รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศน์ ขันเขื่อน
ตำแหน่ง :   หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ประเภท :   คณะผู้บริหาร