รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ดร.นนทศักดิ์ เปี่ยมผล
ตำแหน่ง :   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภท :   คณะผู้บริหาร
xxxxxxxx