รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดา กลิ่นสุคนธ์
ตำแหน่ง :   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ประเภท :   คณะผู้บริหาร