รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ พรสุริยา
ตำแหน่ง :   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประเภท :   คณะผู้บริหาร