รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์
ตำแหน่ง :   หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
ประเภท :   คณะผู้บริหาร