รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ดร.รัตติกาล เสนน้อย
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประเภท :   คณะผู้บริหาร