รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาววราทิตย์ ดลสุจิต
ตำแหน่ง :   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ประเภท :   คณะผู้บริหาร