รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ดร.สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
ตำแหน่ง :   หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ประเภท :   คณะผู้บริหาร