รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ดร.นัจภัค สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานแนะแนว ประชาสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ
ประเภท :   คณะผู้บริหาร