รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น
ตำแหน่ง :   หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ประเภท :   คณะผู้บริหาร