รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการบริหารงานฟาร์ม
ประเภท :   คณะผู้บริหาร