศึกษา 2555
  องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  แบบสรุปองค์ความรู้เมื่อ 29มีค56-ด้านวิจัย
  แบบสรุปองค์ความรู้เมื่อ 29มีค56-ด้านการเรียนการสอน
  แนวทางบูรณาการงานบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน และงานวิจัย
  การบริหารงานฟาร์มสนับสนุนการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2556
  สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556
  เผยแพร่องค์ความรู้ในกิจกกรม KM DAY มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ด้านการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ)
  เผยแพร่องค์ความรู้ในกิจกกรม KM DAY มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำไปเผยแพร่ในระดับชาติ / นานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์)
  เอกสารเผยแพร่และนำไปใช้ การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ และด้านการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำไปเผยแพร่ในระดับชาติ / นานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์
  สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำไปเผยแพร่ในระดับชาติฯ
  สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ด้านการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ
  รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำไปเผยแพร่ในระดับชาติฯ
  รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ด้านการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ
  รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำไปเผยแพร่ในระดับชาติฯ
  รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ด้านการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ
  รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเทคนิคการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำไปเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติฯ

ปีการศึกษา 2558
  กิจกรรม KM DAY มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559 ด้านการวิจัย
  รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559 ด้านการเรียนการสอน
  รูปกิจกรรมการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2559
  รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2559
  คณะกรรมการดำเนินงานระบบการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2558
  คณะกรรมการดำเนินงานระบบการจัดการความรู้ (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา2558

 

ปีการศึกษา 2559

  ด้านการเรียนการสอน

  ด้านวิจัย

ปีการศึกษา 2560

  ด้านวิจัย

   แผนการจัดการความรู้ (KM) (รวม) Zip

   แผนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน

   แผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.