รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ดร.สหภัทร ชลาชัย
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประเภท :   คณะผู้บริหาร